Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (21 - 40 av 1958)
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1938 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  Synes statsråden at denne situasjonen er holdbar, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at lignende situasjoner ikke vil oppstå igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1937 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  Hvorfor nekter statsråden å høre på de lokale ønskene og hvorfor vil ikke statsråden flytte bomstasjonen til kommunegrensa mellom Notodden og Kongsberg?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1936 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden, før eventuelt nedleggelse av Mysen trafikkstasjon, ta initiativ til å få beregnet de samfunnsøkonomiske og miljømessige kostnadene ved en slik avgjørelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1935 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  Styret i Helse Sør-Øst har 20.06.2019 vedtatt bygging av det nye regionsykehuset på Gaustad uten at Ullevål-alternativet er skikkelig utredet. Prosessen har ledet til at et samlet fagmiljø har varslet mistillit mot administrerende direktør, Bjørn Erikstein. Er statsråden enig med undertegnede i at forankring hos fagmiljøene skulle vært bedre, at beslutningsgrunnlaget er for tynt og at prosessen ikke har vært ledet godt nok?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1934 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Hvem har sikringsansvaret for nedlagte gruver, og hvilke ressurser er tilgjengelig for å åpne opp slike områder for publikum?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1933 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvor mye hvert enkelt vaktområde mottar i tilskudd i dag, sammenlignet med hva kommunene innenfor de samme vaktområdene vil motta i rammeoverføringene i 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1932 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Hvor store arealer av myr og annen våtmark i Norge er omdisponert eller negativt berørt siden Erna Solbergs første regjering tiltrådte i 2013, og hva vil statsråden gjøre for å ta vare på de våtmarkene vi har igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1931 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Mener statsråden tilbudet slik det nå er skissert er et forsvarlig helsetilbud for innbyggere i Osen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1930 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Med bakgrunn i Helsetilsynets rapporter fra mai 2019, hvorfor har ikke helseministeren sørget for en bedre organisering av helsetilbudet til mennesker med psykiske- og/eller rusrelaterte lidelser, når regjeringen tidligere har varslet en satsing på disse pasientgruppene, blant annet gjennom «den gylne regel», og hvordan vil ministeren følge opp de funnene som er avdekket, slik at man unngår tilsvarende brudd på lover og regler innenfor disse helsetjenestene i framtida?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1929 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Hvorfor har ikke regjeringen sørget for at krav om lærlinger etterleves?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1928 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Hvordan vil Landbruksministeren følge opp dyrevelferden og forholdende hos norske svinebønder, og vil det gjøres på en slik måte at de som driver på en uakseptabel måte må stå til rette for det?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1927 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil innføre et fritidskort for barn i alderen 6 til 18 år. Skal ordningen innrettes etter den universelle islandske modellen, og hvor mye vil den koste?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1926 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  I november la statsråden ned 64 passkontor begrunnet med at kvaliteten og sikkerheten var for dårlig fordi saksbehandlerne ved en rekke lensmannskontor behandlet for få pass i året. Etter sentraliseringen jobber nå en rekke personer som kun ansatt er i 10% stillinger med passutstedelse. Hvordan gir dette økt kvalitet, når statsråden mente at erfarne passutstedere ved lensmannskontorer over hele Norge gjorde en for dårlig jobb?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1925 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden ta i bruk statlig regulering for etableringen av et togparkeringsanlegg på Østfoldbanen i Mosseregionen, og hvilke kriterier (jordvern, naboer, økonomi mv.) vil statsråden eventuelt legge til grunn for valg av plassering?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1924 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Hvordan vil forsvarsministeren ta ansvar for de negative konsekvensene av skatteskjerpelsen som Regjeringen har iverksatt for pendlerreiser i Forsvaret og ønsker han å endre disse reglene?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1923 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden komme med en oversikt over utenlandske eiere på vindkraft som er i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1922 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden klargjøre om disse hjelpemidlene kan dekkes av Folketrygden eller annet, for å bidra til at disse får hjelpemidlene de trenger for både å fungere i hverdagen for praktiske formål og for å bedre den samlede helsetilstanden og funksjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1921 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Hva vil Justisministeren foreta seg i denne type sivile saker hvor mistanke om ugjerning ikke lenger er tilstede og ser Justisministeren at samfunnet på denne måten kan begå "overtramp" som Staten må rette opp i?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1920 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Fins det en kriseplan for å sikre luftambulansetjenesten i forbindelse med operatørskiftet 1. juli 2019, er denne kriseplanen i så fall godkjent av luftfartsmyndighetene, hvor mange av de nye flyene er klare til å fly per dags dato, og vil samtlige fly være klare til å fly 1. juli?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1919 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Til behandling

  Ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein. Brevet er undertegnet foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere som representerer nesten alle de 20 000 ansatte ved OUS. På faglig grunnlag advarer de mot direktørens plan om å legge ned Ullevål. Hva er statsrådens vurdering av den alvorlige tillitskrisen ved landets største sykehus, og er en sykehusdirektør som møter mistillit fra ansatte egnet til å fortsette i en slik jobb?