Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Avgrens utvalet

Finn interpellasjon etter

Solberg, Erna (1 - 19 av 19)
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 56 (2012-2013)

  Datert: 15.01.2013

  Svart på: 18.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

  Om å sikre at helseforetakene setter av nok ressurser til å følge opp barn som pårørende, og at ingen barn skal behøve å være tolker for syke familiemedlemmer i deres kontakt med helsetjenesten
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2012-2013)

  Datert: 17.10.2012

  Svart på: 29.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva som gjøres for å styrke kapasiteten og kvaliteten i det psykiske helsevernet
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2011-2012)

  Datert: 21.10.2011

  Svart på: 28.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om å sikre en sterkere prioritering av forskning på behandlingsformer for ME og fibromyalgi, og sørge for at alle behandlingsformer blir underlagt en objektiv og sammenlignbar forskning
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 55 (2009-2010)

  Datert: 15.02.2010

  Svart på: 15.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om å forhindre kutt i tilbudet om fysioterapi som følge av at refusjonene for poliklinisk fysioterapi i sykehus bortfalt
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 69 (2008-2009)

  Datert: 18.05.2009

  Svart på: 02.06.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  Om den nye russiske sikkerhetsstrategien og den videre utviklingen i forholdet mellom Russland og Vesten, inklusive Norge, sett i lys av Russlands sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 47 (2008-2009)

  Datert: 05.03.2009

  Svart på: 02.04.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  Om Norges deltakelse i den forberedende komiteen for FNs rasismekonferanse i Genève i april, og hva som vil være Norges absolutte krav i arbeidet med et sluttdokument
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2008-2009)

  Datert: 30.06.2008

  Svart på: 13.11.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hvordan man ser på moderniseringsbehovet i dag, med henvisning til at Regjeringen har stoppet en rekke moderniseringsprosjekter, f.eks. rundt kommunestruktur og åpenhet om resultater
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 74 (2006-2007)

  Datert: 20.04.2007

  Svart på: 01.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  Om en forverret menneskerettighetssituasjon i Vietnam, og hvordan et klart press på myndighetene skal opprettholdes
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til fiskeri- og kystministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2006-2007)

  Datert: 30.10.2006

  Svart på: 14.11.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Om den varslede og delvis gjennomførte omleggingen av fiskeripolitikken, som vil svekke fiskerinæringens lønnsomhet
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2005-2006)

  Datert: 18.01.2006

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Svart på: 03.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

  Om ulike gruppers rett til å velge mellom private og offentlige tilbud, med eksempler i brukerstyrte personlige assistenter, hjemmehjelpstjeneste og sykehjem
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2000-2001)

  Datert: 13.09.2000

  Svart på: 02.11.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

  Om arbeidsmarkedsetatens kompetanse til å vurdere lese- og skrivevansker, da brukere mener at det for lett anbefales uføretrygding, og at opplæringstilbudene ikke er gode nok
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

  Interpellasjon nr. 40 (1999-2000)

  Datert: 02.05.2000

  Svart på: 30.05.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

  Om å stoppe fylkesmennenes arbeid for å få innført eiendomsskatt i flere kommuner pga. kommuneøkonomien, inntil et nytt takstsystem er vedtatt og etablert
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

  Interpellasjon nr. 27 (1999-2000)

  Datert: 17.03.2000

  Svart på: 04.05.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

  Om manglende incentiver i inntektssystemet for kommunene til å tilrettelegge for næringsutvikling, og hvorvidt mer av den lokale verdiskapingen bør bli igjen i kommunene
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

  Interpellasjon nr. 23 (1999-2000)

  Datert: 18.02.2000

  Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

  Inntektssystemet for kommunene har nå små incentiver til at tilrettelegging for næringsutvikling blir en prioritert oppgave i kommunene. Endringene i inntektssystemet har gjort flere kommuner til minsteinntektskommuner. Av 435 kommuner er nå 397 såkalte minsteinntektskommuner. Disse sitter kun igjen med 10 øre av den siste kommunale skattekrone de mottar. Samtidig har fjerningen av selskapsskatten svekket egeninteressen av næringsutvikling for alle kommuner. Flere kommuner oppdager at det vil være lønnsomt for kommunen å redusere bemanningen på kemnerkontorene. Nok et eksempel på at inntektsgrunnlaget i form av skatteinntekter har for liten betydning for kommunene. Mener statsråden at dagens situasjon er tilfredsstillende eller burde mer av den lokale verdiskapningen blitt igjen i kommunene, og at inntektssystemet endres for å oppnå dette?
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

  Interpellasjon nr. 10 (1999-2000)

  Datert: 10.12.1999

  Svart på: 28.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

  Om å sikre en bedre oljevernberedskap på Vestlandet, og hvorvidt Stortingets synspunkt fra 1994 vedrørende dette er fulgt opp
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 12 (1998-99)

  Datert: 10.11.1998

  Svart på: 14.01.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

  Om barnevernets virkemidler til å følge opp barn med kriminell atferd
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 2 (1997-98)

  Datert: 24.10.1997

  Svart på: 25.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

  Om tvangsekteskap blant unge norske kvinner med utenlandsk familiebakgrunn
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til nærings- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 5 (1995-96)

  Datert: 17.02.1995

  Svart på: 07.05.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

  "Norsk næringsliv satser mindre på forskning og utviklingsarbeid (FoU) enn næringslivet i våre konkurrentland. Samtidig viser nylig publiserte tall for perioden 1987-91 at offentlige forskningsmidler i økende grad vris fra næringslivsrettet forskning til offentlig rettet forskning. Økte investeringer i FoU i bedriftene selv, og en vridning av offentlige forskningsmidler mot næringslivsrettet forskning er nødvendig for å styrke det fastlandsbaserte næringslivet i kokurranse med andre land. Regjeringen har gjentatte ganger avvist skattestimulerende tiltak som overprisavskriving for å øke bedriftenes egen forsknings- og produktutvikling. Hvilken strategi har Regjeringen for å øke forskningsaktiviteten knyttet til næringsutvikling?"
 • Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til justisministeren

  Interpellasjon nr. 10 (1991-92)

  Datert: 26.02.1991

  Spørsmålet er trekt tilbake

  "Det har vært økende kritikk mot domstolenes straffeutmåling i incest-saker. Til tross for en høy strafferamme for denne typen overgrep synes det som om straffene er lave. Det strider mot en almen rettsoppfattelse når seksuelle overgrep mot barn straffes langt mildere enn f.eks. vinningsforbrytelser. Senest i Søndagsrevyen 17. februar 1991 tok statsadvokat Bente Roshauw opp behovet for lovendringer på dette området. Hun ga uttrykk for at man burde starte et lovarbeid for å få skjerpet straffene. Mener statsråden det er behov for strengere straffer og i så fall, vil statsråden fremme lovendringer om dette snart?" (Trukket tilbake)