Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Langeland, Hallgeir H. (1 - 20 av 215)
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1138 (2007-2008)

  Innlevert: 22.05.2008

  Sendt: 22.05.2008

  Svart på: 28.05.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  I Afghanistan er den 23 år gamle journaliststudenten Sayed Parwez Kaambakhsh dømd til døden for å ha lese tekstar som er kritisk til Koranens syn på kvinner. Saka er no i praksis til handsaming hjå president Karzai i Kabul. I Noreg er me imot dødsstraff og me lar mellom anna vera å senda heim Mulla Krekar av frykt for at han kan bli drepen. Kan Noreg godta å hjelpe fram krigsherrar og styresett som praktiserer dødsstraff, og kva blir konsekvensane for norsk deltaking i Afghanistan om han blir avretta?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:681 (2007-2008)

  Innlevert: 19.02.2008

  Sendt: 20.02.2008

  Svart på: 26.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  NSB skal i løpet av 2008 investere i 40-60 motorvognsett, med en opsjon på 100 togsett. Dette er den største investeringen i NSBs historie. Universell utforming prioriteres høyt av Regjeringen. Samtidig har jernbane og kollektivtrafikk store utfordringer i å tilpasse materiell og infrastruktur til folk med nedsatt funksjonsevne. Hvilke krav til tilgjengelighet og universell utforming stiller NSB til de aktuelle leverandørene av nye togsett?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:530 (2007-2008)

  Innlevert: 25.01.2008

  Sendt: 25.01.2008

  Svart på: 01.02.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  I Afghanistan er den 23 år gamle journaliststudenten Sayed Parwez Kaambakhsh dømd til døden for å ha lasta ned ein artikkel frå Internett som er kritisk til Koranens syn på kvinner. Dommen fall i byen Mazar-i-Sharif, kor NATO og Noreg stør krigsherren Dostum sitt styre. I Noreg er me imot dødsstraff og me lar mellom anna vera å senda heim Mulla Krekar av frykt for at han kan bli drepen. Kan Noreg godta å hjelpe fram krigsherrar som praktiserer dødsstraff, eller vil denne avrettinga bli stansa?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:784 (2006-2007)

  Innlevert: 20.03.2007

  Sendt: 20.03.2007

  Svart på: 28.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Avisene i Rogaland skriver om elendig postdistribusjon og forsinket postgang. Det hevdes også at reklame av kommersielle grunner prioriteres foran folks post. Jeg har mottatt lignende bekymringsmeldinger fra andre deler av landet. Posten er viktig del av Norges infrastruktur. Hva vil samferdselsministeren gjøre for å heve kvalitet og service på distribusjon av post i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:958 (2004-2005)

  Innlevert: 30.06.2005

  Sendt: 01.07.2005

  Svart på: 11.07.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  Sola kommune ønsker å få til et samarbeid med Lyse Energi om å få lagt en høyspent kraftlinje i jordkabel på grunn av lokal helserisiko. Det hevdes fra Lyse Energi at for eksempel et spleiselag mellom kommunen og eier av kraftnett om å få lagt høyspentlinjer i jordkabel er i strid med energiloven. Mener statsråden at energiloven eller andre deler av regelverket er til hinder for å etablere et slikt samarbeid om å få gravd ned høyspentlinjer som går gjennom boligområder?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:957 (2004-2005)

  Innlevert: 30.06.2005

  Sendt: 01.07.2005

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 11.07.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  Reiselivsbedriftenes landsforening (RBL) fastslår at urørte vassdrag bidrar til økt verdiskaping i norsk næringsliv. RBL er derfor svært opptatt av å verne norske vassdrag fordi det kan skape store inntekter og mange nye arbeidsplasser i distriktene. Vil Regjeringen i forbindelse med konsekvensutredningene av Statkrafts utbyggingsplaner for Vefsna også selv utrede de mulighetene som ligger i næringsutvikling basert på varig vern av dette siste store vassdraget og å koble vassdragsvern til aktiv næringspolitikk?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:879 (2004-2005)

  Innlevert: 13.06.2005

  Sendt: 13.06.2005

  Svart på: 22.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  EU vedtok 29. april 2004 et nytt direktiv om tunnelsikkerhet som sannsynlig gjøres gjeldende i Norge fra mai 2006. Norge har overfor EU søkt om å gjennomføre tekniske bytter som alternativ til å bygge rømningstunnel i alle nye tunneler lenger enn 500 meter og med ÅDT over 4 000. Med de alvorlige tunnelbrannene i Europa og erfaringene fra fullskalaforsøk ved Åndalsnes, mener statsråden at det er sikkerhetsmessig forvarlig å søke unntak for Norge fra EUs krav om rømningstunnel i nye tunneler, jf. f.eks. Ryfast-prosjektet?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:868 (2004-2005)

  Innlevert: 09.06.2005

  Sendt: 10.06.2005

  Svart på: 20.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  Olje- og energidepartementet hemmeligholder miljøvurderinger av oljeboring i Barentshavet, slik at offentligheten ikke får vite miljøkonsekvensene av å åpne nye blokker. Miljøinformasjonsloven sier at miljøinformasjon alltid skal utleveres hvis det er informasjon om helseskadelig forurensning eller forurensning som kan forårsake alvorlig skade på miljøet, eller informasjon om forholdsregler for å hindre eller redusere skader på helse og miljø. Vil miljøvurderingene offentliggjøres, og hvis ikke med hvilken hjemmel i miljøinformasjonsloven?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:799 (2004-2005)

  Innlevert: 23.05.2005

  Sendt: 24.05.2005

  Svart på: 01.06.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

  Det vises til EUs vanndirektiv som ble vedtatt i 2000. Direktivet innebærer store endringer i prinsippene for vannforvaltning, og det vil bestemme rammen for norsk vannforvaltning i årtier framover. Kommunesektoren står overfor store utfordringer når direktivet innlemmes i norsk lovgivning. Fremdeles er det uvisst hva direktivet vil medføre i praksis, både av administrativt, juridisk og økonomisk henseende. Når vil statsråden ta initiativ til at de berørte parter trekkes inn i dette viktige arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kultur- og kirkeministeren

  Dokument nr. 15:789 (2004-2005)

  Innlevert: 18.05.2005

  Sendt: 19.05.2005

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 27.05.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

  Kulturministeren og Kristelig Folkeparti har holdt fanen høyt når det gjelder bekjempelse av pengespill. Sosialpolitiske, samfunnsmessige og moralske hensyn ligger bak. Disse hensyn settes åpenbart til side når det dreier seg om forvaltningen av Oljefondet. Ifølge Stavanger Aftenblad av 14. mai har Oljefondet investert i det Wall Street omtaler som "Sin Industry", og kjøpt aksjer i kasinoer, gamblingindustrier og enarmede banditter for mer enn 220 mill. kr. Kan statsråden svare på om hun synes det er uproblematisk å tjene penger på spilleselskaper?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:709 (2004-2005)

  Innlevert: 20.04.2005

  Sendt: 21.04.2005

  Svart på: 29.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  Prisforskjellen mellom diesel og tungolje gjør at fiskebåter bygges om til tungolje. Dette hindrer ombygging til lav-NOx motorer for å oppfylle Gøteborgprotokollen. Miljøvernministeren sier at båteiere "må ta mesteparten av støyten" for reduksjonen. Regjeringen har ingen virkemidler som kan forhindre ombygging av båter "fra diesel til tungolje som drivstoff, heller ikke for en overgang til gass." Stemmer det at båter bygges om til økte utslipp, og hva gjøres for å stoppe dette slik at fiskerne kan ta støyten?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:697 (2004-2005)

  Innlevert: 18.04.2005

  Sendt: 19.04.2005

  Svart på: 27.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  Årets gaupejakt er avsluttet. Status er at 44 av 51 gauper ble skutt, hvorav 15 var hunndyr. I stortingsmeldingen om rovvilt i norsk natur skriver Regjeringen blant annet at "Bestandsutviklingen for gaupe vurderes som bekymringsfull i deler av landet". Hvordan skal statsråden sikre at nemndene definerer kvoter som sikrer at det nasjonale bestandsmålet Stortinget har bestemt for gaupe vil bli nådd, og når legger statsråden opp til at målet blir nådd?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:673 (2004-2005)

  Innlevert: 08.04.2005

  Sendt: 11.04.2005

  Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren

  Svart på: 15.04.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

  Prisen på diesel tvinger nå fiskebåteierne til å gå over på tungolje. På én tur kan båtene spare over 100 000 kr, og i en tid med kamp om fisken er det naturlig at eierne ser på alle muligheter for å få ned kostnadene. Ulempene med overgang til tungolje er store, og får alvorlige konsekvenser for miljøet. Hva vil statsråden gjøre for å hindre at fiskeflåten nå bygges om og vi får miljøbomber langs hele norskekysten, og hva vil han eventuelt gjøre på sikt for å få båter og skip over på gass?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:671 (2004-2005)

  Innlevert: 08.04.2005

  Sendt: 08.04.2005

  Svart på: 14.04.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

  Hva er tidsplan for utforming av forskrifter for å sikre gjennomføring av tiltak som kan bidra til uavhengighet mellom skadeforsikringsselskap og takstselskap, og som kan bidra til å redusere etableringshindringer i skadeforsikringsmarkedet?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:647 (2004-2005)

  Innlevert: 30.03.2005

  Sendt: 30.03.2005

  Svart på: 08.04.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  Stortinget skrev i Innst. S. nr. 216 (1988-89) at boretidsbegrensningene for egg- og larvesonen i Barentshavet er 20. mars til 1. august og at dette gjelder vest for en linje fra Bjørnøya til Nordkapp. Olje- og energidepartementet varslet 15. mars 2005 at Norsk Hydros borevindu for "Eirik Raude" i Barentshavet forlenges med én måned, til 20. april. Ligger letetillatelse 225 vest for denne linjen og i egg- og larvesonen i Barentshavet, og i så fall, hva er hjemmelsgrunnlaget for å forlenge prøveboringen til 20. april?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:615 (2004-2005)

  Innlevert: 15.03.2005

  Sendt: 16.03.2005

  Svart på: 21.03.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  Olje- og energidepartementet (OED) varsler 15. mars 2005 at Norsk Hydros borevindu for "Eirik Raude" i Barentshavet forlenges med én måned, til 20. april. Flere miljøorganisasjoner hevder at forlengelsen er gitt uten at verken Statens forurensningstilsyn (SFT) eller andre høringsinstanser er koblet inn. Det hevdes videre at Havforskningsinstituttet (HI) har avgitt uttalelse i saken, men at denne er unntatt offentlighet. Stemmer dette, og er det riktig at ingen del av utredningene eller vurderingene så langt i søknadsprosessen tar høyde for boring i april?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

  Dokument nr. 15:613 (2004-2005)

  Innlevert: 15.03.2005

  Sendt: 15.03.2005

  Svart på: 18.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

  Erfaringer fra USA viser at krav om sprinkelanlegg i boliger har reddet mange liv. Norske myndigheter nøler med å innføre krav. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det ingen krav på trappene i Norge. Vil statsråden ta initiativet til å gjøre sprinkelanlegg med vanntåke obligatorisk og med fritak for moms i nye boligbygg og ved renovering av eldre bygg, og da spesielt for personer i høyrisikogrupper?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

  Dokument nr. 15:606 (2004-2005)

  Innlevert: 10.03.2005

  Sendt: 11.03.2005

  Svart på: 31.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

  Politimesteren i Haugesund har lagt fram forslag til budsjettet for 2005 for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. I forslaget foreslår politimesteren å trekke tilbake lønnsmidler tilsvarende to stillinger i Sauda og Suldal lensmannsdistrikt. Innbyggerne er urolige for beredskapen. Kan justisministeren svare på hvorvidt det vil være mulig å opprettholde et forsvarlig vaktsamarbeid med disse kuttene og samtidig grunngi hva som er forsvarlig beredskap for Sauda og Suldal, og mener statsråden det vil være forsvarlig å redusere bemanninga i Sauda og Suldal lensmannsdistrikt med virkning fra 1. juli 2005?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:597 (2004-2005)

  Innlevert: 07.03.2005

  Sendt: 08.03.2005

  Svart på: 17.03.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

  I Danmark gjennomføres det en landsdekkende tv- og internettkampanje (www.sluknu.dk) for å få dansker til å stoppe sløseriet med elektrisitet på grunn av såkalt standby-funksjoner. I Danmark beløper dette seg til 1,2 mrd. DKK om året. Hva har Regjeringen gjort for å sørge for at tilsvarende sløseri i Norge blir redusert, og hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette for å redusere det ytterligere?
 • Skriftleg spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:566 (2004-2005)

  Innlevert: 28.02.2005

  Sendt: 28.02.2005

  Svart på: 10.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  Det vises til oppslag i Dagsavisen 24. februar i år, hvor det fremkommer at Tysklands finansminister har gjort fremstøt mot EU om å avgiftsbelegge drivstoff på fly. Frankrikes president Chirac har foreslått lignende. Avgiften skal etter forslaget, benyttes til å få Afrika ut av fattigdomsfella. Støtter statsråden et slikt forslag, og vil han ta opp saken i internasjonale fora, for eksempel på nordisk minister frokost i Brussel i mars, og mener han at inntektene av ev. avgift må tilfalle FNs arbeid?