Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (161 - 180 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1849 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Spørsmålstiller viser til dokument nr 15:776(2018-2019) innlevert 21.01.19 hvor spørsmålet var, hvilke kriterier er det som gjelder for tildeling av fergeavløsningsmidler. Nå er kommuneproposisjonen for 2020 lagt frem for stortinget, og undertegnede kan ikke si at stortingets anmodningsvedtak, eller ministerens løfte om en omtale av saken ligger i kommuneproposisjonen. Hvordan vil regjeringen følge opp stortingets anmodningsvedtak vedr. nedbetalingstid og kapitalkostnader på fergeavløsning?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1848 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 gikk de fire nåværende regjeringspartiene inn for å flytte eksisterende Nordby holdeplass på Hovedbanen til Nordby Park. Hva er status i dette arbeidet og hvilke initiativ har staten tatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1847 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I jernbanesektorens handlingsprogram for 2018–2029 er nytt hensettingsanlegg på Kongsvinger planlagt tatt i bruk i 2022. Hva er status i arbeidet med hensettingsanlegg, sees dette i sammenheng med etablering av ny tømmerterminal og tilsving (banekobling) på Kongsvinger, og når kan det forventes at arbeidet med hensettingsanlegg starter opp slik at det kan stå ferdig i 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1846 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Udir har fått i oppdrag å gå gjennom vilkårene og strukturen for de små og verneverdige fagene i videregående opplæring i lys av anbefalingene i rapporten «Lenge leve tradisjonshåndverket» fra yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag i 2016. Som følge av den pågående regionreformen og ny struktur for fag- og yrkesopplæring skole trengs en grundig gjennomgang for å sikre den langsiktige forvaltningen av fagene. Hvordan vil statsråden sikre fagenes videre eksistens i en ny struktur?
 • Skriftleg spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1845 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre god og ren vannforsyning i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1844 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Svart på: 25.06.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Ser statsråden at den nye praksisen med å ikke varsle trossamfunn om søknadsfristen for statlig støtte har fått uheldige konsekvenser, og hva vil han i så fall gjøre for de trossamfunn som i 2019 ser ut til å miste støtten sin på grunn av denne endringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Frida Melvær (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1843 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Svart på: 18.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Eg er kjend med at Sogn og Fjordane fylkeskommune har søkt om forlenging av forsøk med programfaget klima- og miljøfag 1 og 2 ved Firda vidaregåande skule. Korleis stiller kunnskapsministeren seg til dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1842 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Svart på: 20.06.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Vil statsråden sørge for at Høgskulen i Volda får klarsignal før sommaren om at dei kan starte bygginga av det nye mediehuset?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1841 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Ingen situasjon er lik, men mange har til felles at de opplever en frustrerende situasjon i møte med Nav. Hva har statsråden å si til dem som opplever møtet med Nav-systemet som en ekstra belastning i tillegg til alvorlig sykdom og en krevende livssituasjon, og hvilke initiativ til statsråden ta for å sikre at flere har et positivt møte med Nav slik at individuell oppfølging og vurdering går foran papirkrav og byråkrati?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1840 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Svart på: 20.06.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er videre beslutningsprosess etter endt høring, og vil beslutningen bli fattet av næringsministeren, arbeids- og sosialministeren, regjeringen i plenum eller vil endringer i regelverket bli sendt til Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1839 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Hvilke nasjonale krav, hindringer og eventuelle føringer er det som ligger til grunn for at frivillige lag- og organisasjoner skal kunne låne kommunale- eller fylkeskommunale skoler eller fasiliteter for å avholde sine aktiviteter?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1838 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Nav har publisert resultatet av et forsøk med psykiatrisk hjelp tilgjengelig på fastlegekontor. Resultatet er redusert papirmølle, bedre helsehjelp, flere blir sykemeldt litt lengre, men i sum 12 000 færre dager på helseytelser, ifølge avisen Klassekampen 12.06.19. Så positive resultater av raskere og riktigere helsehjelp, må medføre endringer i arbeidet framover. Vil regjeringen sikre at erfaringene, metodene og holdning fra forsøket blir førende for NAV og helsevesenet framover?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1837 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  UDI har hastebehandlet utreisevedtaket til au pairen til justis- og beredskapsministeren og vurdert at forholdet var av «mindre alvorlig» karakter. Det er bra med rask saksbehandling og mer bruk av skjønn når regler og saksforhold er vanskelig. UDI har ansvar for behandling av asylsøknader med mye mer alvorlige konsekvenser, lite bruk av skjønn og lang saksbehandlingstid. Vil statsråden sikre raskere saksbehandling og bedre skjønnsrammer i UDI og UNE også i saker som omhandler asylsøkere?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1836 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Norheimsund i Kvam kommune har hatt ambulerende tjenester for Vegvesenets TK-tjenester (førerprøve, lett) og har vært svært tilfreds med dette. I forslaget til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området foreslås det at denne tjenesten opphører. Vil statsråden legge vekt på kommunens holdning, at tilbudet i dag er rimelig og at det er miljømessig dårlig løsning med nedleggelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1835 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Hva vil statsråden gjøre for å følge opp resultatene fra prøveordningen med stemmerett for 16-åringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1826 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden klargjøre hva slags kostnader som kan legges til grunn for en såkalt friluftsavgift etter friluftslovens paragraf 14, og hvilke retter og plikter en kommune har til å kontrollere, godkjenne eller eventuelt avvise et krav om å innføre en slik avgift?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1834 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 04.07.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva gjør Norge for å bedre forholdene for migranter i Libya?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1833 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 18.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  I likestillingsbarometeret for begge Agder fylkene for 2015-2017 ser vi en økning av deltidsarbeidende kvinner og en nedgang i andelen kvinner i arbeidsstyrken. Hvordan forklarer ministeren årsaken til denne endringen i arbeidslivet for kvinner på Agder og har ministeren iverksatt tiltak for å endre denne negative utviklingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1832 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 18.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Agderfylkenes prosjekt "Likestilt arbeidsliv" lager en sertifiseringsordning for arbeidslivet mht likestilling. Det er godt mottatt og i 2018 var det 16 pilotvirksomheter. Barne-ungdoms og familiedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har uttalt seg positivt om prosjektet. Det ble tatt kontakt fra prosjektets side overfor departementet i mars i fjor og en ny søknad i mars i år. Hvorfor har det tatt så lang tid og, vil ministeren ta initiativ til et møte?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1831 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 18.06.2019 av statsminister Erna Solberg

  Hatet mot vårt eget urfolk samene har dessverre ikke tatt slutt. Under et grunneiermøte i Selbu nylig innledet Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd (EDL), en organisasjon som enkelte mener bedriver rasisme. Møtet i Selbu var for grunneiere, men en samisk grunneier ble forsøkt nektet adgang til møtet, og fikk bare komme inn under forutsetning av at vedkommende ikke provoserte de andre ved å ta ordet. Sametinget har enstemmig tatt avstand fra det som skjedde. Kan jeg be statsministeren også ta avstand fra det som skjedde?