Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1921 - 1940 av 2277)
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:357 (2018-2019)

  Innlevert: 13.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Har statsråden oversikt over hvor mange selvdrap de siste fem år som kan settes i sammenheng med bruk og/eller feilmedisinering av psykofarmaka (antidepressiva, antipsykotika, beroligende, sovemedisiner el.), og hva vil statsråden gjøre for å hindre at psykofarmaka er direkte eller indirekte årsak til selvdrap?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:356 (2018-2019)

  Innlevert: 13.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Ser likestillingsministeren at det å forholde seg taus til at en av likestillingskampens viktigste seire nå er utfordret ikke er forenelig med å inneha en slik champion-status?
 • Skriftleg spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:355 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden vurdere å gripe inn mot navnet Sørtoget, slik at Sørlandsbanen fortsatt kan få hete Sørlandsbanen?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:354 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Har statsråden grunn til å tru at Oslo politidistrikt har kontroll på gjengkriminaliteten? Viss ikkje, kva meiner statsråden må til for at politiet skal få kontroll?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:353 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Nye Nav Vestland vil vera ein realitet frå januar 2019. Nav har teknologi til fjernleiing , men krev likevel fysisk flytting av tilsette. Dette kan føre til at eit godt og innovativt miljø forvitrar og vert øydelagt, istadenfor at Nav nyttar dei muligheitene som fins til fjernleiing. Vil statsråden ta initiativ for å sikre at viktig kompetanse ikkje går tapt som følgje av avgjerda om å flytte funksjonane i den nye fylkeseininga i NAV Vestland til Bergen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:352 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljødirektoratet konkluderer med at det er urealistisk å få på plass et nytt avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune innen 2022. Vil statsråden vrake Raudsand-alternativet til fordel for Brevik på grunnlag av dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:351 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 20.11.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Når var statsråden og departementet klar over at dette prosjektet ville gjøre norskeide satellitter til militære mål, og hvorfor ble ikke Stortinget orientert om dette da saken ble behandlet?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:350 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 15.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for hvordan Stortingets to flertallsmerknader om kongeørn følges opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:349 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 20.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Brasil har nylig valgt en president som åpent har utfordret menneskerettigheter og som gjennom valgkampen ytret diskriminerende uttalelser mot kvinner, skeive og minoriteter. Hvordan vil statsråden nå arbeide for at menneskerettighetene i Brasil blir ivaretatt sett i lys av den nye politiske situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:348 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 20.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Kan statsråden gjøre rede den konkrete begrunnelsen for avgjørelsen om å stanse eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til Saudi-Arabia, hvorvidt denne avgjørelsen vil få konsekvenser for annen eksport til andre land, og hvor stort omfanget er på eksporten til Saudi-Arabia over allerede inngåtte lisenser?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:347 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  UDI har bestemt at statsborgere i Eritrea må søke om oppholdstillatelse fra Khartoum i Sudan stedet for Addis Abeba i Etiopia. I dag søker de fleste eritreere fra Etiopia, og mange reiser dit grunn av fredsavtalen med landene. Et slikt krav fra Norge vil forutsette å gjøre en farlig, unødvendig og ulovlig reise som vil fremme markedet til menneskesmuglere. Hva er begrunnelsen for endringen, og er det er riktig av Norge å framtvinge smugling av barn til et tredje land pga. denne endringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:346 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  I statsbudsjettet for 2018 ble det innført CO2-avgift på bruk av LNG og LPG i skipsfart og industri. Har statsråden oversikt over hvilken effekt avgiften har hatt på utslippene av CO2, NOx og SOx fra industrien og skipsfarten?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:345 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljødirektoratet oversendte til Klima- og miljødepartementet utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale den 6.7.2018. Kan statsråden redegjøre for oppfølingen av utkastet til forskrift og når den vil tre i kraft?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:344 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Svart på: 16.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Mener statsråden det er riktig bruk av namsmannens begrensa ressurser når inkassobransjen i følge Namsfogden i Oslo "løper fort til namsmannen for å sikre seg trekk i lønn eller pant i eiendeler", mener hun den praksis som fremkommer i NRKs reportasje 8. november er i tråd med god inkassoskikk, og vil statsråden be Finanstilsynet foreta en fornyet gjennomgang av inkassobransjens praksis, der man blant annet baserer seg på tilbakemelding fra namsmennene i hele landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:343 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Svart på: 15.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva var tema og innhold for møte som ble avholdt 3. oktober mellom Jernbanedirektorat og Go-Ahead, hva er bakgrunnen for at møtet omtales som forhandlingsmøte i møtereferatet, hva var bakgrunnen for at Jernbane-direktoratet så sent som 13. september mente at Go-Aheads tilbud "synes å ha en usunn økonomisk profil, med den følgen at Jernbanedirektoratet vurderer å avvise tilbudet", og hvorfor endte man likevel opp med å gi kontrakten til selskapet som hadde levert dette tilbudet?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:342 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Er justisministeren enig i at det har vært påfallende mange påtaleunnlatelser mot personer som kan knyttes til gjengkriminalitet i Oslo, og vil han gå inn i praksisen for å undersøke om dette verktøyet er brukt i tråd med intensjonene?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:341 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Viser til Dokument nr. 15:236 (2018-2019). Det pågår utredning og utvikling av tilskudd til studieforbund. Hva slags prosess ser statsråden for seg videre, når tenker regjeringen å konkludere i spørsmålet, og hvordan vil Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene bli inkludert i prosessen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:340 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Informasjonsstøtteordningen har gjennomgått endringer under Solberg-regjeringa. Nå er det en dreining fra mange små til færre store tildelinger av bistandsmidler. Hvordan mener statsråden informasjonsstøtten har bidratt til informasjonen om utviklingsspørsmål i Norge i ulik grad med ulik organisering, og hvilken finansiering ser statsråden for seg for informasjon om utviklingsspørsmål i framtida?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:339 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Torsdag 8. november kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad som var på vei tilbake fra Nato-øvelse, med kolliderte med en fullastet oljetanker på Vestlandet. Det kunne ha utviklet seg til en katastrofe. Tankskipet var fullastet med 625 000 fat med råolje. Oljen kunne dekket strender fra Vestlandet til Nord-Norge. Heldigvis ser det ut til at naturen slipper unna noe større skade. Spørsmålet til statsråden er hvilke tiltak som var satt i verk for å styrke oljevernberedskapen under Nato-øvelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:338 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Dersom Color Line tillates å registrere sine skip mellom Oslo og Kiel i NIS-registeret har de mulighet til å ansette EØS-borgere. Hvor mye kan Norge bli refusjonspliktig for disse EØS sjøfolkene gjennom tilskuddsordningen som gjelder for skip registrert i NIS?