Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1761 - 1780 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:249 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Det kan i dag innføres inntil 600 liter drivstoff avgiftsfritt til Norge i et motorkjøretøys drivstofftanker. Denne ordningen innebærer en konkurranseulempe på det innenlandske fraktmarkedet for selskaper som ikke kjører på utlandet. Gitt den seinere tids utvikling med mer utbredt kabotasje, er dette et forhold som har fått økt relevans. Vil statsråden ta initiativ til å endre ordningen for å sikre mer rettferdige konkurranseforhold på norske veier?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:248 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 28.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva er status for forslaget til ny finansavtalelov, og når planlegger statsråden å fremme en lovproposisjon for Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:247 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan statsråden gi en oversikt over hvordan Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) har slått ut for domstolene de siste årene, og fra hvilken del av virksomheten kuttene i praksis er tatt (stillinger, lokaler, byråkrati, og annet)?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:246 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Regjeringens forslag til NTP våren 2017 skal regjeringen: "utarbeide en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/ anleggsplasser innen transportsektoren". I stortingsbehandlingen av saken understreket komiteen at handlingsplanen måtte utarbeides så raskt som mulig. Det er nå 1,5 år siden Regjeringen la fram dette til Stortinget. Hva er status for arbeidet, når blir planen lagt fram og vil planen dekke alle byggeplasser for alle typer byggeaktivitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:245 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Trondheim kommune har vedtatt en hall for 12000 publikummere på Nidarø. Begrensninger fra naturgitte forhold gir en samlet rømnigsbredde på om lag 10m, noe som gir en rømningskapasitet for maks 4800 publikummere. Dette er under halvparten av de 25m rømningsbredde som anbefales av DSB i sin «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer». Mener statsråden at DSB-veiledere ikke forplikter kommunen og er dette forsvarlig?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:244 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva er anslått merkostnad med å fjerne maksbegrensingen på 10 000 kroner i månedlig støtte per familie i asylmottak slik at store familier får samme sum per barn som barn i mindre familier, selv om denne summen overstiger 10 000 kroner totalt for familien?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:243 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Svart på: 06.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Media har i det siste satt søkelys på den store sykepleiermangelen. Samtidig er opptaket til nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning i Mo i Rana stoppet av Nord universitet. Dette, samt tidligere nedlegging av tilbudet i Sandnessjøen, forverrer en allerede krevende rekrutteringssituasjon. Hvorfor legges det desentraliserte utdanningstilbudet ned, og hva vil regjeringen gjøre for at dette tilbudet opprettholdes og styrkes?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:242 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hva vil fiskeriministeren gjøre for å ivareta lokale fiskere sin rett i Kvænangen, vil andre næringsdrivende i samme område på havet få noen form for kompensasjon i dette tilfellet, og hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å komme til bunns i hva som har skjedd?
 • Skriftleg spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:241 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 06.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Vil finansministeren ta initiativ til en gjennomgang av retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland knyttet til både investeringer og obligasjoner når det gjelder land og stater, som f.eks. Saudi-Arabia, hvor det forekommer grove og vedvarende menneskerettighetsbrudd?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:240 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Når anser samferdselsministeren at tiden for omkamper er forbi når det gjelder valg av trase for intercity-strekningen Sandbukta-Moss-Såstad?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:239 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Fylkeskommunen har ansvar for inngåelse av lærekontrakter og utbetaling av lærlingtilskudd til lærebedriftene. Finansieringen går over fylkesrammen. Hvor mye utbetales i lærlingtilskudd samlet sett - fylkesfordelt - og hvordan vil en overføring til fylkeskommunene etter antall yrkesfagelever være i forhold til dagens ordning med finansiering innenfor den generelle rammebevilgningen til fylkeskommunene?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:238 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva er anslått vekst i kommunenes frie inntekter i perioden 2013 - 2019, medregnet forslaget til statsbudsjett for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:237 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan vil regjeringen bidra til at hverdagen for små og mellomstore bedriftene blir enklere, slik at de kan vie all sin tid til å gjøre nettopp det de skal: drive bedrift og skape verdier?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:236 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Utredning og utvikling av tilskudd til studieforbund har pågått en stund, og er ikke endelig avklart. Vil statsråden sikre at Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene blir trukket inn i utredningsarbeidet for å endre tilskuddsordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:235 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Høyere utdanningstilbud relevant for næringer tilknytta landbruket er avgjørende for utvikling av framtidige fagmiljøer, rekruttering og innovasjon. Hvor mange studietilbud finnes ved og hvor mye midler går til høyere utdanningstilbud ved fagskoler, høyskoler og universitet innenfor landbruksnæringer i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:234 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva gjør statsråden for å følge opp Underdalutvalgets forslag, og når kan vi vente en avklaring på den framtidige stillingsstrukturen i universitets- og høyskolesektoren?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:233 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Når tar statsråden sikte på å legge fram forslag til eventuelle lovendringer, og når kan Stortinget forvente å få forelagt en sak om lovmessig skille mellom ideelle og kommersielle barnehager?
 • Skriftleg spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:232 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 01.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hvor mener regjeringen at deres eventuelle svar på økonomisk risiko på grunn av klimaendringer kommer til uttrykk i budsjettet for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:231 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Kan regjeringa sjå på om ordninga med rektorutanninga innanfor kompetanse for kvalitet, kan utvidas til også å gjelde lærarar som vil bli rektorar - og leggje til rette for ei pilotering av ei slik utviding av ordninga i Valdres- og Hallingdalsregionen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:230 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Hva er status i prosessen om revidering av reindriftsloven, og hvilke grep vil statsråden ta for å få i gang prosessen, og på en måte som har legitimitet i både det samiske og reindriftssamiske miljøet?