Voteringsoversikt for sak:

Lov om språk (språklova)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:54:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 - 17 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:54:47)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:55:13)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:55:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av FrP og Sp.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:55:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:56:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:56:40)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av H, Sp og KrF.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. 8 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:57:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:57:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:57:51)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av H og KrF.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 11. 11 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:58:20)
 12. 12 Votering

  (25.03.2021 Kl. 14:58:42)
  For

  Det ble votert over:

  § 3 tredje ledd

  Votering fordelt på:

 13. 13a Alternativ votering

  (25.03.2021 Kl. 14:59:17)
 14. 13b Alternativ votering

  (25.03.2021 Kl. 14:59:17)
 15. 14a Alternativ votering

  (25.03.2021 Kl. 15:00:10)
 16. 14b Alternativ votering

  (25.03.2021 Kl. 15:00:10)
 17. 15 Votering

  (25.03.2021 Kl. 15:00:26)
 18. 16 Votering

  (25.03.2021 Kl. 15:00:34)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 19. Status

  Vedtak i kortversjon

  Føremålet med språklova er å styrkje norsk språk på alle samfunnsområde og i alle delar av samfunnslivet i Noreg, Dessutan skal lova sikre at offentlege organ tek ansvar for å bruke, utvikle og styrkje norsk språk i sine sektorar, både bokmål og nynorsk, Offentlege organ får eit særleg ansvar for å fremje nynorsk. Språklova fastset krav til bruk av klart språk i det offentlege. Dessutan inneheld lova språkreglar for fylkeskommunane. Lova anerkjenner samisk språk som likeverdig med norsk, og lovfestar samisk som urfolksspråk i Noreg.Offentlege organ skal fremje og verne nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk. Språkrådet sine oppgåver som statens forvaltningsorgan i språkspørsmål vert lovfesta. Lovvedtaket samsvarar med framlegget i Prop. 108 L (2019-2020). Stortinget vedtok også å be regjeringa komme tilbake til Stortinget med ei sak om symbolspråk, med framlegg om korleis retten til symbolspråk kan verte innlemma i språklova.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg