Voteringsoversikt for sak:

Forslag til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:41:17)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:41:23)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19. Loven skal sørge for at konkurransemyndighetene skal kunne sikre velfungerende markeder til det beste for forbrukerne, næringslivet og samfunnet ved høyt sykefravær, økt saksmengde eller en kombinasjon av disse i forbindelse med covid-19-pandemien. Det er vedtatt en rekke midlertidige unntak fra fristene i konkurranseloven §§ 20 og 20 a. Fristforlengelsene gjelder fristen for å varsle om at inngrep er aktuelt, og å fatte endelig vedtak, samt fristene for klagebehandlingen i Konkurranseklagenemnda. Den midlertidige loven gir hjemmel for at nemndas leder kan beslutte at avgjørelser og vedtak skal tas av ett enkeltmedlem, forutsatt at det er nødvendig for å gjennomføre Konkurranseklagenemndas oppgaver, og det ikke er til hinder for forsvarlig saksbehandling, Loven trer i kraft straks og gjelder frem til 31. oktober 2020. Loven gjelder også på Svalbard.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla