Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (21 - 40 av 112)
 • Skriftleg spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:92 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Ville en Nordisk forsvarsunion, bestående av de fem nordiske landene, kunne erstatte NATOs evne til å forsvare norsk territorium, slik SV-leder Audun Lysbakken hevder?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:91 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Ledelse og ansatte i Brønnøysundregistrene melder om at bevilgningene de har fått fra regjeringen fører til at de må kutte 50-60 stillinger over en to års periode. Kan næringsministeren garantere at disse ikke kuttes, samt at stillingene som blir berørt av at Altinn blir overført fra Brønnøysundregistrene til DIFI ikke flyttes bort fra Brønnøysund?
 • Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:90 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Statsministeren ramser i innlegget “Språk og utdanning er nøkkelen til jobb og deltakelse” på erna.no 11.10.2019 opp flere satsinger i integreringspolitikken. Hvilke økte bevilgninger i statsbudsjettet skal bidra til dette, eventuelt hva skal nedprioriteres innenfor gjeldende rammer for å oppnå forbedringene?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:89 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hva er statsrådens plan for innføring av gratis SFO/AKS etter skoletid for barn som vokser opp i familier med lav inntekt?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:88 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Dersom Oslo etter en totalvurdering vedtar at å bygge stort og høyt på Gaustad ikke gir det beste sykehustilbudet for regionen og planene blir utsatt, vil Høie likevel sikre utbygging av Aker slik det er omtalt i budsjettet, eller vil han holde Aker som gissel mot Oslos ønske, slik han har skissert i flere uttalelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:8 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke nye muligheter omleggingen av opplæringstiltakene gir for introduksjonsprogrammet, og vil en kommune sammen med deltakeren i starten av programmet kunne legge opp et løp det siste året av et fagopplæringsløp hvor det gis støtte til deltakeren gjennom opplæringstiltaket og ikke introduksjonsprogrammet, og kan arbeids- og velferdsetaten garantere dette flere år på forhånd?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:87 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Hvilken betydning, både for mangfold og priskonkurranse, har markedsbasert utbygging av fibernett for mangfold og konkurranse i fibernettet, i de tilfellene der det er en markedsaktør, og ikke Telenor, som har foretatt utbyggingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:85 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  I forbindelse med FN toppmøtet om klimatidligere i høst signerte Norge The Declaration of the Carbon Neutrality Coalition. Erklæringen fokuserer blant annet på behovet for netto-null utslipp av klimagasser. Vil regjeringen neste år legge fram en plan for Stortinget for hvordan Norge skal nå sine klimamål for 2030 og de langsiktige målene for 2050, og vil disse planene legge målet om netto-nullutslipp til grunn og ikke klimanøytralitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden beregne sammenslåtte kommunar sin økonomi om dei ikkje var sammenslått utifrå inntektsystemet og sette det opp i ein tabell som synleggjer differansen?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:83 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Hva er tenkt fra kunnskapsministerens side ift lærernes og skolenes muligheter til å sette seg inn i de nye læreplanene , utforme læreplaner til hvert trinn samtidig som de underviser i inneværende skoleår etter Kunnskapsløftet 2006, og hvordan ser ministeren for seg at lærere og skoleledere skal kunne effektuere fagfornyelsen som er vedtatt av Stortinget uten en finansiserinsordning satta av til dette formålet?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:82 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen undersøke klimaeffektene av norskprodusert gass fra produksjon, undersjøisk og oversjøisk transport og bruk, basert på nye og langt høyere beregninger av klimagassutslippene fra gass, hvordan vil regjeringen sikre at Norge bidrar til å redusere europeiske klimagassutslipp fra energiproduksjon på andre måter enn ved gasseksport, og hvilke konsekvenser får denne nye kunnskapen for norsk olje-, gass- og klimapolitikk?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:81 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Hvilke tiltak har Kunnskapsministeren tenkt å sette inn for å sikre at alle elever som gikk ut av ungdomsskolen i 2019 lykkes videre i utdanningsløpet, og hva har kunnskapsministeren tenkt å gjøre for å sikre at alle elever, uansett bakgrunn, fullfører ungdomsskolen våren 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:80 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Ambulanseflyet som måtte snu viser at det fortsatt er behov for nattevaktordningen som fantes tidligere ved Kristiansand Lufthavn. Pasientsikkerhet og beredskap er svekket i området. Hva vil regjeringa gjøre for å styrke beredskapen igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:77 (2019-2020)

  Innlevert: 13.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I vedlegg J-2 om anbudspapirene i trafikkpakke 2 har SJ og Vy listet opp hvor mange togavganger de kan levere fra 2020 til 2030. Ut fra dette vedlegget har Vy lagt opp til å kjøre et betydelig antall flere togavganger i sitt tilbud. Tallene viser også at Vy har kalkulert med 530.000 flere togreiser enn SJ i 2030. Hvor mye større togproduksjon hadde Vy lagt opp til i sitt tilbud, og i hvor stor grad er dette tatt hensyn til i utvelgelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:75 (2019-2020)

  Innlevert: 13.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at Norge ikke vil svekke rapporteringsplikten til skattemyndighetene og at Norge i fremtiden vil ha full frihet til å stramme inn igjen rapporteringsplikten for å sikre tilsyn og hindre skatteunndragelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:79 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Det gis i prop.1S ikke vurdering av prosjektets eller regionens bæreevne, utover at det vises til en formulering fra ekstern kvalitetsikrer som «pa°peker at HSØ har en robust samlet økonomisk bæreevne». Hvordan vurderer regjeringa bæreevnen i prosjektet og på regionalt nivå, er gevinstanalysen basert på virksomhetsplan eller skjønnsmessige betraktninger, har OUS gjennomført risikoanalyse av gevinstrealiseringsestimatene, og må regionen utsette investeringsplaner hvis gevinstene i OUS ikke lar seg realisere som forutsatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:78 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvem har statsråden fått prisanslaget til forslag til nye satser for refusjon av briller til barn fra, og redegjør for tallgrunnlaget for anslaget?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:76 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Nøyaktig hvilke internasjonale og nasjonale ordninger er det helseministeren sikter til i Dokument nr. 15:2078 (2018-2019)?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:74 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at regjeringen vil avvise et hvert forslag om innføring av en lovfestet nasjonal minstelønn i Norge, og vil regjeringen bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen dersom et slikt forslag vedtas av EU?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:73 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kraftskatteutvalet har tilrådd regjeringa å endre høve for inntektene frå vasskraftverk som no går direkte til kommunane. I Oppland fylke kan for eksempel Skjåk kommune miste 27 mill. kr og 39 årsverk eller 20 pst. av sysselsettinga, og Vang kommune kan miste 34 mill. kroer og 16 pst. av sitt budsjett. Kva for motivasjon skal lokalsamfunn ha for å vere vertskap for kraftanlegg som fører med seg store naturinngrep og forsyner storsamfunnet og eksportkablar med straum, utan å vere sikra inntektene?