Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (2141 - 2160 av 2296)
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:156 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Svart på: 25.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil statsråden gjøre for at ale elever skal på et godt helsesøstertilbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:155 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Svart på: 22.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Anniken Hauglie

  Hvilke begrensninger ligger på forsikringsselskaper i å kreve personlig informasjon fra kundene for å tilby produkter, for å ekskludere kunder fra produkter basert på personlig informasjon eller manglende tilgang til personlig informasjon og for å gi ulike priser basert på personlig informasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:154 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva er begrunnelsen for at Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvaret å gjennomføre en stor økning av husleien på Forsvarets utleieboliger for militært ansatte?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:153 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hva skjer?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:152 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I Skedsmo kommune har det nylig kommet fram at det sannsynligvis lekker miljøgifter fra et gammelt kommunalt deponi ut i vassdragene rundt deponiet. "Konsentrasjonene av sink er akutt giftige. Det betyr at organismer i bekken dør med en gang de blir utsatt for så høye konsentrasjoner", sa Sissel Brit Ranneklev, hos NIVA til NRK 15/10/18. Kan vi forvente at situasjonen er slik andre steder i landet også og hva gjør regjeringen for å kartlegge forurensningsfaren fra nedlagte søppeldeponi?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden det er konkurransevridende og prinsipielt betenkelig at næringshager som mottar offentlig finansiering fra kommuner og fylkeskommuner blir pålagt et maksimumstak for timepris for konsulenttjenester, samtidig som de konkurrerer om anbud med ordinære private bedrifter - og vil hun ta initiativ til å evaluere næringshageprogrammet?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:150 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Svart på: 25.10.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan utenriksministeren redegjøre for hvorvidt det kan være aktuelt for Norge å følge Østerrikes modell når det gjelder kjøpekraftsjustering av velferdsytelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:149 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Svart på: 24.10.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hvis EØS-EFTA-landene og EU forhandler avtalene med Storbritannia uavhengig av hver andre, kan ikke det føre til ulikheter i avtalene og en fragmentering i det indre marked, der opptjente EØS-rettigheter behandles annerledes enn EU-rettigheter og innebære en tilsidesettelse av EØS-avtalens grunnprinsipper om homogenitet og likebehandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:148 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 26.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvordan vil granskingen av andre kommuner legges opp, og hvor mange kommuner vil bli gjenstand for stikkprøver for å avdekke om denne typen maktovergrep mot enkeltmennesker har skjedd i flere kommuner?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:147 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Svart på: 23.10.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Hvilke konkrete konsekvenser mener Utviklingsministeren det bør få at land som får betydelige bistandsoverføringer velger å prioritere unødvendige luksusgoder i sine nasjonale budsjetter?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:146 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Har Nav rutiner som sikrer at brukere følges opp og deres rettigheter er ivaretatt dersom saksbehandler er sykmeldt, eller over lengre perioder er indisponert fra å motta og besvare henvendelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Dokument nr. 15:145 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre for sikre at de som kontakter AMK alltid tas på alvor og får hjelp når de ringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:144 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Svart på: 23.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  VG har publisert en oversikt som viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med over tre tusen personer de siste ti år. Helsedirektoratet melder at det ikke er noen kontroll med at tallene er basert på korrekte diagnoser. På hvilken måte ivaretas enkeltmenneskets behov for å ikke bli påført en uriktig diagnose, og hvem har ansvar for at deres rettssikkerhet i slike saker er ivaretatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:143 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 25.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvorfor har statsråden ikke fått gjennomført felles IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i Norge, og hvordan skal han sikre medisinsk beredskap i den mest folkerike delen av landet, når datasystemene der jevnlig bryter sammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:142 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Mener statsråden det er en god ide å begrense NTNUs faglige autonomi ved å flytte ansvaret for terapiopplæring av kommende psykologer fra NTNU i Trondheim, som har lang erfaring og pedagogisk kompetanse på området, over til St Olav hospital?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:141 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Står Hordaland fylkeskommune fritt til å fastette eigne takastar på sine ferjer?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:140 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Kan statsråden redegjøre for logikken bak det hele?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:139 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvorfor har ikke regjeringen økt potten til rettighetshavere når selve ordningen er utvidet til å gjelde flere aktører?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:138 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 23.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er regjeringens begrunnelse for å kunne hevde at mesteparten av besetningen på Color Line ikke er sjøfolk?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:137 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  VG skriver 10.10.18 om en 8 år gammel gutt med store behov for helsehjelp og hans mor, der Moss kommune ikke følger spesialisthelsetjenestens klare råd om at hjelpen de tilbyr er uforsvarlig og kan medføre alvorlig fare. Fylkesmannen som behandler klage på saken skriver at "Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester innebærer ikke en rett til en optimal ytelse og livsstandard(..)". Mener statsråden at lovverket i tilstrekkelig grad gir barn med store helsebehov hjelpen de trenger i kommunene?