Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Giltun, Vigdis (1 - 20 av 186)
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1451 (2012-2013)

  Innlevert: 10.06.2013

  Sendt: 11.06.2013

  Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren

  Svart på: 18.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  I VG 10.06.13 står det at miljøgifter som er påvist i oppdrettslaks har en negativ effekt på hjerneutviklingen, er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ, og at de kan påvirke andre organsystemer i kroppen som immunsystemet og stoffskiftet. Vil statsråden endre kravene til fiskeforet og samtidig styrke forskningen på dette området, eller det som står skrevet kun grunnløse påstander?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1426 (2012-2013)

  Innlevert: 05.06.2013

  Sendt: 06.06.2013

  Svart på: 13.06.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

  Dyr som tas fra eier på grunn av mishandling/vanskjøtsel blir i følge Mattilsynet avlivet hvis ikke frivillige tilbyr gratis midlertidig fosterhjem. Hvis dyrevernloven skal følges opp bør avlivning unngås hvis dyret kan få et godt liv hos en ny eier. Vil statsråden kvalitetssikre dyrevernarbeidet og sørge for øremerkede midler til midlertidig fosterhjem, eller synes statsråden at dagens praksis er tilfredsstillende?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1362 (2012-2013)

  Innlevert: 23.05.2013

  Sendt: 24.05.2013

  Svart på: 28.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Avgiften på kjæledyrfôr var, når den ble innført, øremerket en veterinærordning for smådyr. Denne ordningen ble raskt endret, uten evaluering, og mot smådyreiernes ønske, og en ny ordning som også involverte landbruksdyr ble innført. Jeg kan ikke se noen grunn til at kjæledyreierne fortsatt skal betale en ekstraavgift hvis ikke midlene fortsatt øremerkes tiltak til smådyr. Vi statsråden vurdere å øremerke inntektene fra foravgiften til dyrevernorganisasjoner og Mattilsynets dyrevernarbeid?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1361 (2012-2013)

  Innlevert: 23.05.2013

  Sendt: 24.05.2013

  Svart på: 31.05.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

  Signo kompetansesenter er det eneste stedet i Norge der de har kompetanse både om hørselshemming og kognitive funksjonsnedsettelser. Etter omleggingen av Statped er dette senteret tatt ut av listen til Nav over offentlige tjenesteytere, med den følgen at foreldrene ikke får opplæringspenger/delta på foreldreopplæring. Denne omleggingen har allerede fått konsekvenser for mange familier som skulle vært på kurs fra uke 22. Vil statsråden sikre at tilbudet til foreldrene opprettholdes som tidligere?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1208 (2012-2013)

  Innlevert: 22.04.2013

  Sendt: 22.04.2013

  Svart på: 29.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  Mange opplever at søknader og innlevert dokumentasjon forsvinner « i NAV-systemet». Når saken etterlyses må dokumentasjon innleveres på nytt. Dette medfører mye frustrasjon, og unødig lang ventetid for å få saker ferdigbehandlet. Det er også uakseptabelt at taushetsbelagte eller personlige opplysninger kommer på avveie. Når, og hvordan vil statsråden sørge for at det innføres en kvitteringsordning, og et system som sikrer ryddig oppbevaring av innleverte søknader og underlagsdokumentasjon i NAV?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1186 (2012-2013)

  Innlevert: 18.04.2013

  Sendt: 18.04.2013

  Svart på: 25.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  Mange har behov for bistand når de skal søke om rettigheter, eller når de skal klage på saker i NAV, eller til Trygderetten. I noen tilfeller benyttes advokater, mens i andre tilfeller kan andre bistå med nødvendig hjelp. Det må være forutsigbart for den som benytter bistand om NAV dekker utgiftene. Hvilke kriterier legges til grunn for at et familiemedlem, en venn, eller andre med bistandskompetanse skal få utbetalt salær fra NAV for den jobben de gjør med å hjelpe en bruker med å fremme sin sak?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1048 (2012-2013)

  Innlevert: 20.03.2013

  Sendt: 21.03.2013

  Svart på: 04.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

  Når det legges inn krav om alkolås på kjøretøy i anbudskriteriene er det viktig å sikre funksjonalitet, driftssikkerhet og personvernsikkerhet for yrkessjåfører og andre som skal bruke kjøretøyer med alkolås. Feil utslag kan få store konsekvenser enten utslaget er i positiv eller negativ retning. Vil statsråden sørge for at CENELECs standarder for alkolås blir gjort gjeldende for norske kjøretøyer hvor alkolås monteres, og når vil det skje?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:701 (2012-2013)

  Innlevert: 22.01.2013

  Sendt: 23.01.2013

  Svart på: 28.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  Ansatte i en bedrift som gikk konkurs er sikret at feriepenger og lønn i oppsigelsestiden fra lønnsgarantifondet blir forskuttert via dagpengene. Nav ber de som er bosatt i Sverige om å fylle ut Nav 04-02.05, søknad om attest E-301/N-301 for overføring av dagpengerettigheter. Kan overføring til den svenske A-kassan føre til at de da ikke får forskuttert pengene, eller at de vil få mindre i dagpenger enn om de var registrert som arbeidssøkere i Norge, og kan eventuelt en grensearbeider velge heller å søke dagpenger i Nav?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:625 (2012-2013)

  Innlevert: 09.01.2013

  Sendt: 10.01.2013

  Svart på: 15.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  En arbeidstaker som er ansatt i et AS har, siden 1. august 2012, opptjent lønn i firmaet. Han har 100 % stilling. Fordi firmaet er nystartet fra 1. august i fjor, og ikke har hatt høy inntjening hittil, har mannen latt være å ta ut opptjent lønn inntil firmaet mottar fakturerte beløp fra sine kunder. fra 1. oktober i fjor ble mannen sykemeldt etter en skade i forbindelse med jobben. Nav nekter ham sykepenger med den begrunnelse at han ikke har noe inntektstap som følge av skaden. Er dette en riktig avgjørelse av Nav?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:480 (2012-2013)

  Innlevert: 12.12.2012

  Sendt: 13.12.2012

  Svart på: 18.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  Sysselsettingsandelen er relativt høy, men nedadgående. Dersom man samtidig legger til grunn timetallet hver sysselsatt jobber, hva er regjeringens tall for utviklingen i total arbeidstimer i norsk arbeidslivet?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:479 (2012-2013)

  Innlevert: 12.12.2012

  Sendt: 13.12.2012

  Svart på: 21.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  Regjeringens tall for sysselsettingsutviklingen viser at flere utlendinger, men færre nordmenn jobber. Sysselsettingsandelen blant nordmenn går ned. Hvilke forpliktelser til norske sosiale ytelser er opparbeidet av utenlandsk arbeidskraft siste 1, 3 og 5 år, og hva er nettokostnaden for samfunnets sosiale ytelser ved at 30 tusen nordmenn er gått ut av sysselsettingen mens 67 tusen innvandrere har kommet til?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:419 (2012-2013)

  Innlevert: 06.12.2012

  Sendt: 07.12.2012

  Svart på: 14.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  Ifølge NAV kan personer over 62 år nå heve 100 pst alderspensjon, og samtidig motta AAP(arbeidsavklaringspenger) i inntil 4 år, frem til de fyller 67 år. En viktig målsetning i pensjonsreformen var at flere skulle ønske å jobbe lenger. De som mottar AAP får nå innvilget en velferdsytelse, samtidig med at de tar ut opptjent alderspensjon. Hvorfor, og fører dette til at flere av de som kombinerer AAP og alderspensjon nå går tilbake til arbeid, eller velger flere nå å beholde AAP så lenge som mulig før de går over på uføretrygd?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:270 (2012-2013)

  Innlevert: 14.11.2012

  Sendt: 15.11.2012

  Svart på: 22.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

  Et universelt utformet samfunn bør ikke bare sørge for tilgjengelighet, men færrest mulig hindringer for funksjonshemmede. Jeg viser til Romerikes Blad 13.11, hvor en representant for Norges Handikapforbund etterlyser bedre ankomst- og parkeringsmuligheter ved Ahus. Hvorfor må det være fortauskanter i sykehusområdet når det hindrer fremkommelighet for mange, og vil statsråden sørge for at det raskt blir foretatt utbedringer ved Ahus når det gjelder parkerings- og ankomstmulighetene for funksjonshemmede?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:116 (2012-2013)

  Innlevert: 17.10.2012

  Sendt: 18.10.2012

  Svart på: 23.10.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  NAV v/ Kjersti Moland uttaler til TV 2 16.10.2012 at regelverket for pleiepenger ikke er innstrammet, men at NAV er blitt flinkere til å etterkomme vedtakene i Stortinget. Kan statsråden bekrefte at det ikke er forskriftsendringer, men kun politiske vedtak som har ført innstramminger de siste årene, og ser statsråden det etiske dilemmaet foreldre og leger kommer i når foreldre må ta ut egen sykemelding for å følge opp alvorlig syke og pleietrengende barn?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:28 (2012-2013)

  Innlevert: 03.10.2012

  Sendt: 05.10.2012

  Svart på: 09.10.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  Overgangsstønad til enslig forsørger skal gis i en begrenset periode, med krav om aktivitet etter 1 år. Stønaden skal bidra til at en person som blir enslig forsørger får mulighet til å skaffe lønnet arbeid, eller ta utdanning som gjør det mulig å få lønnet arbeid. Hvis personen får flere barn kan det virke imot hensikten hvis det gir rett til ny stønadsperiode. Vil statsråden klargjøre reglene om aktivitetsplikt for mottakere av overgangsstønad, og samtidig se på de negative effektene av rett til flere nye stønadsperioder?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:1799 (2011-2012)

  Innlevert: 24.08.2012

  Sendt: 24.08.2012

  Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren

  Svart på: 31.08.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

  I Halden har næringslivet i årevis ventet på utbedring av innseilingsforholdene. Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1 101 (2011-2012,) og svar fra den svenske regjeringen på mitt spørsmål nr. E 7/2012 via Nordisk råd, om utdyping av innseilingen til Halden. I begge svarene fremgår det at det skal avholdes et møte for å prøve å komme til enighet. Møtedato var ikke avklart for 5 måneder siden. Hva er årsaken til at det fremdeles ikke er avtalt møtedato, og når kan det forventes fremdrift i denne viktige saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1755 (2011-2012)

  Innlevert: 17.08.2012

  Sendt: 17.08.2012

  Svart på: 27.08.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Jeg viser til spørsmål 1738 (2011-2012), hvor det ikke ble svart på selve spørsmålet som jeg derfor gjentar. Det som er viktig for de det gjelder er å få svar på hva de skal leve av når de mister dagpengeretten. Hva mener statsråden en person som uforskyldt mistet jobben 62 år gammel for 2 år siden skal leve av etter opphevelsen av Folketrygdloven§ 4-17, og var opphevelsen ment å ramme de som ikke har mulighet til å ta ut pensjon fra fylte 64 år?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1738 (2011-2012)

  Innlevert: 10.08.2012

  Sendt: 10.08.2012

  Svart på: 16.08.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Eldre arbeidsledige som ikke har tjent opp rett til pensjon før fylte 67 år står snart uten inntekt. Statsrådens tidligere forsikringer om at dette ikke skulle skje stemmer ikke med det de langtidsledige opplever. Mange frykter å ende opp som sosialklienter, eller helt uten inntekt. Hva mener statsråden en person som uforskyldt mistet jobben 62 år gammel for 2 år siden skal leve av etter opphevelsen av Folketrygdloven§ 4-17, og var opphevelsen ment å ramme de som ikke har mulighet til å ta ut pensjon fra fylte 64 år?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1670 (2011-2012)

  Innlevert: 22.06.2012

  Sendt: 26.06.2012

  Svart på: 29.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  En mor meldte fra med vedlagt legeerklæring til sitt lokale Nav-kontor at hun hadde født sitt barn i oktober 2010. Fra juni 2010 hadde moren mottatt Arbeidsavklaringspenger, og i tillegg fikk hun nå barnetrygd og engangsstønad. Hun fikk ingen informasjon om barnetillegg, og mottok heller ikke det. Er det riktig at en som ikke søker om barnetillegg på grunn av uvitenhet skal tape retten til etterbetaling, eller har Nav veiledningsplikt i slike tilfeller, og derav plikt til å etterbetale manglende utbetalinger?
 • Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1610 (2011-2012)

  Innlevert: 14.06.2012

  Sendt: 15.06.2012

  Svart på: 26.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Jeg viser til mitt spørretimespørsmål om forholdene for pasienter og ansatte ved Sykehuset Østfold Fredrikstad, som ble besvart 23.05.2012. Statsråden var da blitt forsikret om at Helse Sør- Øst skulle følge utviklingen nøye. Jeg viser til Fredrikstad Blad 14.06.2012 hvor ansatte gir uttrykk for sterk misnøye med arbeidsforholdene etter omleggingen som skjedde 24.april. Vil statsråden nå sørge for at det snarest iversettes nødvendige tiltak slik at ansatte og pasienter ikke rammes av denne planlagte omleggingen?