Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (81 - 100 av 1890)
 • Skriftleg spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1810 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil de som allerede har slått seg sammen få henstillinger om ytterligere å slå seg sammen med flere?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1809 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Ser regjeringen for seg å bruke tvang for å få kommuner til å slå seg sammen i tiden fremover?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1808 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vurderer helseministeren utviklingen i saksbehandlingstid, implementeringen av rettskraftige dommer og hvorvidt sakkyndig oppnevnte oppleves som uavhengige, når det gjelder Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Helseklage, og ser han noe behov for å gjøre en evaluering av hvordan NPE og Helseklage fungerer?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1807 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 13.06.2019 av finansminister Siv Jensen

  Den 31.5 blei kontoen til Middle East Mission stengt av Danske Bank etter 22 års bistandsarbeid via ei lokal kyrkje i Syria. Kva vil statsråden gjere for å sikre at aktørar som dette får høve til å klage?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1806 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 13.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Bekymrer det ikke ministeren at denne regjeringen bygger ned et distribusjonstilbud som har fungert over hele landet, med det resultat at vi får stadig større geografiske ulikheter, og hvilke reaksjoner settes inn ovenfor Posten når den ikke leverer som lovet?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1805 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 13.06.2019 av finansminister Siv Jensen

  Vil statsråden ta initiativ til å gjennomgå regelverket for innrapportering til myndighetene slik at bedrifter som ikke har endringer fra forrige innrapportering slipper å sende inn den samme informasjonen på nytt?
 • Skriftleg spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1804 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Har myndighetene avslått konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt hvor kommunen har vært positiv til utbygging, og i så fall hvilke, og i et innlegg i Adressa 5. juni, av Knut Kroepelien, adm.dir. i Energi Norge, blir det sagt at av 91 allerede gitte vindkraftkonsesjoner, så har en av de vært mot kommunens vilje, hvilket prosjekt var dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1803 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 13.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Når mener justisministeren at regjeringens eget forslag og stortingets vedtak om en ny nasjonal forsterket felleskapsavdeling kan stå klar ved Ila fengsel og forvaringsanstalt?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1802 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Har statsråden kommunisert dette riktig, og om så er tilfelle, ser ministeren ingen betenkeligheter ved at pengene ikke følger ressursbehovet, men er helt avhengig av hvor mange ansatte som velger å få fylkeskommunen som ny arbeidsgiver?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1801 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Til behandling

  Når forventer statsråden å kunne gi et svar på Norske Skog Saugbrugs anmodning om CO2-kompensasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1800 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Opplyser Utenriksdepartementet norsk fiskerisektor, fornybarbransjen og øvrige norske departementer om at det ved UD-initierte næringsframstøt i Marokko frarådes å etablere seg i Vest-Sahara slik at det ikke gis anerkjennelse av okkupasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1799 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan kunne statsråden la Jernbanedirektoratet la Go-Ahead vinne anbudet på Sørlandsbanen basert på høyere estimater for passasjervekst enn konkurrentene, når kunnskap på feltet viser at passasjeranslagene til leverandørene i snitt er mer enn dobbelt så høye som det som blir det faktiske passasjertallet?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1798 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 18.06.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden begrunne hvorfor man ikke, i sitt oppdragsbrev til Nasjonal Kommunikasjonsenhet (Nkom) vedrørende "kvalifikasjonsprosjektet- videre arbeid på grunnlag av Nkoms rapport", ber om at det i arbeidet med høringsutkast til ny autorisajonsforskrift, utredes lovregulering av faget telekommunikasjonsmontør?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1797 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Til behandling

  Statens vegvesen har, for lang tid siden, sendt ferdig utredning om trasèvalg for E39 Stord-Bokn til samferdselsdepartementet. Når har statsråden planlagt å sende denne saken ut på høring?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1796 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Gokstadskipet forfaller, skriver NRK 6.juni. Statsråden er godt kjent med at situasjonen har lenge vært svært alvorlig og prekær for vikingskipene. Siste undersøkelser av Gokstadskipet viser at det forfaller stadig mer. Blir det ikke tatt grep snarest så vil det i ytterste konsekvens bety at en verdifull og viktig nasjonalskatt går tapt. Regjeringen har ikke prioritert oppstarsbevilgning til nytt vikingskipmuseum i RNB. Hva vil statsråden gjøre i nærmeste framtid for å redde Gokstadskipet fra ytterligere forfall?
 • Skriftleg spørsmål fra Hilde Kristin Holtesmo (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1795 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Mener statsråden at kutt i Program for folkehelsearbeid i kommunene bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet i forebyggende arbeid og utjevning av sosiale helseforskjeller i folkehelsearbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marian Hussein (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1794 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Til behandling

  Institutt for samfunnsforskning (ISF) publiserte 6. juni 2019 en rapport om erfaringer og konsekvenser ved regjeringens tilbakekallspolitikk. Rapporten viser at dagens tilbakekallspraksis gir seg utslag i dårligere livskvalitet og fører til en bråstopp i integreringen. Hvordan vurderer statsråden forholdet mellom de ressursene regjeringen nå bruker på tilbakekallsaker versus den påkjenningen dette medfører for integreringen til familiene som rammes?
 • Skriftleg spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1793 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 06.06.2019

  Svart på: 13.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Dersom ein mindreårig ungdom sluttar i vidaregåande opplæring etter råd frå Oppfølgingstenesta, kven har då ansvaret for å sikre at barnet får vidare oppfølging?
 • Skriftleg spørsmål fra Gaute Børstad Skjervø (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1792 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 06.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden, i lys av FAFOs rapport "holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge" som avdekker at en bekymringsverdig stor andel av nordmenn har fordommer mot muslimer, fortsatt forsvare å bevilge 1,3 millioner kroner av fellesskapets midler til Human Rights Service?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1791 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 06.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan mener samferdselsministeren det er en bedre løsning å utvide en motorveien på strekningen Ramstadsletta-Drengsrud med et prosjekt som gir stor negativ samfunnsnytte og så sende bompengeregning til innbyggerne framfor å skrinlegge prosjektet og heller styrke kollektivforbindelsene i det samme området?