Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Bekkevold, Geir Jørgen (1 - 20 av 88)
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1341 (2018-2019)

  Innlevert: 28.03.2019

  Sendt: 29.03.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  I den pågående debatten om bioteknologiens muligheter er det viktig at etisk refleksjon kobles på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Dette gjelder også for debatten om tidlig ultralyd, i svangerskapsuke 11-13. Har helseministeren vurdert å bestille en ny kunnskapsoppsummering som redegjør for påviste helsemessige effekter for mor og foster, diagnostisk nøyaktighet og økonomiske konsekvenser av å innføre et tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 11-13?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:37 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Har statsråden vurdert å innlemme Norske Redningshunder (NRH) som fast mottaker av Norsk tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2369 (2017-2018)

  Innlevert: 28.09.2018

  Sendt: 28.09.2018

  Svart på: 04.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor mange personer vil miste tilgang til daglig leveranse av papiravis ved gjennomføring av Samferdselsdepartementets forslag om redusert postombæring, og i hvilke områder bor disse?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1922 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Svart på: 28.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Sivilombudsmannen har kommet med kritikk av utlendingsforvaltningens behandling av saker knyttet til familieinnvandring. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at personer som har fått vedtak som er ugyldig får en riktig behandling, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at nye saker blir behandlet på en lovmessig riktig måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1620 (2017-2018)

  Innlevert: 16.05.2018

  Sendt: 18.05.2018

  Svart på: 28.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva er begrunnelsen for at departementet har brukt 8 timer som utgangspunkt for beregningene for fleksibel kontantstøtte, og ville det ikke vært mer hensiktsmessig og sakssvarende for eksempel å bruke dager (slik at 20 % regnes som en dag i barnehagen, osv.), siden mange barnehager har 10 timers dager?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1094 (2017-2018)

  Innlevert: 06.03.2018

  Sendt: 07.03.2018

  Svart på: 14.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva er status på departementets arbeid med å utrede en etikklov, som vil sikre forbrukernes rett til å få informasjon om vareproduksjon og produksjonsforhold?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1041 (2017-2018)

  Innlevert: 27.02.2018

  Sendt: 28.02.2018

  Svart på: 13.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan vil statsråden sørge for at alle fosterbarn får den oppfølgingen fra barnevernets side som er lovpålagt, altså med fire tilsynsbesøk i året?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:877 (2017-2018)

  Innlevert: 06.02.2018

  Sendt: 07.02.2018

  Svart på: 13.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan vil Barne- og likestillingsdepartementet og statsråden bidra til at barnevernet får økt tillit i somaliske miljø, for å forebygge at barn blir tvangssendt av sine foreldre ut av landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:781 (2017-2018)

  Innlevert: 23.01.2018

  Sendt: 23.01.2018

  Svart på: 31.01.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen sette inn for å hindre den problematiske situasjonen med dobbeltroller og habilitetskonflikter som oppstår når barnevernansatte selger private barnevernstjenester i samme kommune hvor de jobber?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:709 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Svart på: 07.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Statsrådene Laila Dåvøy og Kristin Clemet utarbeidet "Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering. Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn." Har regjeringen oppdatert, revidert og distribuert denne veilederen til kommunene, og vurderer regjeringen nasjonale retningslinjer som skal iverksettes for hvordan barnehager skal håndtere varsler om ansatte som begår overgrep mot barn?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:708 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Svart på: 23.01.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Når sist ble de offentlige oppreisningssatsene for ofre for alvorlige feil og overtramp i barnevernet oppdatert, og kan statsråden gi en oversikt over hvilke oppreisningsbeløp som er utbetalt siden forrige justering og kriteriene som legges til grunn for tildelingene?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:286 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Svart på: 23.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  EØS-tilsynet ESA leverte nylig en uttalelse til Norge om at vi bryter EØS-reglene ved ikke å gi fedre selvstendig uttaksrett. Skal Norge fortsette å bryte disse helt elementære likebehandlingsreglene?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:251 (2017-2018)

  Innlevert: 14.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Svart på: 22.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Mandag 13.11.17 sendte Bufdir ut brev til alle ideelle leverandører av fosterhjemstjenester med melding om at ingen av dem ville få forlenget avtalene som ble inngått i 2012. Årsaken som oppgis er at direktoratet på grunnlag av presiseringer gitt av statsråden i brev av oktober må gjennomgå alle rammeavtalene på nytt. Mitt spørsmål er om det var statsrådens hensikt at direktoratet skulle avslutte sitt samarbeid med ideelle aktører på denne måten?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1391 (2016-2017)

  Innlevert: 29.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Svart på: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Statsråden har gitt forsikringer om at utredningskapasiteten skal opprettholdes på dagens nivå i den foreliggende anskaffelsen TSB i Helseregion Sør Øst. I anskaffelsen etterspørres imidlertid kun utredning som en integrert del av et behandlingsforløp i døgn eller poliklinikk. Borgestadklinikken har i dag en egen spesialisert utredningsenhet. Her mottas pasienter som er usikre på hvilken behandling som vil være nyttig for dem, og utredningen vil gi svar på dette. Hvordan vil dette tilbudet nå ivaretas?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1516 (2015-2016)

  Innlevert: 31.08.2016

  Sendt: 31.08.2016

  Svart på: 16.09.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Statsråden har tidligere uttalt at hun vil følge godt med på utbetalingen av Stortingets bevilgning til de ideelle foreldre-barn-sentrene, jf. bl.a. Dokument nr. 15:1178 (2014-2015). Mener statsråden nå at Sebbelow Stiftelse og Kirkens Bymisjon/Familiehuset Nanna-Marie har fått tildelt midlene for 2015 og at også hittil i 2016, slik at driften er sikret i henhold til intensjonen med tildelingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1218 (2015-2016)

  Innlevert: 03.06.2016

  Sendt: 03.06.2016

  Svart på: 10.06.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Avisen Vårt Land har 2. og 3. juni satt fokus på flerkoneri i Norge. Det viser seg at skikken med å gifte seg med flere koner også er en problemstilling i Norge. Man omgår norsk lov ved å juridisk gifte seg med en kvinne, men gifter seg religiøst med en eller flere andre. Der denne skikken er utbredt er et religiøst inngått ekteskap like bindene som et juridisk. Polygami er forbudt i Norge. Hvordan vil statsråden sikre at dette forbudet opprettholdes, og at lovverket fanger opp denne problemstillingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:986 (2015-2016)

  Innlevert: 26.04.2016

  Sendt: 26.04.2016

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Svart på: 03.05.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hva kan statsråden gjøre for å sikre fortsatt drift til punktutgaven av Klar tale?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:856 (2015-2016)

  Innlevert: 05.04.2016

  Sendt: 06.04.2016

  Svart på: 13.04.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Det vises til den siste tids debatt rundt håndhevingen av lovverket som regulerer søndags- og helligdagshandelen. Hvordan vil regjeringen sikre at gjeldende lovverk respekteres og følges?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:855 (2015-2016)

  Innlevert: 05.04.2016

  Sendt: 06.04.2016

  Svart på: 13.04.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hvordan vil regjeringen sikre videre drift ved de ideelle familiesentrene, herunder et tilbud fra sentrene på samme nivå i 2016 som for 2015?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:822 (2015-2016)

  Innlevert: 31.03.2016

  Sendt: 31.03.2016

  Svart på: 08.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  På hvilken måte mener helse- og omsorgsministeren at begrepet desentralisering skal vektlegges i en beslutning om hvor nye strålesentere bør etableres?