Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Elvestuen, Ola (1 - 20 av 59)
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:191 (2017-2018)

  Innlevert: 06.11.2017

  Sendt: 06.11.2017

  Svart på: 10.11.2017 av finansminister Siv Jensen

  Hva slags salg av elbiler ligger til grunn for den forventede provenyeffekten i Statsbudsjettet 2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:133 (2017-2018)

  Innlevert: 27.10.2017

  Sendt: 27.10.2017

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Svart på: 01.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden klargjøre hensikten med oppgavene til det planlagte miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen, samt si noe om når regjeringen planlegger å publisere styringsdokumentene senteret skal arbeide etter?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1285 (2016-2017)

  Innlevert: 13.06.2017

  Sendt: 14.06.2017

  Svart på: 23.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva ønsker statsråden å gjøre for å sikre at befolkningen som er bosatt langs toglinjene sikres lik behandling i saker hvor det er ønske om å bygge balkonger?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:864 (2016-2017)

  Innlevert: 17.03.2017

  Sendt: 20.03.2017

  Svart på: 27.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva tenker statsråden om å sette i gang med sertifisering av GBAS så fort som mulig for å redusere CO2-utslipp og trygge norske arbeidsplasser?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:652 (2016-2017)

  Innlevert: 09.02.2017

  Sendt: 10.02.2017

  Svart på: 16.02.2017 av finansminister Siv Jensen

  Kan finansministeren bekrefte at det ikke vil bli innkrevd elavgift for solkraft til eget bruk?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:532 (2016-2017)

  Innlevert: 19.01.2017

  Sendt: 20.01.2017

  Svart på: 30.01.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hvordan kan regjeringen medvirke til at Oslo kommunes prosjekt for ny gang- og sykkelvei på Bygdøy blir bedre tilpasset kulturmiljøet som ble fredet i 2012 samt til at biologisk mangfold langs traséen bevares?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1245 (2015-2016)

  Innlevert: 07.06.2016

  Sendt: 08.06.2016

  Svart på: 14.06.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  Hva vil statsråden foreta seg for å sørge for at NVE følger opp Stortingets fastsatte reguleringsbestemmelser for Tokke-Vinjevassdraget med dertil hørende skogsbilveier, og når kan allmennheten forvente seg å kunne får kostnadsfri og helårs tilgang til de pålagte veiene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1241 (2015-2016)

  Innlevert: 07.06.2016

  Sendt: 07.06.2016

  Svart på: 15.06.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hvordan mener statsråden at Norge skal jobbe for å øke ambisjonene for luftfarten i tråd med klimamålene i Paris-avtalen, og at det stilles bindende krav til handel med klimakvoter i tråd med verdenssamfunnets vedtatte standarder?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1067 (2015-2016)

  Innlevert: 09.05.2016

  Sendt: 10.05.2016

  Svart på: 20.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil statsråden bidra til at ny sykehusstruktur for Oslos befolkning, herunder ny storbylegevakt og utbygging av nytt lokalsykehus på Aker, kan avklares snarlig, og hvordan vil han sikre god samordning mellom staten og Oslo kommune i denne saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:916 (2015-2016)

  Innlevert: 14.04.2016

  Sendt: 15.04.2016

  Svart på: 21.04.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hvilke betingelser vil Norge stille i en samarbeidsavtale om bevaring av regnskogen i DR Kongo for å unngå at en eventuell opphevelse av hogstmoratoriet i landet fører tiI ødeleggelse av regnskogen og krenkelse av lokalbefolkningens, inkludert urfolks rettigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:648 (2015-2016)

  Innlevert: 19.02.2016

  Sendt: 19.02.2016

  Svart på: 29.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Mener statsråden at organisasjoner som mottar støtte fra Justisdepartementet ikke skal delta i det offentlige ordskiftet og gi sine vurderinger og råd gjennom høringsinstituttet?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:605 (2015-2016)

  Innlevert: 15.02.2016

  Sendt: 15.02.2016

  Svart på: 22.02.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan vil statsråden sørge for at de regionale planene for helhetlig forvaltning av fjellområdene blir tilstrekkelig hensyntatt i de kommunale planprosessene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:596 (2015-2016)

  Innlevert: 12.02.2016

  Sendt: 15.02.2016

  Svart på: 23.02.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Vil statsråden sørge for at reinjegere får mulighet til også å felle kalver på jaktkort for simle i den kommende jaktsesongen på villrein på Hardangervidda?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2015-2016)

  Innlevert: 09.02.2016

  Sendt: 10.02.2016

  Svart på: 19.02.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Vil statsråden legge til rette for at SOS barnebyer kan tilby bosetting av mindreårige asylsøkere/flyktninger i samarbeid med Asker kommune, i tråd med Stortingets ønske?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:514 (2015-2016)

  Innlevert: 02.02.2016

  Sendt: 02.02.2016

  Svart på: 09.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  Hva vil statsråden foreta seg for at sørge for at lisenshaverne på Johan Castberg planlegger energiøsninger for for Johan Castberg som vil redusere klimagassutslippene til et minimum for dette feltet og for omkringliggende petroleumsutbygginger i Barentshavet?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Dokument nr. 15:500 (2015-2016)

  Innlevert: 29.01.2016

  Sendt: 29.01.2016

  Svart på: 05.02.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Vik Aspaker

  Hvilke miljørelevante EU-direktiver og forordninger er ikke implementert i norsk lovverk, og kan statsråden gi en begrunnelse for hvorfor de enkelte direktivene eller forordningene ikke er implementert?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:481 (2015-2016)

  Innlevert: 22.01.2016

  Sendt: 25.01.2016

  Svart på: 02.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden bekrefte at lokale vedtak om lavutslippsoner eller forbud mot enkelte grupper av kjøretøy vil bli fulgt opp med tilsvarende tiltak av Statens vegvesen på statens veier i de områdene som forbudet vil omfatte?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:422 (2015-2016)

  Innlevert: 12.01.2016

  Sendt: 13.01.2016

  Svart på: 20.01.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Anser statsråden at både reach-forskriften, forurensingsloven og naturmangfoldsloven er oppfylt for kraftlinjestrekningen Risøyhamn-Dverber, og vil statsråden tillate konsesjoner med bruk av kreosot i kommende saker?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:421 (2015-2016)

  Innlevert: 12.01.2016

  Sendt: 13.01.2016

  Svart på: 20.01.2016 av utenriksminister Børge Brende

  På hvilket grunnlag mener regjeringen at det norske Olje for utvikling-programmets rådgivning i Uganda for tildeling av oljelisenser, inkludert Ngaji-blokken, er i samsvar med Norges forpliktelser i henhold til UNESCO-konvensjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:303 (2015-2016)

  Innlevert: 04.12.2015

  Sendt: 07.12.2015

  Svart på: 14.12.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av utslipp fra smoltanlegg som i dag ikke er omfattet av krav til rensing av utslipp, og vurdere å utvide kravene til også å gjelde eldre anlegg?