Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Simonsen, Jan (1 - 20 av 21)
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:973 (2004-2005)

  Innlevert: 05.09.2005

  Sendt: 05.09.2005

  Svart på: 09.09.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

  Rogalands Avis skrev 7. august om en funksjonshemmet pensjonert bonde som ikke får bygge en funksjonell bolig i forhold til sitt handikap på sin egen gård, på udyrket mark, blant annet fordi boligen er søkt oppført i det fylkesmannen kaller "et kjerneområde landbruk av nasjonal verdi i beste klimasone". Mener landbruksministeren at et slikt generelt hensyn skal gå foran menneskelige hensyn til en funksjonshemmet person som ønsker å bli boende på det gårdbruket hvor han er født og oppvokst?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til finansministeren

  Dokument nr. 15:972 (2004-2005)

  Innlevert: 05.09.2005

  Sendt: 05.09.2005

  Svart på: 08.09.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

  Det er ikke unaturlig at bilister som påfører samfunnet store utgifter i form av dyr infrastruktur må dekke noen av disse utgiftene gjennom en bensinavgift, men bensinavgiften gjelder også for påhengsmotorer. De fleste båtførere må derfor betale full bensinavgift, selv om infrastrukturen til sjøs på langt nær er like dyr som på land. Kan finansministeren tenke seg et system der det gis fritak for bensinavgiften for båter?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:962 (2004-2005)

  Innlevert: 01.09.2005

  Sendt: 01.09.2005

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Svart på: 06.09.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

  Dagbladet skrev 27. juli om den hjertesyke mannen som for tre år siden, nærmest ved et uhell, jobbet for 5 000 kr mer enn det tillatte beløpet på ca. 61 000 kr. Som et resultat av dette har mannen gjennom de siste årene fått et kutt i trygden på 150 000 kr. Vil helseministeren øyeblikkelig ta initiativ til å fremme et lovforslag for Stortinget, som gjør det umulig å behandle uføretrygdede på en slik måte i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:961 (2004-2005)

  Innlevert: 01.09.2005

  Sendt: 01.09.2005

  Svart på: 08.09.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

  Vil kommunal- og regionalministeren umiddelbart sette en stopper for praksisen med å gi asylsøkere uten kjent identitet midlertidig arbeidstillatelse, og dermed anledning til å skaffe seg norske identifikasjonspapirer?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:806 (2004-2005)

  Innlevert: 24.05.2005

  Sendt: 25.05.2005

  Svart på: 01.06.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

  Bygningslovutvalget, ble opprettet ved kgl.res. 15. mars 2002 og skal foreta en bred gjennomgang av bygningslovgivingen. Arbeidet skal være ferdigstilt i juni 2005. Gjennom mediene blir det stadig vekk tilkjennegjort at dagens regelverk ikke godt nok ivaretar grunneiernes rettigheter når kommunene bruker tvang ved gjennomføringer av reguleringsplaner. Ofte blir plan- og byggesaker som er avgjort i forvaltningen eller i rettsapparatet omgjort ved hjelp av ny behandling eller reguleringsplan. Kan kommunalministeren bekrefte at Bygningslovutvalgets arbeid blir ferdigstilt innen fastsatt frist, og at innstillingen inneholder virkemidler som ivaretar nevnte problemstillinger?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til justisministeren

  Dokument nr. 15:405 (2004-2005)

  Innlevert: 19.01.2005

  Sendt: 20.01.2005

  Svart på: 26.01.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

  En psykolog er jevnlig utsatt for trakasseringer og drapstrusler. Da straffesaken mot personen bak truslene skulle opp i retten ble hun sykemeldt, men fortsatte med telefonsjikanen mot psykologen. Hva mener justisministeren bør gjøres i slike saker for å sikre at uskyldige ikke blir utsatt for sjikane og trusler fra personer som ikke kan stilles for retten på grunn av psykiske lidelser, og som fortsetter med de samme handlingene som vedkommende er tiltalt for?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:402 (2004-2005)

  Innlevert: 19.01.2005

  Sendt: 20.01.2005

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Svart på: 26.01.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  Vil kommunalministeren ta et initiativ slik at det blir etablert et regelverk som sikrer handikappede gratis bilparkering på offentlige parkeringsanlegg, uavhengig av om parkeringsanlegget administreres av kommunene selv eller av private selskap?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:353 (2004-2005)

  Innlevert: 23.12.2004

  Sendt: 27.12.2004

  Svart på: 12.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Mener helse- og omsorgsministeren at det er forsvarlig at åpningen av Lindrende enhet ved Sørlandets sykehus i Kristiansand utsettes i ett år, og hva vil han foreta seg i saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:208 (2004-2005)

  Innlevert: 16.11.2004

  Sendt: 17.11.2004

  Svart på: 24.11.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

  SOS Rasisme har i flere år mottatt offentlig støtte fra en tilskuddsordning der formålet er "å støtte frivillig virksomhet som medvirker til å gi alle samme muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og benytte ressursene sine". I forbindelse med markeringen av Krystallnatten nektet SOS Rasisme flere eldre jøder å delta i markeringen fordi de bar jødiske symbol. Vil statsråden vurdere å stanse videre økonomisk støtte til SOS Rasisme så lenge organisasjoner diskriminerer og forhåner jøder på denne måten?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:831 (2003-2004)

  Innlevert: 23.06.2004

  Sendt: 24.06.2004

  Svart på: 30.06.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

  Personer som er ilagt konkurskarantene kan ikke være stiftere av et aksjeselskap. Likevel kan stiftere av aksjeselskap ikke kontrolleres ved automatisk maskinell kontroll mot Konkursregisteret. Kontrollen må foretas manuelt. I motsetning til kontrollen med styremedlemmer og daglig leder i aksjeselskap. Mener næringsministeren at denne ordningen er tilfredsstillende, eller er det en svikt i systemet at kontrollen med stiftere ikke kan foretas maskinelt?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:793 (2003-2004)

  Innlevert: 16.06.2004

  Sendt: 17.06.2004

  Svart på: 23.06.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

  Kommunalministeren hevder at implementeringen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) i norsk lov forhindrer Norge i å utlevere personer som er mistenkt for alvorlig kriminalitet til andre land, med mindre man først får en garanti for at de ikke vil bli idømt dødsstraff. Hvilke juridiske betraktninger ligger bak en slik konklusjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til justisministeren

  Dokument nr. 15:790 (2003-2004)

  Innlevert: 16.06.2004

  Sendt: 17.06.2004

  Svart på: 24.06.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

  Den tsjetsjenske eksilpolitikeren Akhmed Zakajev har nylig besøkt Norge. Ifølge norske medier er han ettersøkt i Russland for terrorisme. Hva er årsaken til at han fikk innreisetillatelse til Norge, og hvorfor ble han ikke arrestert av norsk politi og utlevert til Russland?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:724 (2002-2003)

  Innlevert: 24.06.2003

  Sendt: 25.06.2003

  Svart på: 01.07.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

  Vil sosialministeren endre regelverket for gravferdsstøtten slik at det ikke lenger blir ligningen 31. desember året før dødsfallet oppstår som legges til grunn for den behovsprøvde støtten, men den faktiske økonomiske situasjonen for de pårørende på det tidspunktet gravferden finner sted, og vil statsråden eventuelt også vurdere om ikke den tidligere ordningen med gravferdsstøtte for alle er bedre enn en byråkratisk behovsprøvd ordning?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:155 (2002-2003)

  Innlevert: 04.12.2002

  Sendt: 05.12.2002

  Svart på: 10.12.2002 av utenriksminister Jan Petersen

  Hva vil Utenriksdepartementet gjøre for å presse myndighetene i Peru til å stanse de peruvianske soldatenes bestialske drap av hunder under trening?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:123 (2002-2003)

  Innlevert: 22.11.2002

  Sendt: 25.11.2002

  Svart på: 28.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

  Ifølge VG oppholder det seg rundt 20 000 illegale innvandrere i det sentrale østlandsområdet. Flere av disse antas å være personer som er forsvunnet fra asylmottak. Hva vil kommunalministeren gjøre for å forhindre at asylsøkere forsvinner fra mottakene, og deretter lever som illegale innvandrere i Norge eller andre land i Europa?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:115 (2002-2003)

  Innlevert: 20.11.2002

  Sendt: 21.11.2002

  Svart på: 27.11.2002 av utenriksminister Jan Petersen

  Kommunistregimet i Folkerepublikken Kina utstasjonerer stadig flere kortdistanseraketter i Taiwan-stredet. Disse rakettene utgjør en alvorlig trussel mot det demokratisk Taiwan. Vil Norge benytte sin posisjon i FNs sikkerhetsråd til å legge press på diktaturet i Kina slik at disse rakettene blir fjernet, eller på annen måte legge press på Folkerepublikken Kina for å få fjernet trusselen mot Taiwan?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til justisministeren

  Dokument nr. 15:56 (2002-2003)

  Innlevert: 25.10.2002

  Sendt: 28.10.2002

  Svart på: 31.10.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

  I Innst. S. nr. 113 (1999-2000) bad en enstemmig justiskomité departementet vurdere å foreta en vurdering av forskrifter, praksis og sammensetningen av voldsoffererstatningsnemnda, begrunnet med at tolkningen av forskriftene til loven om voldsoffererstatning førte til en praksis som gjorde det vanskelig å få erstatning i saker uten kjent gjerningsmann. Vil justisministeren sørge for at dette blir fulgt opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til helseministeren

  Dokument nr. 15:55 (2002-2003)

  Innlevert: 25.10.2002

  Sendt: 28.10.2002

  Svart på: 01.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Agderposten hadde 21. oktober et oppslag der en tidligere narkoman forteller at hun ble kvitt narkotikaproblemet gjennom å bruke Naltrexon. Metoden er blant annet brukt i USA og flere land i Europa. Vil helseministeren vurdere å tillate at denne metoden også blir brukt i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til justisministeren

  Dokument nr. 15:504 (2001-2002)

  Innlevert: 21.06.2002

  Sendt: 24.06.2002

  Svart på: 28.06.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

  Vil justisministeren ta et snarlig initiativ for at voldsofferet får innvilget tilstrekkelig juridisk bistand gjennom fritt rettsråd, slik at rettssikkerheten kan ivaretas?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til sosialministeren

  Dokument nr. 15:498 (2001-2002)

  Innlevert: 20.06.2002

  Sendt: 21.06.2002

  Svart på: 28.06.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

  Vil statsråden ta noen form for initiativ til å la Vinmonopolets grossister få avgjøre hvilket kvantum som Vinmonopolets butikker eller kunder er nødt til å bestille ved kjøp av et enkelt varemerke, eller sørge for en felles distribusjonsordning som kan ta for seg en forsvarlig leveringsordning for mindre kvantum fra grossistene?