Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1641 - 1660 av 2097)
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:457 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Det er i media avdekket at turistbutikker betaler provisjon til guider og reiseselskaper for å ta med turistgrupper til deres butikk. Vil statsråden vurdere lovligheten av denne praksisen og sørge for tiltak for å få slutt på det?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:456 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 03.12.2018 av finansminister Siv Jensen

  I budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF ligger følgende inndekning: «Samme satser for skattefri kostgodtgjørelse på tjenestereiser og pendleropphold i inn- og utland» påløpt effekt er 115 mill. kr. Hvilken begrunnelse ligger bak denne endringen og hvordan fordeler dette seg på ulike yrkesgrupper?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:455 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  I E24 19. november beskrives det at «kilder med innsyn i saken påpeker overfor E24 at Nasdaq både lot kraftspekulanten fra Grimstad ligge med enkeltposisjoner som gikk langt utover grensen som egentlig var satt i hvert produkt». Har Finanstilsynet eller andre brakt på det rene om kraftspekulanten og Nasdaq har overholdt posisjonsgrensene i alle tilfeller og - dersom dette ikke er brakt på det rene - vil statsråden sørge for at så skjer og at denne informasjonen blir offentliggjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:454 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor stor prosentdel i det enkelte politidistrikt vil ha maks 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor gitt vedtaket om 77 kontorer, hvilke ytterligere kontorer må opprettholdes for å oppfylle kravet om maks 45 minutters kjøretid og hva vil kostnad ved dette være, hvor mange pass utstedes årlig ved hvert enkelt kontor som foreslås nedlagt, hva er grunnen for nedleggelse der antall pass er over 4000 årlig og hva vil kostnaden være med å opprettholde pass ved alle gjenværende lensmannskontor?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:453 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Solberg-regjeringen lanserte i 2015 Norges første dyrepoliti-prosjekt, med fokus på bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Nå viser det seg at ansatte i Dyrekrimgruppa i Øst politidistrikt er satt til å jobbe med andre sakstyper. Er dette tilfellet i flere politidistrikter, og hva foretar statsråden seg for at dyrepolitiet faktisk får de nødvendige ressursene for å bekjempe dyrevelferdskriminalitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:452 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 30.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan vil regjeringen finansiere fylkeskommunen for økt lærlingtilskudd?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:451 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 03.12.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden, i lys av vedtaket i EU, nå se på søknaden fra Bodø kommune på nytt og gi statsgaranti?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:450 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 03.12.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva er grunnen til at regjeringen ikke innfører sanksjoner mot den israelske staten, til tross for alvorlige, gjentatte og langvarige brudd på folkeretten?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:449 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Jeg viser til spørsmål nr. 696. Kan statsråden gi en tilsvarende oversikt over status for ansettelser i alle politidistrikt (Måltall, SAP - reg. i lønnssystemet og Avvik) månedsvis for 2017 og 2018 fram til denne måned?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:448 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 04.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Trasévalget for E6 forbi Lillehammer er omstridt. Kommunestyret i Lillehammer har vedtatt en vestlig trase som har store konsekvenser for miljøet, mer enn en østlig trase. Landskapsvernområde for fugl og Lågendeltaet blir berørt, og matjord blir borte. Det er nå sendt lovlighetsklage på vedtaket i kommunestyret, med tanke på konsekvensene for området. Mener statsråden det er hensiktsmessig å gå inn i et lanskapsverneområde for å bygge en fire felts motorvei, når man har et alternativ i dagens trasé?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:447 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 04.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Ved utbedringen av E6 Helgeland nord, strekningen Krokstrand-Bolna, er det inngangsporter til flotte turområder. Det er viktig å unngå farlige trafikksituasjoner for veifarende, og tilrettelegge for at folk skal komme seg ut i naturen. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det blir etablert gode parkeringsplasser, tilpasset kommunens kunnskap om utfartsområdene?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:446 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Gjennom media er vi kjent med at det pågår drøftinger i deler av UH-sektoren som berører framtidig struktur for studietilbud og studiesteder, blant annet ved Universitetet i Sørøst-Norge. I forkant av fusjonsprosessen utalte daværende statsråd at prosessen ikke skulle føre til nedlegging av studiesteder. Sett i lys av de prosessene vi nå ser, kan statsråden forsikre om at regjeringa vil gripe inn dersom prosessene fører til ytterligere sentralisering av studietilbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:445 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Svart på: 04.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden gjere greie for utvikling av amming av barn i fyrste leveår, utvikling og oversikt over mor- barn vennlege fødeavdelingar og mor- barn vennlege helsestasjoner, og korleis barselsretningslinjene blir fulgt opp i helseføretak og kommunar?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:444 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kva er argumentasjonen bak å rekne inn barseltida i tredeling av foreldrepengeordninga, og vil regjeringa revurdere dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:443 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Svart på: 30.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Nye opplysninger om saudiske myndigheters bruk av tortur mot fengslede aktivister har nylig blitt kjent. Hvordan påvirker de nye avsløringene om bruk av tortur mot politiske fanger Norges forhold til Saudi-Arabia, og hva vil statsråden foreta seg ovenfor saudiske myndigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:442 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Svart på: 30.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva gjør Norge for å ta opp med våre nærmeste europeiske allierte at EU ikke kan inngå handelsavtaler dekkende produkter fra de marokkansk-okkuperte områdene av Vest-Sahara i strid med det saharawiske folkets rett til selvbestemmelse, med respekten for Vest-Saharas grenser og med prinsippet om en regelstyrt internasjonal orden?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:441 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Svart på: 30.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden igangsette en evaluering om bruken av midlene som er bevilget til opprydning av forurenset sjøbunn og om tiltakene som har blitt igangsatt, har fungert slik hensikten har vært med oppryddingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Inger Helene Vaaten (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:440 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Svart på: 30.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvordan vil regjeringen jobbe for å komme nærmere målet om økt likestilling i arbeidslivet og hvilke tiltak vil dere gjennomføre for å redusere deltid og fremme heltidskultur, verdsette kvinnedominerte bransjer høyere, komme nærmere målet om likelønn og få flere kvinner inn i lederstillinger på alle nivåer?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:439 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor langt har statsråden kommet i utredningsarbeidet som vedtak nr. 123, av 7. desember 2015 ber om og når vil Stortinget bli informert om resultatet?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:438 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Svart på: 04.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Abortloven § 13 slår fast at «den som muntlig eller skriftlig gir uriktige opplysninger i begjæring om svangerskapsavbrudd» kan «straffes med bot eller fengsel inntil 2 år». Hva kvalifiserer som uriktige opplysninger i denne sammenheng, og hva vil regjeringen foreta seg dersom endring eller fjerning av § 2c fører til at kvinner straffeforfølges etter § 13 om å gi uriktige opplysninger?