Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1761 - 112 av 112)
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:112 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Når vil regjeringen legge fram sin varslede strategi for sirkulær økonomi, og vil denne strategien sikre at vi resirkulerer det elektroniske avfallet vårt i stedet for å eksportere det til fattige land med dårligere avfallssystemer enn Norge har?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:111 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Både utredninger bestilt av regjeringen selv, kriminalomsorgsdirektoratet og de ansatte i kriminalomsorgen peker på at effektiviseringspotensialet i Kriminalomsorgen allerede er tatt ut. Hva har regjeringen gjort for å sikre at fortsatte ABE-kutt i kriminalomsorgen ikke vil gå utover sikkerheten og tjenestetilbudet i norske fengsler
 • Skriftleg spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:110 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Hva er status for de 5 landsomfattende lotteritillatelsene Regjeringen ga tillatelsene til, når det gjelder årlig omsetning, og det enkelte lotteris reklameforbruk, og er lotteriene underlagt de samme ansvarlighetskriteriene som Norsk Tipping?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:109 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Hvordan fordeler det økte innbetalt beløp for CO2-avgift i forslaget til statsbudsjett for 2020 seg mellom ulike bransjer, og hvor stor er kompensasjonen til den enkelte bransje?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:108 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Meiner samferdselsministeren at det er muleg å byggje ut Harstad-Narvik Lufthamn Evenes til QRA-base for F35 samt base for P8 overvakingsfly utan at den sivile luftfarten vert råka med restriksjonar, og kan ministeren godta at flyplassen eventuelt vert ein heilmilitær flybase utan sivil luftfart?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:107 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Kva faktagrunnlag byggjer statsråden på når han skriv at sakene «bygger på et svakere bevismessig grunnlag»?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:106 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Hvilke priser for utslipp av CO2 bruker regjeringen i sine samfunnsøkonomiske analyser, og er disse i tråd med måloppnåelse av Paris-avtalen, eller er prisene basert på dagens klimapolitikk i Norge og EU?
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:105 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  I NRK Brennpunkts "Søppelsmuglerne" avsløres en omfattende ulovlig eksport av brukt elektronisk utstyr fra Norge til Afrika. Miljødirektoratet antyder at denne virksomheten er mer organisert enn tidligere antatt. Både elektronikken som sendes ut av landet og bilene som brukes til transporten kan inneholde miljøgifter som gjør stor skade på miljøet om de kommer ut. Derfor er det strenge regler for innsamling av dette avfallet i Norge. Hva gjør statsråden for å stanse denne ulovlige og miljøskadelige eksporten?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:104 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Ny statistikk viser at det er juristkrise ved Innlandet politidistrikt. Dette kan gå ut over rettssikkerheten. Tillitsvalgte for politijuristene sier til avisen Hamar Arbeiderblad at resultatet er flere henlagte saker og at saker ligger så lenge før de kommer til domstol at det Tingretten mener det er brudd på EMK. ' Mener justisministeren dette er akseptabelt og hva gjøres for å rette på den alvorlige situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:103 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden bruke erfaringene fra Sykehuset Østfold, og sikre at pasientene i Østfold og Vestby får likeverdige helsetjenester gitt forutsetningen som ligger i det nye sykehusbygget?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:102 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke aktører i bransjen som har gitt råd til endringer i ordningen med stønad til barnebriller?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:101 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Hva er kostnadene og hvor mange årsverk er knyttet til driften av hvert av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene), når man ser bort fra de underliggende virksomhetene (HF-ene), og hvordan har antall årsverk og kostnader utviklet seg fra 2013 for selve RHF-ene?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:100 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren sørge for at migrenemedisin (CGRP-hemmere) blir tilgjengelig via individuell refusjon, mens forhandlingene pågår for å innføre legemiddelet på blå resept?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:99 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Til behandling

  De siste ukene har VG hatt en serie artikler om enetiltak i barnevernet. Deriblant om kommersielle og private aktører som har vært med på å påvirke beslutninger om enetiltak. Det er svært problematisk at disse aktørene har sittet på begge sider av bordet. Hvilke grep vil statsråden ta for at dette ikke skal forekomme i framtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:98 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Til behandling

  Hvilke konkrete tiltak har regjeringen gjennomført, eller gjennomfører regjeringen, for å redusere praksisen med bruk av enkeltkjøp av institusjonsplass i barnevernet?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:97 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Til behandling

  Hva kan Bufetat gjøre hvis en kommersiell aktør presser frem at barnevernsbarn i enetiltak må bo i isolasjon når det strider mot etatens faglige råd?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:96 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Mener statsråden det er en god og ønsket integreringspolitikk som medfører at 40 barn og unge flyttes fra et miljø der de er etablert til et nytt sted hvor de må starte helt på nytt med tanke på barnehage /skole og hvor muligheten er stor for at de igjen etter noen måneder må flytte, hvis ikke, vil statsråden gjøre noe i denne konkrete saken i så fall hva og eventuelt hva vil statsråden gjøre for å unngå at slike tilfeller skal i ettertid?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:95 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Barnekonvensjonen slår fast at Norge har ansvar for alle barn innenfor vår jurisdiksjon. Når det gjelder Al-hol leiren i Syria der en norsk fireåring er livstruende syk, er det uklart om noen stater som har jurisdiksjon. Mener barneministeren at Norge har et ansvar etter barnekonvensjonen for ivaretakelse av rettighetene til norske barn i Al Hol leiren?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Breivik (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:94 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Hva kan og vil regjeringen gjøre for at flere kvinnelige gründere deltar i konkurransen om investorkapitalen?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:93 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden tilrettelegge for økt eksport av landbruksvarer til utlandet, utover de ordningene som finnes i dag?