Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1661 - 1680 av 2132)
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:472 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Svart på: 05.12.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Første næringsforbud er på høring, mot pelsdyroppdrett. Det er stor omsetning av produkter relatert til pelsdyroppdrett, deler av en næringskjede blir borte. Etterspørselen etter pels, og nytten av slakteriavfall og produksjon av biodiesel blir påvirket. Ressursene vi har blir dårligere utnyttet ved dette forbudet. Hvordan tenker statsråden å håndtere eksport og import, samt forvalte ressursene, av produkter relatert til pelsdyroppdrett, og hvilken konsekvens får det i skatteinngang og ekstra statlige utgifter?
 • Skriftleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:471 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Svart på: 06.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Frykter statsråden at Norges anseelse som fiskerinasjon står på spill på bakgrunn av siste ukers medieoppslag knyttet til utstrakt sosial dumping samt annen mistenkelig aktivitet på utenlandskflaggede fartøy som opererer i norsk fiskerisone og i norske havner?
 • Skriftleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:470 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Svart på: 03.12.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Det ser ut til å ha oppstått usikkerhet omkring hvilke områder som vil kunne brukes til dumping av badevann fra avlusing med lakselusgift. Bakgrunnen er at det er uklart hvilke områder som er registrert som gytefelt/gyteområder for fisk. Kan statsråden redegjøre for hvordan han vil sikre en bærekraftig forvaltning og hindre negative miljøeffekter ifm. utslipp av lakselusmidler?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:469 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 28.11.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Svart på: 10.12.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Regjeringen foreslår å endre navnet på Statens strålevern til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, i prop. 13L (2018-2019). Under punkt 4.3 fremkommer det imidlertid ikke noe beløp på hva det vil koste å endre navnet på Statens strålevern. Hva vil de totale kostnadene ved navneskiftet være i kroner, når man også inkluderer det tekniske ved endringen, informasjonstiltak om navneendringen og eventuelt skifte av logo?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:468 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 28.11.2018

  Svart på: 06.12.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva mener utenriksministeren om USAs bruk av tåregass mot migrantfamilier på den amerikansk-mexikanske grensa, hvordan vil Norge ta dette opp med amerikanske myndigheter, og hva gjør Norge for å avhjelpe den humanitære krisen som nå utvikler seg rundt Tijuana i Mexico?
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:467 (2018-2019)

  Innlevert: 27.11.2018

  Sendt: 28.11.2018

  Svart på: 03.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Da Stortinget vedtok nye redningshelikoptre ble det satt av midler for å tilpasse landingsforhånd på sykehusene. Kan statsråden avklare hvorfor regjeringen vil gi 40 mill. kr. til å utbedre landingsplass ved gamle SUS som fraflyttes om få år, fremfor å bruke de avsatte midlene til landingsplass ved nye Stavanger sykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Stine Margrethe Knutsdatter Olsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:466 (2018-2019)

  Innlevert: 27.11.2018

  Sendt: 28.11.2018

  Svart på: 05.12.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Frp mener forskere og akademikere må ha størst mulig frihet til å forske og arbeide selvstendig. Ytringsfrihet er en kjerneverdi og en forutsetning for fri forskning. Frp er bekymret over flere oppslag der studenter og aktører innen akademia forsøker å kneble og motarbeide meningsmotstandere. Har statsråden planer om tiltak for å sikre ytringsfrihet og meningsmangfold ved norske utdanningsinstitusjoner?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:465 (2018-2019)

  Innlevert: 27.11.2018

  Sendt: 28.11.2018

  Svart på: 03.12.2018 av finansminister Siv Jensen

  I hvilken form og når vil finansministeren avklare hvordan klimakriteriet for Statens Pensjonsfond Utland skal tolkes og følges opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:464 (2018-2019)

  Innlevert: 27.11.2018

  Sendt: 27.11.2018

  Svart på: 05.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan vil statsråden sørge for at torv-, gartneri, og avfallsnæringene involveres i arbeidet med å utarbeide plan for utfasing av torv?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:463 (2018-2019)

  Innlevert: 27.11.2018

  Sendt: 27.11.2018

  Svart på: 04.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden oppfordre de berørte kommuner til å vedta bompengefinansiering av ny forbindelse over Glomma ved Fetsund (Rv. 22) for å realisere prosjektet, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å sikre fremdriften i prosjektet?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:462 (2018-2019)

  Innlevert: 27.11.2018

  Sendt: 27.11.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på: 07.12.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I oktober 2015 behandlet Stortinget et representantforslag om freds- og menneskerettighetssentrene dok. 8:127 S (2014-2015). "Stortinget ba regjeringen utarbeide en strategi for statens innsats hva gjelder freds-, dokumentasjons- og formidlingsarbeidet, samt retningslinjer for statens finansielle bidrag til stiftelsene som arbeider med dette og mottar støtte." Hvordan er dette fulgt opp av regjeringen, og hvordan vil det bli fulgt opp videre?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:461 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 27.11.2018

  Svart på: 04.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Norsk deltagelse i transportdelen av Connecting Europe Facility (CEF) i EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Kan Samferdselsministeren belyse hvordan beslutningen om å ikke gå inn i forhandlinger om norsk deltagelse i CEF Transport, i EUs budsjettperiode fra 2021 til 2027, ble tatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:460 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 27.11.2018

  Svart på: 03.12.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Hva vil landbruksministeren gjøre for å sikre nødvendig kunnskap om matproduksjon og sunn mat hos ungdommen og hvordan kan en i den sammenhengen bruke mattilsynet?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:459 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 03.12.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  FN opplyser at partene i borgerkrigen i Jemen skal møtes i Sverige om kort tid for fredssamtaler. Både den saudiledede koalisjonen som støtter Jemens regjering og Houthi-opprørerne skal delta. Tilførsel av våpen og annet krigsmateriell til de krigførende parter under fredsamtalene vil undergrave målet om fred. Vil utenriksministeren sikre at ikke noe krigsmateriell eksporteres fra Norge til noe krigførende land fra dato etter at fredssamtalene har startet?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:458 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Er det rom for å øke tilsagnsfullmakten til bygging av studentboliger i Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019, for eksempel med ytterligere 1200 studentboliger, slik at det totalt blir gitt tilsagn til bygging av 3400 studentboliger i 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:457 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Det er i media avdekket at turistbutikker betaler provisjon til guider og reiseselskaper for å ta med turistgrupper til deres butikk. Vil statsråden vurdere lovligheten av denne praksisen og sørge for tiltak for å få slutt på det?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:456 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 03.12.2018 av finansminister Siv Jensen

  I budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF ligger følgende inndekning: «Samme satser for skattefri kostgodtgjørelse på tjenestereiser og pendleropphold i inn- og utland» påløpt effekt er 115 mill. kr. Hvilken begrunnelse ligger bak denne endringen og hvordan fordeler dette seg på ulike yrkesgrupper?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:455 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  I E24 19. november beskrives det at «kilder med innsyn i saken påpeker overfor E24 at Nasdaq både lot kraftspekulanten fra Grimstad ligge med enkeltposisjoner som gikk langt utover grensen som egentlig var satt i hvert produkt». Har Finanstilsynet eller andre brakt på det rene om kraftspekulanten og Nasdaq har overholdt posisjonsgrensene i alle tilfeller og - dersom dette ikke er brakt på det rene - vil statsråden sørge for at så skjer og at denne informasjonen blir offentliggjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:454 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor stor prosentdel i det enkelte politidistrikt vil ha maks 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor gitt vedtaket om 77 kontorer, hvilke ytterligere kontorer må opprettholdes for å oppfylle kravet om maks 45 minutters kjøretid og hva vil kostnad ved dette være, hvor mange pass utstedes årlig ved hvert enkelt kontor som foreslås nedlagt, hva er grunnen for nedleggelse der antall pass er over 4000 årlig og hva vil kostnaden være med å opprettholde pass ved alle gjenværende lensmannskontor?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:453 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Svart på: 29.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Solberg-regjeringen lanserte i 2015 Norges første dyrepoliti-prosjekt, med fokus på bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Nå viser det seg at ansatte i Dyrekrimgruppa i Øst politidistrikt er satt til å jobbe med andre sakstyper. Er dette tilfellet i flere politidistrikter, og hva foretar statsråden seg for at dyrepolitiet faktisk får de nødvendige ressursene for å bekjempe dyrevelferdskriminalitet?