Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (101 - 120 av 1900)
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1800 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Opplyser Utenriksdepartementet norsk fiskerisektor, fornybarbransjen og øvrige norske departementer om at det ved UD-initierte næringsframstøt i Marokko frarådes å etablere seg i Vest-Sahara slik at det ikke gis anerkjennelse av okkupasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1799 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan kunne statsråden la Jernbanedirektoratet la Go-Ahead vinne anbudet på Sørlandsbanen basert på høyere estimater for passasjervekst enn konkurrentene, når kunnskap på feltet viser at passasjeranslagene til leverandørene i snitt er mer enn dobbelt så høye som det som blir det faktiske passasjertallet?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1798 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 18.06.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden begrunne hvorfor man ikke, i sitt oppdragsbrev til Nasjonal Kommunikasjonsenhet (Nkom) vedrørende "kvalifikasjonsprosjektet- videre arbeid på grunnlag av Nkoms rapport", ber om at det i arbeidet med høringsutkast til ny autorisajonsforskrift, utredes lovregulering av faget telekommunikasjonsmontør?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1797 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Statens vegvesen har, for lang tid siden, sendt ferdig utredning om trasèvalg for E39 Stord-Bokn til samferdselsdepartementet. Når har statsråden planlagt å sende denne saken ut på høring?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1796 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Gokstadskipet forfaller, skriver NRK 6.juni. Statsråden er godt kjent med at situasjonen har lenge vært svært alvorlig og prekær for vikingskipene. Siste undersøkelser av Gokstadskipet viser at det forfaller stadig mer. Blir det ikke tatt grep snarest så vil det i ytterste konsekvens bety at en verdifull og viktig nasjonalskatt går tapt. Regjeringen har ikke prioritert oppstarsbevilgning til nytt vikingskipmuseum i RNB. Hva vil statsråden gjøre i nærmeste framtid for å redde Gokstadskipet fra ytterligere forfall?
 • Skriftleg spørsmål fra Hilde Kristin Holtesmo (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1795 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Mener statsråden at kutt i Program for folkehelsearbeid i kommunene bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet i forebyggende arbeid og utjevning av sosiale helseforskjeller i folkehelsearbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marian Hussein (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1794 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Til behandling

  Institutt for samfunnsforskning (ISF) publiserte 6. juni 2019 en rapport om erfaringer og konsekvenser ved regjeringens tilbakekallspolitikk. Rapporten viser at dagens tilbakekallspraksis gir seg utslag i dårligere livskvalitet og fører til en bråstopp i integreringen. Hvordan vurderer statsråden forholdet mellom de ressursene regjeringen nå bruker på tilbakekallsaker versus den påkjenningen dette medfører for integreringen til familiene som rammes?
 • Skriftleg spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1793 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 06.06.2019

  Svart på: 13.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Dersom ein mindreårig ungdom sluttar i vidaregåande opplæring etter råd frå Oppfølgingstenesta, kven har då ansvaret for å sikre at barnet får vidare oppfølging?
 • Skriftleg spørsmål fra Gaute Børstad Skjervø (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1792 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 06.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Kan statsråden, i lys av FAFOs rapport "holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge" som avdekker at en bekymringsverdig stor andel av nordmenn har fordommer mot muslimer, fortsatt forsvare å bevilge 1,3 millioner kroner av fellesskapets midler til Human Rights Service?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1791 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 06.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan mener samferdselsministeren det er en bedre løsning å utvide en motorveien på strekningen Ramstadsletta-Drengsrud med et prosjekt som gir stor negativ samfunnsnytte og så sende bompengeregning til innbyggerne framfor å skrinlegge prosjektet og heller styrke kollektivforbindelsene i det samme området?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1790 (2018-2019)

  Innlevert: 05.06.2019

  Sendt: 05.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil samferdselsministeren sørge for at Kløfta får en snarlig oppstart, slik at denne trafikkfellen langs E 45 kan utbedres, og kan samferdselsministeren angi et tidsperspektiv?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1789 (2018-2019)

  Innlevert: 05.06.2019

  Sendt: 05.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Har praktiseringen av regelverket for rydding langs vei blitt enklere slik tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen uttalte i 2018, og hvordan vil statsråden sikre bedre avfallsrydding og mulighet for lag og foreninger til å gjøre jobben i framtida?
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1788 (2018-2019)

  Innlevert: 05.06.2019

  Sendt: 05.06.2019

  Svart på: 12.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Jordbruksoppgjøret 2018 bestilte en rapport om muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jord. Nå som NIBIO har levert denne rapporten, vil regjeringen bruke den til å utforme politikk på området, for eksempel i forbindelse med regjeringens klimaforhandlinger med jordbruket – i så fall hvordan?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1787 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 05.06.2019

  Kan statsråden bekrefte at planene om å bygge ut E18 Oslo – Kristiansand som firefelts motorvei på hele strekningen ligger fast?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1786 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 05.06.2019

  Svart på: 12.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Hvordan har landbruks- og matministeren vurdert hvordan en statlige inngripen i merking av rein står seg mot samenes rett til selvbestemmelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1785 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 05.06.2019

  Svart på: 12.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  På hvilken måte er AP, SV og SPs forslag av 14. mars 2019 om at regjeringen må sikre at verktøyene PATRIARK og SARA er tilstrekkelig implementert i politidistriktene, at de faktisk er i bruk, og at politibetjentene har mottatt tilstrekkelig opplæring, ivaretatt slik regjeringspartiene mente i innstilling Innst. 189 S (2018-2019) sett i lys av dagens situasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1784 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 05.06.2019

  Hvor lang tid trenger statsråden på å se at dette forslaget svekker tjenestetilbudet til Nord-Troms?
 • Skriftleg spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1783 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Svart på: 07.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva mener statsråden om de påstander som fremkommer og på hvilken måte vil statsråden følge opp denne saken slik at Stortingets vedtak fra 2016 blir gjennomført?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1774 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Svart på: 12.06.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke konkrete tiltak vil myndighetene iverksette for å "legge til rette" for at utviklingen av norsk reiseliv skal bli både lønnsom og bærekraftig de neste årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1773 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Svart på: 12.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Fikk klima- og miljødepartementet innsyn i hvordan olje- og energidepartementet behandlet høringsinnspillene til TFO 2019, og i hvilke vurderinger som ble gjort?