Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Korsberg, Øyvind (121 - 140 av 239)
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1203 (2006-2007)

  Innlevert: 12.06.2007

  Sendt: 13.06.2007

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Svart på: 29.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  I desember legges det frem en EU-rapport som kan avgjøre norsk selfangsts skjebne. EU-kommisjonen kan komme til å foreslå et forbud av salg av selprodukter. Hva har Regjeringen gjort for å ivareta norsk selfangsts interesser?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:944 (2006-2007)

  Innlevert: 23.04.2007

  Sendt: 23.04.2007

  Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren

  Svart på: 30.04.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

  Regjeringen har gitt fiskebåter mellom 15 og 20 meter en gebyrøkning på hele 243 pst. fra i fjor til i år. Mye kan tyde på at fiskebåteierne ikke har blitt informert om gebyrøkningen og at fiskernes organisasjon ikke har blitt kontaktet om denne dramatiske gebyrøkningen. En slik gebyrøkning vil ramme fiskebåteierne hardt økonomisk. Hva vil statsråden gjøre for å reversere denne meget kraftige og urimelige gebyrøkningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:929 (2006-2007)

  Innlevert: 19.04.2007

  Sendt: 19.04.2007

  Svart på: 26.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

  Ifølge Troms Folkeblad 14. april så får ikke Polar Zoo dispensasjon til å opprette snøskuterløype til svenskegrensen. Årsaken til dette er at det i dag ikke er hjemler i lovverket til å gi tillatelse eller dispensasjon til omsøkte formål. For Polar Zoo vil en slik løype som er av næringsmessig karakter bety mye for bedriften og være et godt tilbud for motorisert friluftsliv. Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket, slik at snøskuterløyper av næringsmessig karakter kan få dispensasjon/tillatelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:733 (2006-2007)

  Innlevert: 13.03.2007

  Sendt: 13.03.2007

  Svart på: 21.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Som følge av stengning av E18 etter Hanekleiv uhellet er det nå en rekke næringsdrivende langs E18 som lider store økonomiske tap. Denne saken dreier seg om ekstraordinær situasjon der veien kan bli stengt i kanskje 6 måneder eller mer som setter de næringsdrivende i en veldig vanskelig situasjon. Bedriftene har nå fremmet et erstatningskrav i møte med Vestfold vegkontor. Hva vil statsråden foreta seg i denne meget spesielle situasjon for de næringsdrivende på den berørte strekningen av E18?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:598 (2006-2007)

  Innlevert: 14.02.2007

  Sendt: 14.02.2007

  Rette vedkommende: Miljøvernministeren

  Svart på: 21.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

  I 2001 kjøpte Stadssalg AS en næringseiendom, Kanalveien 2 på Bertnes utenfor Bodø sentrum. Etter en god dialog med Bodø kommune og Statens vegvesen i byggeprosessen går plutselig et politisk flertall imot bygging etter at enkelte personer har kommet med innsigelser. Mange millioner er brukt i prosjektering på denne saken. Mener statsråden kommunenes fremgangsmåte gagner næringsutvikling?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:527 (2006-2007)

  Innlevert: 01.02.2007

  Sendt: 02.02.2007

  Svart på: 09.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

  Under Stortingets behandling av Dokument nr. 8:57 (2005-2006) ble det fra statsrådens side gitt uttrykk for at oppfølgingen av "Motorferdsel og samfunn" skulle legges frem for Stortinget. Når vil Stortinget få seg forelagt sak om oppfølging og ev. lovendring som resultat av "Motorferdsel og samfunn"?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:439 (2006-2007)

  Innlevert: 16.01.2007

  Sendt: 17.01.2007

  Svart på: 24.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

  Hva er tidsrammen for utlysing og tildeling av 20 konsesjonsrunde?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:425 (2006-2007)

  Innlevert: 12.01.2007

  Sendt: 15.01.2007

  Svart på: 22.01.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

  Reiseliv og turisme er en meget viktig næring for distriktene, og er en viktig eksportartikkel for Norge. Hvalsafari i kommunene Andøy og Øksnes representerer en viktig attraksjon og er nøkkelvirksomhet for turisme. På grunn av strenge EU krav mht. sikkerhet, er det nå stor fare for at de som driver med hvalsafari må avvikle virksomheten pga. at sikkerhetskravene utløser behov for store investeringer. Vil statsråden ta initiativ til å gi dispensasjon i denne saken, og blir EUs sikkerhetskrav fulgt i EU-landene?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:423 (2006-2007)

  Innlevert: 12.01.2007

  Sendt: 12.01.2007

  Svart på: 19.01.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  I Fiskeribladet 2. desember 2006 så fremkommer det at en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet anbefalte en forskningsfangst av blåkveite på godt under 1 000 tonn for neste år. I rapporten til Fiskeridirektoratet, som ble lagt fram etter at arbeidsgruppen hadde avsluttet sitt arbeid, har ikke Fiskeridirektoratet tatt hensyn til arbeidsgruppens anbefaling og konklusjon når det gjelder forskningsfangst av blåkveite. Hva er den faglige begrunnelsen for ikke å følge arbeidsgruppens anbefaling?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

  Dokument nr. 15:236 (2006-2007)

  Innlevert: 23.11.2006

  Sendt: 24.11.2006

  Svart på: 01.12.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

  I Aftenposten 23. november 2006 fremkommer det at svært mange departementer og etater ikke følger anbudsregler ved innkjøp. Hva vil statsråden konkret gjøre for at anbudsreglene blir fulgt opp i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:187 (2006-2007)

  Innlevert: 10.11.2006

  Sendt: 13.11.2006

  Svart på: 20.11.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

  Det er i dag meget skarp konkurranse innenfor reinslakterisektoren. De siste årene har reinkjøttomsetningsselskapet Boalvvir BA blitt tilført 8 mill. kr fra staten i form av rentefritt lån og tilskudd. Nylig fikk Boalvvir ytterligere 2 mill. kr fra staten. Boalvvir er i konkurranse med andre slakteri som ikke mottar offentlig støtte og dermed oppstår det konkurransevridning. Hvorfor ønsker Regjeringen en konkurransevridning innenfor reinslakterisektoren?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:107 (2006-2007)

  Innlevert: 26.10.2006

  Sendt: 27.10.2006

  Svart på: 31.10.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Finansministeren har gitt svar på høringsuttalelsen til Strukturutvalgets rapport. Høringsuttalelsen bygger på en utredning fra Samfunns- og næringslivsforskning AS. Blant annet tar finansministeren til orde for helt fri omsetning av fiskekvoter, også mellom fartøygrupper, innføring av ressursrente som vil gi staten inntekt på 7 mrd. kr. Er finansministerens høringsuttalelse til strukturutvalgets rapport i tråd med rRgjeringens Soria Moria- erklæring?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:106 (2006-2007)

  Innlevert: 26.10.2006

  Sendt: 27.10.2006

  Svart på: 31.10.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

  I Stortingets spørretime 10. mai 2006 tok representanten Asmyhr opp problemet med reintallet i Vest-Finnmark. I svaret uttalte statsråden følgende: "Jeg tar sikte på å oversende Stortinget forslag til ny reindriftslov innen oktober i år." Hvorfor har ikke statsråden lagt frem forslag til ny reindriftslov som lovet?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1240 (2005-2006)

  Innlevert: 28.09.2006

  Sendt: 29.09.2006

  Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren

  Svart på: 06.10.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

  I 2002 innførte Sjøfartsdirektoratet et direktiv om maks Body Mass Index (BMI) for sjøfolk. Hvor mange fiskere og sjøfolk har fått yrkesforbud som følge av dette direktivet?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1234 (2005-2006)

  Innlevert: 27.09.2006

  Sendt: 28.09.2006

  Svart på: 03.10.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Ifølge Avisa Nordlys 27. september 2006 søkte Norges Fiskarlag den 21. august skriftlig om 3 dagers utsettelse på høringsfristen til strukturmeldingen. Fiskarlaget fikk avslag på sin søknad, grunnet den videre behandling av saken. Mandag 25. september ringte LO og ba om å få utsettelse fra 2. til 10. oktober, noe som ble innvilget straks. Hvorfor forskjellsbehandler statsråden Norges Fiskarlag og LO i denne saken, og hvorfor ble ikke Norges Fiskarlag orientert om at LO hadde fått utsatt høringsfristen fra 2. til 10. oktober?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

  Dokument nr. 15:1050 (2005-2006)

  Innlevert: 15.06.2006

  Sendt: 16.06.2006

  Svart på: 23.06.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

  Regjeringen har i en rekke saker overprøvd Konkurransetilsynets vurderinger gjennom bruk av konkurranselovens unntakshjemmel. Et eksempel er at Prior fikk anledning til å overta Norgården til tross for Konkurransetilsynets vurdering. Hvordan vurderer statsråden at bruk av konkurranselovens unntakshjemmel påvirker Konkurransetilsynets integritet, tillot statsråden Prior å overta Norgården av tungtveiende landbrukspolitiske hensyn, og hvilke hensyn er dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:1046 (2005-2006)

  Innlevert: 15.06.2006

  Sendt: 15.06.2006

  Svart på: 22.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

  Magasinet MEMO har avdekket svært alvorlige forhold innen oppdrettsnæringen i Chile. Flere norske oppdrettsselskaper har drift og store anlegg i Chile. Ifølge MEMO har hele 15 personer omkommet i forbindelse med oppdrett de siste årene. Hva vil statsråden gjøre for å påvirke myndighetene i Chile til å få økt sikkerhet innenfor oppdrettsnæringen, og vil statsråden innføre samme policy for det statseide Cermaq som det er for Statoil når det gjelder gransking av dødsulykker innenfor oppdrettsnæringen og leverandører?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:958 (2005-2006)

  Innlevert: 31.05.2006

  Sendt: 01.06.2006

  Svart på: 09.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

  Telenor satser tungt i det østeuropeiske telemarkedet i form av deleierskap i Kyvistar (56,5 pst.) og det russiske Vimpelcom der Telenor og Alfa-gruppen er majoritetsaksjonærer. Telenor ønsker å være en industriell drivkraft i et sammenslått Kyvistar/Vimpelcom. Før en slik sammenslåing må Telenor bli enige med Alfa-gruppen om eierforholdet i de to selskapene. Hvordan vurderer statsråden den økonomiske risikoen til Telenor angående sin satsing i Øst-Europa?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:932 (2005-2006)

  Innlevert: 24.05.2006

  Sendt: 26.05.2006

  Svart på: 02.06.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å innføre en utførselskvote for fisk og fiskevarer fra 1. juni 2006. Utførselskvoten vil begrense mengden marin fisk eller fiskevarer fra sports- og fritidsfiske til 15 kg pr. person årlig. Hvor mye ble eksportert i 2005, og ligger det nå en faglig begrunnelse bak beslutningen på 15 kg, eller er det et vilkårlig tall?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:708 (2005-2006)

  Innlevert: 31.03.2006

  Sendt: 03.04.2006

  Svart på: 07.04.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

  I avisa LO-Aktuelt og en rekke andre medier skryter næringsministeren av at verdien av statens eierandeler i selskapene på Oslo Børs har steget med 100 mrd. kr siden Regjeringen overtok, og mener "Det kan vel gi grunnlag for å konstatere at markedets tro på selskaper som staten eier snarere øker enn det motsatte". Kan statsråden dokumentere kursutviklingen for de statlige selskapene, og sammenligne kursutviklingen for statlige selskaper i forhold til utviklingen i børsindekser for relevante sektorer?