Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 29442)
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2296 (2018-2019)

  Innlevert: 17.09.2019

  Sendt: 17.09.2019

  Til behandling

  Helprivatiserte legekontor driver en pågående markedsføring av egne tjenester, uten at det offentlige har kontroll over hvem som tilbyr det eller kvaliteten i tjenesten. Det er i dag registre for om et rengjøringsfirma har sitt på det tørre i forhold til lover og regler, mens et tilsvarende register for legetjenester ikke finnes. Vil helseministeren ta initiativ for å etablere et slikt register?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:2295 (2018-2019)

  Innlevert: 17.09.2019

  Sendt: 17.09.2019

  Til behandling

  Sykehuset Namsos har i dag en helikopterlandingsplass som ikke er funnet forsvarlig for landing av de de nye redningshelikoptrene AW101. Ørland redningssentral er snart operative med AW101, og dersom ny landingsplass ikke er på plass vil ikke sykehuset være i stand til å ta imot disse. Når forventes det at Sykehuset Namsos har en forsvarlig helikopterlandingsplass, og hvilke andre sykehus er det i dag som mangler en forsvarlig helikopterlandingsplass eller som vil mangle det i nær framtid?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2294 (2018-2019)

  Innlevert: 17.09.2019

  Sendt: 17.09.2019

  Til behandling

  I VG 11.09.19 står det at UD presset på for at en norsk kvinne i Al-Hol-leiren i Syria skulle la sin syke gutt på 4 år få en operasjon. Ifølge kvinnens advokat forsøkte UD å bruke en feilaktig diagnose som en bløff for å få gutten til sykehus og kunne ta barnet fra henne som nødrett. Medfører det riktighet at UD har feilinformert mor om at gutten trenger en operasjon for å få henne til å gi ifra seg gutten og hva gjør norske myndigheter for å sikre at gutten får nødvendig helseoppfølging?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2293 (2018-2019)

  Innlevert: 17.09.2019

  Sendt: 17.09.2019

  Til behandling

  Hvordan mener forsvarsministeren om at en nedlegging og tilbakeføring av naturområdet rundt Svea gruver, er forsvarlig med tanke på den økte russiske tilstedeværelsen i området og økte base oppbyggingen på Franz Josef land?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2292 (2018-2019)

  Innlevert: 16.09.2019

  Sendt: 17.09.2019

  Til behandling

  Hvordan skal statsråden sørge for at NRKs tilbud og tilgjengelighet ikke svekkes?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2291 (2018-2019)

  Innlevert: 16.09.2019

  Sendt: 17.09.2019

  Til behandling

  Hvordan vil justisministeren sikre norsk sivil infrastruktur mot droneangrep og uvettig bruk av droner, hvor langt har han kommet i å følge opp innspill som har kommet til Politidirektoratet om å få på plass midler for deteksjon, samt motmidler som hjemmelsgrunnlag for politiet og fysiske løsninger for å ta ut dronene, og vil han sikre at konkrete beredskapstiltak er på plass innen årsskiftet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2290 (2018-2019)

  Innlevert: 16.09.2019

  Sendt: 17.09.2019

  Til behandling

  Nytt forslag om endrede kapitalkrav for bankene er på høring, der de mindre og mellomstore bankene får skjerpede kapitalkrav sammenlignet med de store bankene. Konsekvensen vil bli mindre tilgang på og dyrere priset kapital for næringslivet i distriktene. Lokalbankene er en svært viktig eller viktigste kilde til kapital ute i lokalsamfunnene. Hva vil statsråden gjøre for at små og mellomstore bedrifter i lokalsamfunnene ikke blir skadelidende dersom forslaget som er på høring blir vedtatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:2289 (2018-2019)

  Innlevert: 16.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  De frivillige organisasjonene i redningstjenesten gjør en viktig jobb som et tillegg til nødetatene, blant annet ved ekstreme værhendelser. Røde Kors melder om at de nå blir stående mer alene i akuttfasen. Hvorfor er samfunnssikkerhetsministeren overrasket over at dette bekymrer organisasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2288 (2018-2019)

  Innlevert: 16.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Ifølge NITO i Statens Vegvesen er det i dag ca. 1000 færre enn planlagt som har takket ja til arbeidstilbud fra fylkene. De ansatte er urolig for konsekvensene med 1000 "overtallige" og manglende lønnsmidler for 1000 ansatte fra nyttår. Dette skjer samtidig som resten av Statens Vegvesen er under omorganisering. Det virker ikke som regjeringen har lært av den svake gjennomføringen av politireformen. Mener ministeren dette er en god fremgangsmåte for å omstille staten og offentlig sektor?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2287 (2018-2019)

  Innlevert: 16.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Hvordan mener utenriksministeren at en nedlegging og tilbakeføring av naturområdet rundt Svea gruver, er forsvarlig med tanke på den økte russiske tilstedeværelsen i området og økte base oppbyggingen på Franz Josef land?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2286 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Hvilke konsekvenser mener statsråden det vil få at kravet til opphold i Norge for mottakere av sykepenger fjernes?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2285 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Hvorfor ble ikke arbeidsgruppene som skulle vurdere fremtiden til Politihøyskolen og KRUS også gitt i mandat å vurdere andre alternativer for styrking av disse fagmiljøene enn sammenslåing, mener statsråden at tidsfristen utvalgene fikk til å gjennomføre arbeidet sitt ga rom for annet enn ren sandpåstrøing av en forhåndsbestemt konklusjon, og vil statsråden stanse prosessen knyttet til sammenslåing av PHS og KRUS med bakgrunn i den kraftige faglige motstand som forslaget har blitt møtt med?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2284 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  I en artikkel i den britiske avisen The Guardian 4/9 står det at Norge støtter Storbritannias plan om å etterlate oljerigger i Nordsjøen. De gamle oljeplattformene er potensielle miljøgiftbomber og noe oljeindustrien må ha ansvar for å rydde opp i. Jeg vil derfor be statsråden redegjøre for hva Norge har sagt og gjort i forbindelse med Storbritannias plan og mener statsråden at også oljeselskap på norsk sokkel skal kunne la potensielle miljøbomber bli stående når de ikke lenger er i bruk?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2283 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  I «Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029» slås det fast at det er funnet sprekkdannelser i vognkassene på samtlige sovevogner. Restlevetiden er beregnet til rundt 8 år. I tillegg er det funnet sprekkdannelser på 59 sittevogner som gir en restlevetid på 5 år. I følge Norske Tog tar det omtrent fire år fra et tog er bestilt til det blir levert. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at vi øker kapasiteten på sovevognene og at nedslitt togmateriell byttes ut i tide?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2282 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Områdegjennomgangen for bygg og eiendom i universitets- og høyskolesektoren er en del av en større gjennomgang, og fokus er på effektivisering framfor hvordan det kan drives best mulig forsking og undervisning. Hvordan mener statsråden Statsbygg kan drive bedre pedagogisk og forskningsmessig utvikling ved NMBU, NTNU, UiB, UiT, NIH og UiO enn de selv gjør, og hvordan er dette i tråd med tverrpolitisk enighet om faglig autonomi i høyere utdanning?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2281 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  I det viktige vegprosjektet E16 Eggemoen–Olum i Ringerike og Jevnaker kommuner har det hele tiden vært stor debatt om bompenger på sidevegene. Regjeringspartiene har varslet ny politikk på dette området. Vil statsråden nå ta initiativ til å endre finansieringsopplegget for E16 Eggemoen–Olum, slik at en kan unngå bompenger for å kjøre gamlevegen gjennom Jevnaker?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2280 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at en ny t-banetunnel i Oslo ikke blir omfattet av kravene om 20 prosent egenandel for kommunale og fylkeskommunale prosjekter, jamfør regjeringspartienes nye bompengeavtale?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2279 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Ved hvilke helseforetak forekommer det at kvinner som må to ganger på barselpoliklinikk eller ammepoliklinikk må betale egenandel den andre gangen, mener statsråden at dette er i tråd med gratisprinsippet som for øvrig gjelder i fødsels- og barselomsorgen, og vil statsråden i motsatt tilfelle gripe inn mot at helseforetak krever slik egenandel?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2278 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Hvordan er folketrygdlovens krav om meldeplikt i § 11-10 å forstå for personer som søker arbeidsavklaringspenger - gjelder meldeplikten fra og med det tidspunktet søknaden leveres, eller gjelder den først fra det tidspunktet vedkommende får beskjed om at arbeidsavklaringspenger er innvilget, og hvilket ansvar har Nav selv for å gi søkere til arbeidsavklaringspenger rett informasjon om når meldeplikten inntrer?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:2277 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 13.09.2019

  Til behandling

  Mener statsråden det er forsvarlig å fjerne døgnkontinuerlig tilstedevakt i anestesi ved Kristiansund sykehus, og hva har i så fall forandret seg siden februar 2015, da det ifølge foretaksledelsen var uforsvarlig å fortsette driften uten tilstedeværende døgnberedskap i anestesi?