Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (41 - 60 av 1831)
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1791 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Har statsråden en oversikt over det totale helsetapet og den totale helsegevinsten knyttet til korona-håndteringen, og hvis ikke, vil statsråden sørge for at det sammenstilles en slik oversikt?
 • Skriftleg spørsmål fra Aud Hove (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1790 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til ein gjennomgang av praksisen kring aktsomheitskarta og gjere den enklare, mindre kostnadskrevande for den enkelte og meir tydeleg for kva handlingsrom kommunane har i dag til å godkjenne enkle bygge- eller utbedringstiltak?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1789 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Svart på: 05.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Er det forventet at frivillige og ideelle organisasjoner skal klare så mye som 40 % tap av inntekter uten at det vil medvirke til store konsekvenser for dem samt alle de som er med på det frivillige og ideelle organisasjonslivet og synes virkelig regjeringen dette er godt nok?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1788 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Samferdselsdepartementet ba Statens vegvesen sent i prosessen om å utrede flere alternativer for å få ned kostnadene på E6 gjennom Levanger, det har forsinket arbeidet med prosjektet. Nå er Statens vegvesen ferdig med sin utredning, og har bedt om svar fra departementet på hvordan jordvern skal vektes opp mot lavere utbyggingskostnader. Når vil Samferdselsdepartementet komme med en avklaring, slik at det igjen kan bli framdrift i arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1787 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at en ny bompengepakke på Haugalandet i størst mulig grad bidrar til å oppfylle statlige retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1786 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Statsministerens kontor orienterer Stortinget om saker den har planlagt å sende til behandling. I «Liste til Stortinget over planlagte saker vårsesjonen 2020» datert så seint som 30. april 2020 står det ingenting om at EUs fjerde jernbanepakke er planlagt sendt Stortinget. Saken ble likevel lagt fram av regjeringen 7. mai (Prop. 101 LS (2019-2020)). Det er grunn til å anta at regjeringen har jobbet mer enn ei uke med denne saken. Hvorfor sto ikke saken på oversikten datert 30. april?
 • Skriftleg spørsmål fra Mudassar Kapur (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1785 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Svart på: 04.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Kan finansministeren vurdere konsekvenser og virkninger av en friinntektssats på henholdsvis 15,5 pst., 20,8 pst., 26,8 pst. og 30,0 pst., med grunnlag i både proposisjonens frister for PUD og PAD og ett års forskyvning fram i tid?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1783 (2019-2020)

  Innlevert: 31.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Av fire aktuelle lokaliseringer av hensettingsanlegg for ny dobbeltsporet jernbane gjennom Moss, rangerer planprogrammet Gon i Rygge som nr. 1, fordi det er billigst, på tross av at dette alternativet har størst negative konsekvenser for jordvern, folkehelse, miljø og klima. Vil statsråden følge anbefalingen fra Moss kommune, og gjennomføre en ny vurdering, som tar hensyn til alle lovpålagte konsekvensutredninger og legger vesentlig større vekt på hensyn til jordvern, folkehelse, miljø og klima i sin anbefaling?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1782 (2019-2020)

  Innlevert: 31.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Vil helseministeren sørge for at evalueringsrapporten om det nye sykehusbygget i Østfold blir offentliggjort, og hvordan kan statsråden forsvare at rapporten har vært hemmeligholdt i flere måneder?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1781 (2019-2020)

  Innlevert: 31.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Gjenvinning av plastemballasje opplever en akutt krise i kjølvannet av Covid-19. Økte transportkostnader, økte sorteringskostnader og ikke minst økte plastmengder gir Plastretur økte kostnader i størrelsesorden 58 millioner kroner så langt i 2020 ifølge Grønt Punkt Norge (GPN). GPN har måttet ta ned sin gjenvinning til 30 % som er en minsteforpliktelse. Dette gjør det veldig vanskelig å nå målet på 50 % retur av plast i 2025. Hvilke grep vil statsråden ta for å rette opp i denne situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1780 (2019-2020)

  Innlevert: 31.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Hvor store ressurser planlegger politiet å bruke på oppdrag knyttet til vindkraftutbyggingen på Fosen i 2020 (vakthold, transport e.a.), hvem fatter avgjørelser om slik ressursbruk og hvem dekker kostnadene med dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1779 (2019-2020)

  Innlevert: 31.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Vil Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse avgitt til Nicolai Tangen vedrørende skatteplikt til Norge i forbindelse med utdeling av fremtidig overskudd fra AKO bli offentliggjort, innebærer uttalelsen noen ny fortolkning og/eller avgrensning av skatteloven § 2-1 niende ledd, og vil statsråden ta initiativ til endring eller presisering av skatteloven eller annet lovverk for å sørge for at personer som bor fast i Norge er reelt og faktisk skattepliktig til Norge for alle inntekter man har og all formue man faktisk eier, både i Norge og i utlandet?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1778 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Hva kan regjeringen gjøre for å redusere byggesaksgebyrer og for å gjøre selvkosten reell?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1777 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere dette som et tiltak for å sikre at vi ikke får stor arbeidsledighet i boligbyggesektoren?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1776 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Synes regjeringen det er en god ide å igangsette prosjektet E16 Turtnes-Øye i Vang kommune i Valdres som en del av arbeidet med å få aktiviteten i samfunnet i gang igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1775 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Hvordan skal statsråden sikre at Akson ikke blir et nytt stort offentlig IKT-prosjekt som mislykkes på grunn av for stor kompleksitet og for omfattende leveranse?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1774 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  I en reportasje i NRK fremkom det fra statsråden at det ikke er tillatt å leie ut konsesjoner på laks. Kan statsråden helt konkret i detalj vise til hvilken lov/forskrift som regulerer dette, samtidig som han skisserer hva regjeringa vil gjøre for å styrke arbeidsplasser i fiskeindustrien i Nordland, herunder helårlige arbeidsplasser.
 • Skriftleg spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1773 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Hvordan vil kulturministeren legge til rette for at utenlandske kulturarbeidere som er nøkkelpersonell i planlagte norske konserter, teater osv. kan delta i dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1772 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Svart på: 03.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Er det staten eller Troms og Finnmark fylkeskommune som i øyeblikket har ansvaret for Sørvær fiskerihavn på Sørøya i Hasvik kommune, og som dermed også har ansvaret for utbygging av havna?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1771 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Svart på: 04.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvis sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett skal skje slik det er nedfelt i eksisterende intensjonsavtale, vil det da bli ett eller to rettssteder på Romerike?