Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (2021 - 2040 av 2297)
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:277 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 12.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Valget av ny president i Brasil har skapt usikkerhet om Brasils regnskogpolitikk. Hvordan vil statsråden sikre at regnskogsatsingen bidrar til fortsatt gode resultater i lys av den nye politiske situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:276 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 05.11.2018

  Svart på: 08.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Regjeringen foreslår i budsjettet å legge ned flere fengselsplasser, bl.a. Bruvoll. Fengslet ble gjort permanent i 2009 i strid med det Regjeringen skriver i proposisjonen om at dette er midlertidig. Fengslet gir mange arbeidsplasser i en liten distriktskommune. Det gjelder også flere av de andre lokalitetene. Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre konkrete alternative arbeidsplasser til erstatning for statlige arbeidsplasser som regjeringen fjerner?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:275 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  1 av 5 sykepleiere slutter i løpet av sine første 10 år i jobb, noe som er en viktig grunn til den store sykepleiermangelen. Norsk Sykepleierforbund, som mener en betydelig lønnsøkning må til for å stoppe flukten fra sykepleieryrket, er nå i streik for å sikre sykepleiere samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. NHO Service og Handel nekter å godta dette kravet. Synes helseministeren at en slik arbeidsgiverpolitikk understøtter målet om stanse flukten fra sykepleieryrket?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:274 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Aksjer og driftsmidler, herunder næringseiendom, verdsettes i dag til 80 prosent. Næringseiendom har i dag en sikkerhetsventil på 96 prosent av dokumentert omsetningsverdi, jf. skatteloven § 4-10 første ledd. Verdsettelsen er foreslått satt ned til 75 prosent fra 2019. Det er imidlertid ikke foreslått en tilsvarende nedsettelse av sikkerhetsventilen, fra 96 til 90 prosent. Er dette tilsiktet?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:273 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva er status i arbeidet med ny bru over Glomma på rv 22 i Fet i Akershus («Ny Glommakryssing»), hvordan vurderes de ulike traséalternativene, når legges det opp til at trasévalg er avklart og når kan ny bru stå ferdig ut i fra den tidsplanen det nå arbeides ut i fra?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:272 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden gjere greie for tvangsbruken i psykisk helsevern og informere om den har gått ned eller auka etter innføring av nytt lovverk?
 • Skriftleg spørsmål fra Jonny Finstad (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:271 (2018-2019)

  Innlevert: 02.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Widerøe har hatt svært mange kanselleringer i Nord-Norge. Er statsråden bekymret for Widerøes evne til å levere stabile flytjenester på kortbanenettet, hva tenker statsråden om Widerøes gamle flypark og tilgangen til fly fremover, og hvilke særskilte rammebetingelser finnes det som legger til rette for flyvninger på kortbanenenettet?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:270 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 08.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan følger helseministeren opp forslaget om abonnementsavtale for voksne når det gjelder tannbehandling, hvordan vil han innrette denne ordningen slik at den kan hjelpe flere med dårlig råd til nødvendig tannbehandling, hvilket omfang ser statsråden i dag for seg at ordningen vil få og når kan man forvente at dette tiltaket vil være iverksatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:269 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan har statsråden forsikret seg om at all refusjon fra Helfo utbetalt til tannleger kommer pasienten til gode, hvilke kontrollmekanismer har man innført, og hvordan sørger man for at pasienter som må gå til tannbehandling over lengre tid får støtte fra refusjonsordningen underveis i behandlingen, når de har krav på det, slik at pasienten slipper å få en unødvendig anstrengt likviditet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:268 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 02.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Søking og tilsetting i midlertidige og faste vitskaplege stillingar visar at få nordmenn ynskjer seg til akademia og forsking. Få av dei norske forskerane publiserer på norsk. Khrono skreiv førre veke at berre 10 % av dei 25 000 publikasjonane frå norske forskarar i 2017 vart skrivne på norsk. Korleis vil statsråden sikre at akademia er ein attraktiv arbeidsplass for relevante norske arbeidstakarar, og kva vil statsråden gjere for at publikasjonar på norsk ikkje forsvinn heilt?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:267 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 01.11.2018

  Svart på: 15.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hva vil være provenyeffekten av å redusere tilskuddet til private barnehager til henholdsvis 96 prosent, 98 prosent og 99 prosent av tilskuddet til offentlige barnehager dersom tilskudd til pedagognorm og bemanningsnorm holdes utenfor?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:266 (2018-2019)

  Innlevert: 01.11.2018

  Sendt: 01.11.2018

  Svart på: 08.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Når vil statsråden legge fram forslag til Stortinget om navneendring på Sørlandsbanen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:265 (2018-2019)

  Innlevert: 31.10.2018

  Sendt: 01.11.2018

  Svart på: 09.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  EU holder på å vedta en ny forordning som kan begrense forskrivningsretten til fiskehelsebiologer. Norge valgte på 90-tallet å lage en helt egen profesjon for veterinærmedisin innen fisk. UiB og UiT har siden tilbudt denne 5-års-utdanningen. Det er en prestisje utdanning som er attraktiv både i næring og forskning. Men som følge av forslaget om å ta fra dem autorisasjonen vil de miste grunnlaget for yrkeskarrieren og næringen vil bli svekket. Hva gjør regjeringen for å sikre videreføring av dagens forskrivningsrett?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:264 (2018-2019)

  Innlevert: 31.10.2018

  Sendt: 31.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Norge mottar jevnlig observasjoner og anbefalinger om menneskerettighetene i Norge fra både FN og Europarådet. Har regjeringen en samlet oversikt over disse observasjonene og anbefalingene fra de siste år, hvilke prosedyrer har regjeringen for å behandle og eventuelt implementere de ulike observasjonene og anbefalingene om Norge, og på hvilken måte vil regjeringen sikre at Stortinget får anledning til å behandle slike observasjoner og anbefalinger av Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:263 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 31.10.2018

  Svart på: 07.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva vil kostnaden for staten være i 2019 ved å gjeninnføre diskontinuitetsprinsippet ved generasjonsskifter i landbruket?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:262 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 31.10.2018

  Svart på: 07.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Mange barn og unge får fritak fra fag i grunnskolen og videregående skole. Hvor stor andel av elever i grunnskolen og videregående skole får fritak i ett eller flere fag, og hvilke konsekvenser får dette for videre utdannings- og studiemuligheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:261 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 30.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp blir fulgt opp kvalitativt godt nok i hele landet, og vil statsråden vurdere å utvide retten for gjennomgang til å omfatte flere grupper med risiko for overmedisinering som kronikere, brukere i hjemmetjenesten eller innenfor psykiatrien?
 • Skriftleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:260 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 30.10.2018

  Svart på: 07.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Viser til statsrådens svar i dokument nr. 15:2302 (2017-2018) hvor hun beskriver at endringen som næringen foreslår vil gi et provenytap for staten. Kan statsråden oppgi hvor mye et slikt provenytap vil være i kroner over et tidsperspektiv på 1, 2 og 3 år?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:259 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 30.10.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 07.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Til grunn for forslaget om en NOU for å vurdere ulike former for beskatning av havbruk, var det er klar føring fra flertallet i Stortinget om en god balanse mellom finans- og næringsinteressene. Under debatten sa tidligere fiskeriminister at det var viktig med god dialog med komiteen når utvalget skulle settes ned. I Forumet som nylig ble opprettet er det ingen som representerer produsentene. Mener ministeren at mandatet og sammensetting av utvalg og forum gir en god balanse mellom finans- og næringsinteresser?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:258 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 30.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  SVs stortingsgruppe (12.10) har stilt Justis- og beredskapsdepartementet spørsmål i forbindelse med statsbudsjettet om hva som er budsjettert til bruk på våpen til politiet i 2019. Departementet svarte 19.10 at dette har de ikke informasjon om. Er det riktig forstått at justisministeren ikke har, eller kan skaffe seg, oversikt over politiets våpenkjøp, og hvordan er han da i stand til å gi relevant informasjon til Stortinget om politiets maktmidler?