Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1821 - 1840 av 1890)
 • Skriftleg spørsmål fra Tove Welle Haugland (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:70 (2018-2019)

  Innlevert: 08.10.2018

  Sendt: 09.10.2018

  Svart på: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden sørge for at midlene som er avsatt til å hjelpe studenter som sliter psykiske problemer nå kommer brukerne til gode?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:69 (2018-2019)

  Innlevert: 08.10.2018

  Sendt: 09.10.2018

  Svart på: 17.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Er statsråden fornøyd med utviklingen hva gjelder antallet nye uføretrygdede de siste årene, og mener statsråden det gjøres nok for å bidra til å bringe folk ut i arbeid fremfor uføretrygd?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:68 (2018-2019)

  Innlevert: 08.10.2018

  Sendt: 09.10.2018

  Svart på: 16.10.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Det er avdekket store svakheter i tilsynet med barneverninstitusjoner. Hva konkret består avvikene i, og hvordan vil ministeren følge opp hvert enkelt avvik og når, og har ministeren tatt initiativ til en gjennomgang i resten av tjenestene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:67 (2018-2019)

  Innlevert: 08.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Svart på: 18.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Båtambulansetjenesten i Finnmark er nå ute på anbud. Området som ambulansebåten skal betjene befinner seg vest i Finnmark i et område preget av åpne havstrekk, kraftige vinder og lange avstander til sykehus. Statsråden har ved flere anledninger svart at denne tjenesten skulle styrkes ved nytt anbud. Mener statsråden at anbudsdokumentet fyller statsrådens forutsetninger om en høyning av kvaliteten på båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:66 (2018-2019)

  Innlevert: 08.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Svart på: 12.10.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Bladet Motor har i siste utgave en artikkel om forbrukerrettigheter ved bilkjøp, der bilen hadde ukjente større feil og mangler. I halvparten av sakene bladet har undersøkt, med medhold i Forbrukerklagenemnda, har ikke kjøperne fått pengene de har rett på. Hvor mange saker var det i 2017 inkludert båt og annet utstyrskjøp, der kjøper har fått medhold i Forbrukerklagenemnda, men ikke fått tilbake pengene og hva vil statsråden gjøre for at forbrukere i slike saker får sine rettmessige penger tilbake?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:65 (2018-2019)

  Innlevert: 08.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Svart på: 16.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvor mange kurs i militærpsykiatri med kursgodkjenning fra Legeforeningen og Psykologforeningen er gjennomført siden oppfølgingsplanen "I tjeneste for Norge" trådte i kraft i 2014, hvor mange deltakere hadde disse kursene og hvor mange slike kurs planlegges gjennomført i det som gjenstår av perioden oppfølgingsplanen er vedtatt videreført?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:64 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Svart på: 15.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil forsvarsministeren garantere at fremtidig næringsvirksomhet, herunder næringsmiddelproduksjon, på Tønsnes havn og industriområde vil være mulig og helsemessig forsvarlig dersom man tillater atomdrevne fartøy å bruke havna, og hvilke garantier vil sivilbefolkninga ha for at det ikke er atomvåpen om bord i fartøyene som legger til der?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:63 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Svart på: 16.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan Forsvarsministeren redegjøre for hvilke 10 tiltak som nå utredes på Evenes?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:62 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Svart på: 15.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan statsråden redegjøre for fordelingen mellom kommersielle, ideelle, og private asylmottak for perioden 2015, 2016, 2017 og per dags dato, med oversikt over antall plasser og hvilke kommuner mottakene fordeles på?
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:61 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Svart på: 12.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Nå har det snart gått to måneder siden statsråden skulle gå i dialog med institusjonene. Når vil universitetene få lov å gjøre prøveprosjekter med kvotering, og vil statsråden påse at prosessen ikke blir unødvendig forsinket?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:60 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Svart på: 16.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden syte for at gjerda langs jernbanen i Dalane i Rogaland er i orden slik at ikkje dyr vert drepne av toget?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:59 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva utgjorde den totale formuesskatten fra næringseiendom innen hoteller/overnattingssteder i hvert av årene fra 2013-2017?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:58 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på: 12.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan er den totale logopeddekningen for barn og unge i Norge, og hvordan er ressursene fordelt på de ulike fylkene?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:57 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Sluxx er et effektivt middel mot brun skogsnegl som er en fremmedart som sprer sykdomsfremkallende bakterier og virus og som ødelegger hagegleden for så mange. Sluxx er miljøvennlig og rimelig og brukes av bønder med autorisasjon for plantevernmidler, men det er ikke godkjent til hobbybruk. Dette fordi importøren ikke har søkt om godkjenning, kanskje fordi produsenten også selger en konkurrerende middel. Vil statsråden ta initiativ til at Sluxx blir gjort tilgjengelig for hageeiere slik mange ønsker seg?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:56 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Kan statsråden garantere at resultatet av forhandlingene ikke vil føre til redusert matproduksjon i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:55 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 12.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Kan statsråden redegjøre for hvilke faglige beregninger som ligger til grunn for kravet om at det skal kuttes fem millioner tonn CO2-ekvialenter jordbrukssektoren?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:54 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Statsråd Jensen oppgir i svaret på mitt spørsmål nr. 2289 at hun «har tillit til at Finanstilsynet utvikler reguleringen av det norske markedet på en god måte». Statsråden må også ha meget stor tillit til at Finanstilsynet ikke gjorde noen feil ifb. Einar Aas` tap når hun lar tilsynet etterforske seg selv. Nøyaktig hva vil Finanstilsynet undersøke, når vil de fullføre undersøkelsene, og vil de foreslå endringer i lov eller forskrift?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:53 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 16.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Forsvarer statsråden kutt i barseltilbodet ved St. Olavs og kan statsråden garantere at den økonomiske situasjonen og bemanninga på fødeavdelinga på St. Olavs er slik at dei nasjonale faglege retningslinene for barselomsorg og for fødetilbodet blir fylgt opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:52 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Er statsråden fornøgd med utviklinga i behandlingstid hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og dersom ikkje, kva gjer regjeringa av tiltak for å få ned saksbehandlingstida slik at pasientar får behandla sine saker før det går urimelig lang tid og kan statsråden gjere greie for om tildelte ressursar til ordninga er i tråd med behova og ABE-reforma sine konsekvensar for NPE?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:51 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Forskning viser at det skjer et stort tap av fosfor fra oppdrettsnæringen. Fosforet tapes i form av slam og tapt fôr. Fosfor er en begrenset ikke-fornybar ressurs. Av hensyn til matsikkerheten til framtidige generasjoner i Norge og internasjonalt trenger vi å ta vare på slammet som husdyrhold og fiskeoppdrett generer. Slammet kan potensielt brukes i jordbruket. Hva vil fiskeriministeren gjøre for å sørge for en utnyttelse av fosforet fra oppdrettsnæringen?