Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Lien, Geir Inge (1 - 20 av 22)
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1938 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Synes statsråden at denne situasjonen er holdbar, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at lignende situasjoner ikke vil oppstå igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1865 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Styret i Helse Møre og Romsdal (HMR) har vedtatt innsparinger. 130 stillinger skal bort. Hvilke dette gjelder blir klart før sommeren. Hvordan vil dette påvirke beredskapen i Møre og Romsdal, vil sykehusene være i stand til å opprettholde nødvendig beredskap, og hvordan er dette ev. sikret?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1864 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Hos British Medical Journal 9. april 2019 opplyses det at WHO trakk seg som sponsor av lanseringen av EAT-Lancet Commission 28. mars i Geneve. Det kommer videre frem i saken at arrangementet fremdeles ble holdt, «sponsored by the government of Norway.» Står regjeringen bak, og vil regjeringen støtte, EAT-konseptet, og ser statsråden at dette kan få store konsekvenser for norsk landbruk i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1629 (2018-2019)

  Innlevert: 14.05.2019

  Sendt: 15.05.2019

  Svart på: 24.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak nr. 1043, 20. juni 2017 og vedtak nr. 1043, 20. juni 2017 om utvidet bruk av omvendt voldsalarm?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1437 (2018-2019)

  Innlevert: 10.04.2019

  Sendt: 11.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Kan statsråden gjøre rede for saksgangen som vil følge etter domstolkommisjonen har lagt frem sin delrapport om domstolstruktur i oktober 2019, og vil han fremme egen sak for Stortinget dersom Justis- og beredskapsdepartementet eller Domstolsadministrasjonen legger opp til endringer i domstolstrukturen, på en slik måte at Stortinget får votert over eventuelle endringsforslag som går på sammenslåing eller nedlegging av tingretter eller jordskifteretter?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1370 (2018-2019)

  Innlevert: 29.03.2019

  Sendt: 02.04.2019

  Svart på: 08.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Det er et påtrengende behov for å stille formålstjenlige lokaler til rådighet for domstolene i Molde. Kan statsråden akseptere at Stortinget og regjeringens klare føringer tilsidesettes av Domstoladministrasjonen i påvente av Domstolkommisjonens utredning, og hva vil han gjøre for å hindre denne utsettelsen av arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1285 (2018-2019)

  Innlevert: 21.03.2019

  Sendt: 22.03.2019

  Svart på: 02.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden se på muligheten for å opprette en barnehus-satellitt i Kristiansund i Møre og Romsdal?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1284 (2018-2019)

  Innlevert: 21.03.2019

  Sendt: 22.03.2019

  Svart på: 27.03.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva er status på arbeidet med ny byggteknisk forskrift (TEK17), og vil det åpnes for at eiendommer som er utsatt for fare for fjellskred likevel kan utvides eller endres?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1227 (2018-2019)

  Innlevert: 14.03.2019

  Sendt: 15.03.2019

  Svart på: 22.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor mye ble brukt på leiekostnader for henholdsvis lensmannskontor, politiposter og politistasjoner i årene 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018, og hva er de beregnede leiekostnadene for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1171 (2018-2019)

  Innlevert: 07.03.2019

  Sendt: 08.03.2019

  Svart på: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva er gjennomsnittlig kostnad for å ansette en nyutdannet fra politihøgskolen (årsvirkning), og ut i fra dagens politidekning: Hvor mange politifolk må det ansettes i hvert politidistrikt og i hvert fylke for at skal være en politidekning på to politifolk per 1000 innbygger i disse respektive områdene (dvs. uten nedtrekk i de områder som i dag har over 2 per 1000)?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:1170 (2018-2019)

  Innlevert: 07.03.2019

  Sendt: 08.03.2019

  Svart på: 13.03.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Vil statsråden legge frem sak for Stortinget med en vurdering av det totale kostnadsbildet for kommunenes bruk av nødnett, herunder investering i nytt oppdragshåndteringsverktøy, og i så fall når?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1052 (2018-2019)

  Innlevert: 21.02.2019

  Sendt: 22.02.2019

  Svart på: 01.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Regjeringen har vedtatt å legge ned halvparten av passkontorene i landet. Nå melder media stadig vekk om lange passkøer i politidistriktene. Akter statsråden å gjenåpne passkontorene som er nedlagt, og hva vil kostnaden være ved å gjenåpne passutstedelse de stedene hvor dette er lagt ned siste året?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1051 (2018-2019)

  Innlevert: 21.02.2019

  Sendt: 22.02.2019

  Svart på: 27.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Politidirektoratet har gjennomført en konseptutredning om fremtidig modell for våpenforvaltningen. Hvor langt har statsråden kommet i prosessen med å utrede og vurdere eventuell ny modell for våpenforvaltning og våpensøknadsprosessen, og har han planer om å involvere Stortinget og justiskomiteen i beslutningen om valg av modell og eventuell lokalisering av enheter/funksjoner?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:755 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Svart på på vegner av: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Svart på: 23.01.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor lenge mener justisministeren at ansatte i politiet skal godta et helseskadelig arbeidspress, og hvor lenge mener han folk som har vært utsatt for alvorlig kriminalitet akseptere at regjeringen ikke vil tilføre de ressursene som er nødvendig for å sette politiet i stand til å etterforske og følge opp sakene deres?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:661 (2018-2019)

  Innlevert: 29.12.2018

  Sendt: 02.01.2019

  Svart på: 18.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Var det intensjonen under arbeidet med våpenforskriften § 7 tredje ledd at denne skulle avgrense mot land som deltar i EØS-avtalen, men som er med i EU, og vil statsråden se på dagens praksis?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:638 (2018-2019)

  Innlevert: 19.12.2018

  Sendt: 19.12.2018

  Svart på: 02.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden vurdere å innføre en ny fordelingsnøkkel for kostnadene til bruk av Nødnett som sørger for at ikke enkelte kommuner kommer særlig dårlig ut - slik tilfellet i dag er bl.a. for kommuner med deltidsmannskap i brann- og redningstjenesten - og vil han vurdere en statlig medfinansiering?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:620 (2018-2019)

  Innlevert: 17.12.2018

  Sendt: 18.12.2018

  Svart på: 03.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Det pågår for tiden arbeid med å utvikle ny stillings- og ressursfordelingsmodell for politidistriktene. Vil statsråden sørge for at modellen tar hensyn til geografi og antall lensmannskontor/politistasjoner i politidistriktene, slik at ikke politidistrikt med lange avstander og krevende geografiske forhold kommer særlig dårlig ut sammenlignet med politidistrikt med høy befolkningstetthet og korte avstander?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1207 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Svart på: 03.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg

  Kan statsråden presentere en oversikt over ressursene politiet i Møre og Romsdal bruker, i form av både tid og utgifter, på fangetransport mellom Ålesund og Bergen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1340 (2016-2017)

  Innlevert: 21.06.2017

  Sendt: 21.06.2017

  Svart på: 30.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Er det riktig at den nye lova gjer at skianlegga må gjennomføre investeringar som skildra, og vil statsråden vurdere å gje dei utvida tidsfristar slik at ein unngår stengte anlegg som fylgje av lovendringa?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1131 (2016-2017)

  Innlevert: 16.05.2017

  Sendt: 18.05.2017

  Svart på: 30.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Hvor langt er statsråden kommet i prosessen, og hva vil han foreta seg fremover med hensyn til hoppforbudet i Trollveggen?