Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (101 - 120 av 141)
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I statsbudsjettet for 2020 står følgende: "Domstoladministrasjonen og departementet vil halde fram med å følgje opp lokale prosessar om endringar i domstolsstrukturen. Samanslåing av domstolar vil bli vedteken om det er lokal semje, og der det er andre særlege grunnar til det." Dette må forstås som at regjeringen ikke vil legge til grunn et prinsipp om lokal frivillighet for strukturendringer. Kan statsråden redegjøre for hva som kvalifiserer til "andre særlige grunner"?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:42 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 15.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Lørdag 5.oktober hadde VG en stor sak om flere hundre barnevernsbarn som har bodd eller fortsatt bor i isolasjon (enetiltak), mot deres eget ønske og mot faglige råd. Enetiltak koster staten flere millioner kroner i året og kjøpes nesten av bare private aktører. På hvilket grunnlag mener statsråden det er akseptabelt å ha barn og unge på enetiltak, mot faglige råd og mot barnas vilje, og hvordan kan statsråden forsvare den enorme pengebruken på enetiltak?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:30 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 17.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil samferdselsministeren syta for at K5 vert bygd med dei stasjonar som er planlagt?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:38 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Når tar regjeringen sikte på å legge EUs fjerde energimarkedspakke frem til behandling i Stortinget, og hvilken prosess ser regjeringen for seg frem til dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:34 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Er statsråden enig med Norsk Industri i at Norden trenger et overskudd av kraft for å være attraktiv for industrien og at det slik det ser ut i dag er ingen oppside å bygge flere kabler?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:29 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Statens vegvesen gjennomfører en omfattende effektivisering og avbyråkratisering. Jeg har fått flere henvendelser om at den store nedbemanningen vil svekke de sentrale veifagene/nettverkene og dermed hensikten med omorganiseringen. Sentrale og regionale avdelinger mister i disse dager mange kompetente medarbeidere til fylkene ved oppheving av sams veiadministrasjon, samt til konsulenter og entreprenører. Er Statsråden orientert om denne utviklingen, og finnes det planer for å demme opp mot slike uønskede konsekvenser?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Mindre kommuner og distriktsinteresser er sterkt underrepresentert i offentlige utvalg og kommisjoner. Av 23 medlemmer i Domstolkommisjonen og Kraftskatteutvalget er 20 fra større byer. Ingen kraftkommuner er representert og ingen nedleggingstruede domstoler er representert. Mener Statsministeren det er problematisk med en slik sammensetning av offentlige utvalg, og mener hun regjeringen i fremtiden bør endre praksis for å sikre representasjon fra Distrikts-Norge i offentlige utvalg, råd og styrer?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:39 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I NOU 2019:17 foreslås det store endringer i strukturen for tingretter og jordskifteretter. Justisministeren har tidligere opplyst om at saken skal på høring, og at departementet ikke har tatt stilling til hvordan saken skal forelegges Stortinget. Kan statsråden opplyse om han vurderer det slik at det er regjeringen eller Stortinget som skal fatte den endelige beslutningen om struktur, og vil han sørge for at Stortinget får behandlet denne saken i sin fulle bredde?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:37 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke andre lokalsykehus i Norge har tilsvarende ordning som man planlegger i Kristiansund – det vil si at man fjerner tilstedevakt i anestesi på nattestid, slik at akuttmottaket kun er bemannet med turnusleger om nettene?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:36 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden ta initiativ til et undervisningsopplegg for å forebygge uheldig legemiddelbruk blant elever i grunnskolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Anne Sandum (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:35 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I lys av det såkalte bompengeopprøret og det faktum at biltrafikken på E-18 inn til Oslo går ned, kan statsråden ta initiativ til å se om det kan gjøres endringer i planleggingen av E-18 som kan bidra til å redusere bompengebelastningen for bilistene?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:33 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Jeg ser det som svært positivt at Justisdepartementet nå vil undersøke konsekvensene halveringen av reisegodtgjørelsen har hatt for advokater som yter fri rettshjelp. Vil justisministeren sørge for at undersøkelsen også forhører seg blant advokatene om hvilke konsekvenser halveringen av reisegodtgjørelsen vil få dersom strukturendringene i NOU 2019:17 skulle bli gjennomført?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:32 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva er årsaken til at Enova kutter i støttesatsene for energieffektiviseringstiltak og produksjon av fornybar energi i byggsektoren, hvordan skal dette bidra til at flere, også i lavinntektsgrupper gjennomfører disse, hvilke støttesatser økes og hva er fordelingseffekten for både kutt og økninger?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:31 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 15.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Den nasjonale rammeplanen for vindkraft er en stor og svært viktig sak, det viser ikke minst de mange høringsuttalelsene som har kommet inn. For å sikre at folk, kommuner og ulike organisasjoner blir hørt på en skikkelig måte må saken legges fram for Stortinget. Vil statsråden sørge for at den nasjonale rammen legges fram til behandling i Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:28 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 11.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Er det vurdert hvordan reduksjonsfaktor for eiendomsskatt slår ut i ulike kommuner og hvilket utgangspunkt de har, og hvor vidt kommuner som allerede har lav faktor og takst eller kommuner som mister betydelige deler av sine driftsinntekter til sårt trengte utgifter til skole, eldreomsorg og andre lovpålagte kommunale tjenester vil få kompensert for tapte inntekter i form av statlige overføringer og/eller inntektssystemet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:27 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 11.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Strukturreformen i høyere utdanning gir fortsatt etterdønninger i hvilke studiesteder som tilbyr høyere utdanning. Nord Universitet sitt vedtak om nedlegging av studiestedene Nesna og Sandnessjøen er omdiskutert. Statsråden har tatt til orde for å vurdere styring og mål i sektoren. Vil Venstre og statsråden støtte Frp sitt initiativ til å løfte saka inn i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og vil gjennomgangen av styring og mål se på prosessen rundt å legge ned studiesteder?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:26 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  I svar på mitt skriftlige spørsmål dok. nr. 15:1123 (2017-2018) sa statsråden at det ble planlagt en klinisk pilotstudie ved UiT i oppfølgingen av amalgamskadde pasienter. Departementet har nå svart Amalgamskaddes Støttegruppe at denne pilotstudien ikke ser ut til å bli noe av. Hva har statsråden gjort for at pilotstudien ved UiT skulle bli gjennomført, og hva slags annen oppfølging vil han sørge for at denne pasientgruppen får, dersom det ikke blir noe av den tidligere planlagte kliniske pilotstudien?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:25 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 11.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Har regjeringen gjort seg noen beregninger på hva inntektstapet institusjonene som utdanner lærere vil tape på at de mister ett år med kandidatproduksjon if. innføringen av masterutdanning for lærere, og vil regjeringen kompensere institusjonene dette inntektstapet medfører?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:24 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 15.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  I forbindelse med Brexit har Storbritannia nylig innført forbud mot parallelleksport av viktige medisiner ut av landet. VG melder at dette for eksempel kan påvirke tilgangen vår på adrenalinpenner brukt ved allergisjokk. Det fryktes at andre land vil innføre lignende eksportforbud. Hva gjør statsråden for å sikre at dette ikke vil forverre legemiddelmangelen i Norge ytterligere?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:23 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Flere og flere foreldre melder om at norske barnehager tar i bruk lekser som en del av skolestarterprogrammet for 5åringene. Har ministeren oversikt om dette er et omfattende "tiltak" og synes ministeren at lekser i barnehagen er en naturlig del av skolestarterprogrammet til norske 5 åringer?