Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Korsberg, Øyvind (1 - 20 av 239)
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1636 (2012-2013)

  Innlevert: 20.08.2013

  Sendt: 20.08.2013

  Svart på: 23.08.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Rekeindustrien har utfordringer mht. tilgang av råstoff. Det meste av råstoffet blir levert av utenlandske fartøy. Det er utlyst 3 nye rekekonsesjoner for 2014. For å få lønnsomhet og finansiering av fartøy er man også avhengig av å kunne ta et mindre kvantum torsk, om lag 20 % av den totale fangsten. På generelt grunnlag, vil statsråden vurdere å tillate et mindre kvantum torsk slik at det blir mulig å få finansiert fartøyene og også få lønnsomhet?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1635 (2012-2013)

  Innlevert: 20.08.2013

  Sendt: 20.08.2013

  Svart på: 27.08.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

  Viser til Dokument nr. 15:875 (2012-2013) der statsråden skriver: "Helse Nord og Skjervøy kommune er i dette tilfelle bedre skikket enn departementet lokalisert i hovedstaden til å avgjøre hvordan helsetjenesten i dette området skal utvikles videre." Betyr det at regjeringens helsepolitikk har geografiske begrensninger med utgangspunkt i hovedstaden, og hvorfor kan ikke befolkningen i Skjervøy får det samme tilbudet som andre deler av landet har?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1464 (2012-2013)

  Innlevert: 12.06.2013

  Sendt: 12.06.2013

  Svart på: 19.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Justisdepartementet har sendt ut til høring - Rapport om ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer. Høringsfristen var 25.01.2013. Når vil regjeringen følge opp denne rapporten?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1302 (2012-2013)

  Innlevert: 10.05.2013

  Sendt: 10.05.2013

  Svart på: 21.05.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

  Regjeringen har bestemt at NVE skal overta all ansvar for fjellskredovervåkning i landet, også overvåkningen av Nordnesfjellet i Kåfjord. Overtakelsen av dette ansvaret lar vente på seg, noe som fremdeles medfører økonomiske belastninger for de 3 kommunene som i dag finansierer overvåkningen av Nordnesfjellet. Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i denne saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1218 (2012-2013)

  Innlevert: 23.04.2013

  Sendt: 24.04.2013

  Svart på: 30.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Jeg viser til Troms Folkeblad 20. og 23. april der det fremkommer sterk kritikk fra forsvarsansatte ved Gumpen i Sørreisa og fra stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl. Kritikken retter seg mot ledelsen i luftforsvaret og spesielt mot Generalinspektøren for luftforsvaret som ikke følger opp stortingets vedtak om den nye organiseringen ved CRC Sørreisa. Er det grunnlag for den kritikken som fremsettes, og blir regjeringens vedtatte politikk fulgt opp på en korrekt måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:934 (2012-2013)

  Innlevert: 04.03.2013

  Sendt: 05.03.2013

  Svart på: 11.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Viser til avisa Nye Troms torsdag 28. februar, samt lørdag 2. mars 2013 der det fremkommer at Forsvarets studiesenter har planer om å gå ut av Næringshagen i Målselv og etablere seg i nye lokaler. Hva er årsaken til at statsråden ønsker et kraftig avvik fra dagens politikk angående Forsvarets studiesenter, og er dette i tråd med Stortingets intensjon på dette området?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:875 (2012-2013)

  Innlevert: 21.02.2013

  Sendt: 22.02.2013

  Svart på: 01.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

  Hva vil statsråden foreta seg for at viktige tilbud ved Skjervøy sykestue opprettholdes i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen med behandling på beste mulige omsorgsnivå?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:805 (2012-2013)

  Innlevert: 12.02.2013

  Sendt: 13.02.2013

  Svart på: 20.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Nylig ble det kjent at Olavsvern er solgt. Salget skal godkjennes og det skal gis konsesjon. Taksten på anlegget var på 105 millioner kroner, kjøpesummen er oppgitt til bare å være 38,1 millioner kroner, hele 66,9 millioner kroner under takst. Høy takst har nok medført at mange interessenter har vært tilbakeholden med å gi bud. Siden budet ligger langt lavere enn takst, vil statsråden ta initiativ til å stanse salget, legge Olavsvern for salg med en mer riktig markedspris for derigjennom få flere interessenter?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:756 (2012-2013)

  Innlevert: 04.02.2013

  Sendt: 04.02.2013

  Svart på: 13.02.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  Det kan felles ti gauper i A- og B-sonen i Troms fylke og fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hvorav inntil en voksen tispe. Siden jakten stoppes umiddelbart etter uttak av tispen kan dette medføre at det blir få jegere som starter på jakta og ikke minst at det blir få gauper som blir felt dersom tispen blir tatt ut tidlig. Ser statsråden noen mulighet for at jakten øst for E6 kan fortsette etter at tispen er felt slik at hele kvoten blir tatt ut?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:713 (2012-2013)

  Innlevert: 24.01.2013

  Sendt: 25.01.2013

  Svart på: 31.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

  E6 over Kvænangsfjellet har i det siste vært helt eller delvis stengt. Årsaken er sammensatt, manglende sikt på grunn av vind og snø er en årsak, men det er også stilt spørsmål om det er nok bemanning og om utstyret er godt nok for en høyfjellsovergang. Sterk stigning og dårlig kurvatur gjør behovet for mer langsiktige tiltak som snøoverbygg og/eller tunell. I påvente av dette, vil statsråden vurdere nye konkrete tiltak slik at vinterstenging, helt eller delvis, blir holdt på et minimumsnivå?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:687 (2012-2013)

  Innlevert: 18.01.2013

  Sendt: 18.01.2013

  Svart på: 28.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

  Hva vil statsråden konkret foreta seg for å hindre nedbyggingen av tilbudet innen psykisk helsevern i landet generelt og i Helse nord spesielt?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:633 (2012-2013)

  Innlevert: 10.01.2013

  Sendt: 10.01.2013

  Svart på: 17.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Fylkesvei 86 mellom Sørreisa og Andselv har over svært mange år blitt brukt, og brukes i dag, av forsvaret og internasjonale styrker til å transportere tungt militære kjøretøy og annet tungt forsvarsutstyr fra NATO kaia i Sørreisa til indre Troms. Bruken har ført til at vegstrekningen er svært nedslitt og trafikkfarlig. Ser statsråden noen mulighet til at forsvaret sammen med fylkeskommunen kan bidra til vedlikehold og oppgradering av nevnte vegstrekning?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:126 (2012-2013)

  Innlevert: 18.10.2012

  Sendt: 19.10.2012

  Svart på: 24.10.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  I Kåfjord i Troms er det blitt færre gårdsbruk som driver med sau pga. store tap av husdyr. Det ene store gårdsbruket som er igjen på nordsiden har i år opplevd store tap på ca. 33 %. Terrenget gjør det umulig å gjete og svært vanskelig å kunne dokumentere tap. Gårdbrukeren er fortvilt over tapene, og rovdyrene, i hovedsak gaupe, jakter på disse sauene siden det er de eneste som er igjen på utmarksbeite på nordsiden av fjorden. Vil statsråden ta initiativ til en ny gjennomgang av kjerneområde for rovdyr i Kåfjord?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:26 (2012-2013)

  Innlevert: 03.10.2012

  Sendt: 05.10.2012

  Svart på: 11.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

  Flytrafikken i Nord-Norge øker, og på enkelte kortbane ruter har det de siste årene vært en betydelig økning. Årsaken til at flere reiser er mange, bl.a. økt næringsaktivitet innenfor petroleum, turisme og at befolkningen generelt reiser mer og oftere. En av rutene med stor økning er mellom Tromsø lufthavn og Sørkjosen lufthavn. På denne strekningen er det ofte fulle fly og billetter må bestilles mange dager/uker i forveien. Hva vil statsråden gjøre for å få flere avganger begge veier mellom Tromsø og Sørkjosen?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:25 (2012-2013)

  Innlevert: 03.10.2012

  Sendt: 05.10.2012

  Svart på: 17.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

  Flyselskapet Norwegian har nå svekket flytilbudet på Bardufoss med færre avganger, samt fremskyndet avganger. Et dårligere flytilbud har medført stor bekymring i regionen, fra politisk hold, næringsliv og hæren som er stor kunde hos Norwegian. Midt-Troms regionen har ca. 40 000 innbyggere, et aktivt og voksende næringsliv, og lange avstander til andre flyplasser. Hva vil statsråden gjøre for å forbedre flytilbudet på Bardufoss og vil statsråden bidra til at også andre aktører kan legge ruter til Bardufoss?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1978 (2011-2012)

  Innlevert: 20.09.2012

  Sendt: 20.09.2012

  Svart på: 05.10.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

  Ved utbygningen av vannkraft i kvænangsboten og videre innover vidda ble det bygget en vei-tunell, og det står i konsesjonskravene at tunnelen skal være åpen for allmenn ferdsel. Nå er vei-tunellen stengt og hindrer allmenn ferdsel. Hva vil statsråden gjøre for å få åpnet tunellen slik at konsesjonskravene blir oppfylt?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1977 (2011-2012)

  Innlevert: 20.09.2012

  Sendt: 20.09.2012

  Svart på: 26.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

  For tre år siden sendte regjeringen ut en pressemelding om at det skulle legges til rette for et godt bredbåndstilbud over hele landet, og man skulle benytte 800 MHZ-frekvensen. Så langt har det skjedd svært lite. Når vil regjeringens 3 år gamle løfte bli iverksatt, og er statsråden komfortabel med at det har tatt så lang tid uten at noe har skjedd?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1877 (2011-2012)

  Innlevert: 05.09.2012

  Sendt: 05.09.2012

  Svart på: 13.09.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Signaldalselva i Storfjord kommune og omliggende elver er infisert av gyro. Mattilsynet har stengt elva for fiske og vannsport fordi det mangler desinfeksjonsstasjon. Grunneier i Signaldalen er organisert i et grunneierlag og et elvelag (under stiftelse) noe som har medført at desinfeksjonsstasjon på Lyngskroa er lagt ned siden mange av grunneiere i Signaldalen ikke er tilknyttet grunneierlaget. Kan statsråden bidra til å få opprettet en desinfeksjonsstasjon for Signaldalselva og omliggende elver?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1846 (2011-2012)

  Innlevert: 31.08.2012

  Sendt: 31.08.2012

  Svart på: 06.09.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  De fleste av landets mediabedrifter har over år måtte nedbemanne kraftig grunnet den økonomiske utviklingen innenfor media. NRK har under denne regjeringen fått en kraftig økning i lisensen og flere ansatte. NRK Sàpmi har godkjente planer om en dobling av antall ansatte for å gi et bedre tilbud uten at innholdet er klart, eller at det har vært mange klager på dagen tilbud. Synes statsråden dette er riktig bruk av lisenspengene, og vil den økte stansingen på samisk kunne gå utover NRKs ordinære tilbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1780 (2011-2012)

  Innlevert: 22.08.2012

  Sendt: 22.08.2012

  Svart på: 06.09.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

  Vil statsråden ta initiativ til at NVE større grad bidrar til å sikre jordbruksareal, samt sørge for at det blir et samarbeid mellom NVE og Naturskadefondet, slik at reparasjon og hindring av nye skader kan sees samlet?