Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (2261 - 2280 av 2309)
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:49 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 12.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Kompetansemiljøa innfor tradisjonsfaga er småe og fragmenterte. Innfor norsk folkeleg dans, drakt og tekstil finst likevel ressursar og kompetansemiljø som kan tilby utdanning og studiesamarbeid på universitets- og høgskulenivå. Desse miljøa har allereie lange og sterke tradisjonar for samarbeid med miljø i og utanfor Noreg, og har sidan tidleg på 2000-talet tilbydd undervising og etterutdanningskurs for svært mange studentar. Korleis vil statsråden sikre fagleg kvalitet og ei stabil framtid for desse faga og utdanningane?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:48 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 15.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden gjere greie for reknestykket på korleis anbodsutsetjing av verkstadskapasitetar vil spare 317 millionar?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:47 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Mener justisministeren at det kan være grunn til å vurdere om sakene knyttet til Addictologi-miljøet fortsatt bør behandles på en lokal politistasjon, eller om dette sakskomplekset heller bør løftes over til seksjon for etterretning og etterforskning i Oslo PD der de har mer kompetanse på organisert kriminalitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:46 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden utarbeidelsen av Prop. 116 L (2017-2018) "Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)" oppfyller kravet til høring som oppstilles etter Utredningsinstruksen, og på hvilket grunnlag har hun i så fall valgt å fravike instruksens høringskrav?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:45 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Har Widerøe fulgt opp sine kontraktsforpliktelser, og hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å forbedre regulariteten for de reisende?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:44 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Svart på: 11.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden foreta seg for å få en slutt på at det statseide selskapet Bring driver med hensynsløs underbetaling og grov utnytting av lastebilsjåfører fra Øst-Europa?
 • Skriftleg spørsmål fra Julia Wong (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:43 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 08.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Eksisterer det begrensninger i norsk lovverk vedrørende Nav-utbetalinger til marokkanske eller norske statsborgere, bosatt i okkupert Vest-Sahara, og om ikke, er regjeringen villig til å vurdere denne problemstillingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:42 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 16.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil statsråden bidra til å bedre tilbudet om språkhjelp til personer med afasi, og hvordan vil han sørge for at flere logopeder blir tilgjengelige ute i kommunene for å drive opptrening med pasienter som får språkvansker etter en hjerneskade?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:41 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 15.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil forsvarsministeren legge opp til en prosess for ny langtidsplan for det fagmilitære rådet legges fram som et helhetlig, offentlig tilgjengelig dokument, slik det ble gjort ved utarbeidelsen av gjeldende langtidsplan?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva gjør justisministeren for å sikre at riktige ressurser i dag jobber med å løse saken om drapet på Birgitte Tengs og er det gjort en kritisk gjennomgang av de enkelte medlemmer i sakens Cold Case team?
 • Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:39 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 08.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  VG har avslørt at unge menn utnyttes på asylmottak. Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at utnyttelse, som beskrevet i VG-saken, ikke skjer igjen og hvilket ansvar mener statsråden han har for å forhindre dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:38 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Svart på: 10.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor mange mistenkelige transaksjoner har årlig blitt rapportert inn til Økokrim på bakgrunn av Hvitvaskingslovens § 18 fra hvv. a) advokater og b) banker siden loven trådte i kraft?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:37 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Har statsråden vurdert å innlemme Norske Redningshunder (NRH) som fast mottaker av Norsk tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:36 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Vil statsråden ta initiativ til at det kan gis dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling ut over den absolutte fristen 1. oktober i Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav § 23 tredje ledd, gitt de spesielle forholdene som følge av tørken i sommer og en rekordvåt september måned, og raskt informere fylkesmannsembetene og kommunale landbrukskontorer om dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:35 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hvilke kommuner må sette ned eiendomsskatten fra 2020 om regjeringens forslag om å senke maksimal sats fra 7 til 5 promille blir vedtatt, og hvor mye vil hver enkelt av disse kommunene få redusert sine inntekter?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:34 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I Strasak rapporten av 1.6.18 kommer det fram i punkt 6.3.4 om «Mishandling i nære relasjoner», at politiet kun har oppklart 33 % av sakene i første tertial 2018. Hva er den konkrete oppklaringsprosenten for disse lovbruddene i de ulike politidistriktene, og hva er politidistriktenes forklaring på at oppklaringsprosenten er så lav?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:33 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 10.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Vil statsråden ta grep for å skille ut spillutvikling under en egen næringskode?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:32 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 08.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden vurdere mulighetene for å kunne levere inn våpensøknad digitalt?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:31 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  OED fikk 21.09.2018 oversendt saken om utbygging av Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune i Sogn og Fjordane fra NVE. Dette er en utbygging vertskommunen har gått mot. I Stortinget 29.01.2014 sa statsråd Bent Høie om denne utbyggingen: "La det ikke være tvil om at lokal aksept til vind-kraftutbygging skal stå svært sentralt for meg når konsesjonsmyndighetene skal avgjøre vindkraftsaker." Er olje- og energiministeren enig i dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:30 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Kan landbruks- og matministeren si noe om erfaringene etter tre år med dyrepoliti i Trøndelag?