Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1981 - 2000 av 2296)
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:316 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Mener statsråden at beitebrukere i beiteprioriterte områder hvor det tidligere har vært tap av husdyr til ulv, skal måtte søke om midler til direkte forebyggende tiltak etter FKT-forskriften?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:315 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 13.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan statsråden gi en oversikt over Norges beredskap for biologiske, kjemiske og radiologiske terrorangrep?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:314 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Har statsråden oversikt over om utenlandske finansinstitusjoner med virksomhet i Norge har bidratt til skattesvindel ved kildeskatt, og hvilke reaksjoner ser ministeren for seg som aktuelle for de involverte i svindelen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:313 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 13.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden gjøre rede for lovfortolkningen som ligger bak og som reelt åpner for at det i dag er en systematisk praksis der selvbestemt tvillingabort alltid utføres mellom svangerskapsuke 12 og 13, mens det for andre kvinner som ønsker abort etter utgangen av svangerskapsuke 12, skal behandles i abortnemd?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:312 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden informere om hvor mange kilometer med motorvei som er planlagt ferdigstilt i 2019, og gi et perspektiv på hvordan dette sammenligner seg med historiske tall på det samme?
 • Skriftleg spørsmål fra Marianne Haukland (H) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:311 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Har statsråden fått signaler fra de kommunene som skal slås sammen om at det vil føre til en nedleggelse av bibliotekfilialer som en konsekvens av kommunesammenslåingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:310 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 15.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Dagsavisen hadde onsdag 7. november 2018 en artikkel om personer på arbeidsavklaring som opplever at stønaden faller bort uten at de er varslet om det, uten at det er tatt stilling til evt. forlengelse og uten at det er vurdert om vedkommende bør tilstås uførepensjon. De risikerer å stå helt uten inntekt. Hvilke tiltak har og vil statsråden iverksette for å sørge for at personer på arbeidsavklaring varsles i god tid før stønaden stanses og ikke blir stående uten inntekt fordi nye, nødvendige vedtak ikke er fattet?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:309 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan skal regjeringen følge opp Stortingets vedtak om økonomiske forskjeller?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:308 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvorfor er arkivene med dokumenter om Alexander L. Kielland-ulykken lukket for offentligheten?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:307 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Klinikktillitsvalgte i flere fagforbund i Vestre Viken har uttrykt sterkt bekymring for organiseringen av ambulansetjenesten i Vestre Viken HF, siden organiseringen er delt mellom Oslo (for Bærums del) og Vestre Viken HF. De henviser til situasjoner og eksempler som setter liv og helse i fare på grunn av denne organiseringen. De er også bekymret for følgene kommunereformen vil få for organiseringen. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de klinikktillitsvalgtes advarsel blir tatt alvorlig og tiltak gjennomført?
 • Skriftleg spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:306 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil justisministeren imøtekomme Sylvi Listhaug og undertegnedes felles ønske om å rette henvendelse til pakistanske myndigheter og tilby Asia Bibi og hennes familie opphold i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:305 (2018-2019)

  Innlevert: 07.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 12.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Samferdselsministeren har lovet Trøndelag et bedre togtilbud med elektrifisering, økt kapasitet og bedre frekvens innen 2021 gjentatte ganger i media. Jernbanedirektoratets handlingsplan har redusert elektrifiseringen i første periode til Trondheim - Stjørdal. Argumentet har vært at tiltak for økt frekvens skulle prioriteres foran klimavennlighet. Nå er kjøp av nye togsett utsatt til 2021. Hvilken tidsplan er det nå som gjelder for et bedre togtilbud i Trøndelag?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:304 (2018-2019)

  Innlevert: 07.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Har departementet avklart om det trengs en lovendring, og hvis lovendring er nødvendig, når kan vi eventuelt forvente en sak til Stortinget, kan statsråden videre redegjøre for status og forsikre om at nødvendige endringer vil være gjennomført i løpet av første kvartal 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:303 (2018-2019)

  Innlevert: 07.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 13.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Ser statsråden behovet for en forskriftsendring som bedre ivaretar intensjonen med boplikten, og som ivaretar mulighetene til folk som ønsker å ta utdanning for å komme i arbeid?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:302 (2018-2019)

  Innlevert: 07.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 15.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Viser til utfyllende svar på spørsmål om hytteleie, samt ulike nyhetssaker i DN siste tiden. I nyhetssakene kommer det frem at statsråden også har inngått leie av båtplass direkte fra hytteeier, ikke av båthavnen. Det er uklart om leie av båtplass var en del av den opprinnelige omtalte leieavtalen. Hvorfor opplyste ikke statsråden om dette forholdet i forrige svar til Stortinget, og vil statsråden nå ta initiativ til en objektiv vurdering av om verdien av leieavtalen er å anse som en ytelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:301 (2018-2019)

  Innlevert: 07.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan vil ministeren sikre den viktige godstransporten på Ofotbanen ved å bygge nytt krysningsspor på Narvik stasjon som planlagt med oppstart 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:300 (2018-2019)

  Innlevert: 07.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden redegjøre for prosessen, når vedtak om organisering gjøres og hvilke argumenter som vil bli førende for endelig beslutning?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:299 (2018-2019)

  Innlevert: 07.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Svart på: 13.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan statsråden garantere at dagens tilsynsordning i fengsel er god nok, at den klarer å fange opp alle utfordringer blant innsatte i fengselet, blant annet innsatte som har betydelige psykiske problemer, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at tilsynsordningen i fengsel virker etter hensikten?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:298 (2018-2019)

  Innlevert: 07.11.2018

  Sendt: 07.11.2018

  Svart på: 13.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Et bemanningsforetak er et foretak som har som formål å leie ut arbeidskraft. Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge skal være registrert hos Arbeidstilsynet. Innleie fra bemanningsforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet er ulovlig. Bemanningsforetaket må være registrert i Enhetsregisteret, samt være registrert som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren. Kan statsråden bekrefte at etter 1/1-2019 gjelder krav om fast ansettelse også utenlandske bemanningsforetak med utenlandske ansatte?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:297 (2018-2019)

  Innlevert: 07.11.2018

  Sendt: 07.11.2018

  Svart på: 15.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å møte behovet for regionale kompetanse- og øvingssentre, for styrket samvirke og beredskap i norske lokalsamfunn, slik den selv la til grunn ved i 2014 å gi DSB i oppdrag å utrede spørsmålet?