Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (21 - 40 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1988 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Svart på: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan ivaretas i dag postlovens intensjoner om innbyggere/kunders klageadgang i saker som gjelder endring av postkasseplassering, hva er Nkoms rolle og hva er Forbrukerrådets rolle i disse sakene, hva er status i arbeidet med brukerklagenemnd, og er statsråden tilfreds med hvordan innbyggernes klageadgang i dag er?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1987 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Svart på: 09.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Fra 1. januar 2019 kunngjør ikke lenger Statens legemiddelverk (SLV) gjennom offentlig publiserte metodevurderinger sin konklusjon om kostnadseffektivitet av nye legemidler. Vurderer helseministeren dette å være i tråd med de prinsipper som bør gjelde for åpenhet i forvaltningen, og hvor ofte i løpet av de siste fem årene har Beslutningsforum for nye metoder gitt avslag på legemidler som SLV har konkludert med at er kostnadseffektive ut fra gjeldende prioriteringskriterier?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1986 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre dersom Beslutningsforum i augustmøtet beslutter å ikke innføre kurativ tilleggsbehandling (adjuvant behandling) for pasienter med føflekkreft (malignt melanom), når han vet at behandlingen gir betydelig økt antall gode leveår og at merkostnaden ved behandlingen er betydelig lavere enn hans eget departement vurderer som maksimal merkostnad per økte gode leveår?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1985 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Svart på: 05.07.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hvorfor har ikke regjeringen angitt skjæringstidspunkt for overgang til faktisk lengde i fiskeriene?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1984 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Behandlingstida for våpensøknader har auka kraftig i samband med politireforma, og eg fekk nyleg vita at Sør-Øst politidistrikt varslar søkarar om at det kan ta 3-4 månader å få svar. Meiner justisministeren at dette er greitt, eller vil han ta grep for å få behandlingstida ned igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1983 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Senterpartiet støtta subsidiært å gi fleirtal for eit framlegg frå Ap og frå justisministeren sitt eige parti, FrP, om å vurdere ei kompensasjonsordning i samband med vedtaket 8/3 2018 om å gi nytt forbod mot visse våpentypar tilbakeverkande kraft. Når er arbeidet med denne kompensasjonsordninga ferdig og skal saka handsamast i Stortinget eller i regjeringa?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1982 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Svart på: 08.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Det viser seg at regjeringens pleiepengereform fjernet retten til å beholde pleiepengene i tre måneder hvis barnet dør. Det er vanskelig å se at dette kuttet ble tydelig beskrevet i saken. Hvorfor ble dette kuttet gjort, hvordan opplyste regjeringen Stortinget om kuttet, er regjeringen enig i at kuttet er en fryktelig feil og vil regjeringen støtte et forslag om å rette opp i dette umiddelbart?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1981 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Hva skjer dersom etablering av nytt kraftforbruk på Haugalandet utløser behov for økt overføringskapasitet i strømnettet, og hvordan vil kostnadsfordelingen bli i en slik situasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1980 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Svart på: 04.07.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Synes statsråden 19,90 kr. kiloen i utsalgspris for ribbe og rundt 200 kr i dekningsbidrag per slaktegris (ca. 110 kg levendevekt) er summer som gir rom for å ivareta dyrevelferden, og vil statsråden ta grep for å hindre dumpingpriser og gi bøndene større mulighet til å følge opp dyrevelferden i næringa?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1979 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden gjere greie for korleis regjeringa vil utføre reknestykket, og vil den nye måten å rekne forsvarsutgifter på gje Noreg eit sterkare forsvar?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1978 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Svart på: 08.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Kan statsråden bekrefte, eller avkrefte, at Politidirektoratet pr nå arbeider med endringer i organisasjon og struktur knyttet til de gjenværende lensmannskontorene og i tilfelle oppgi hvilke lensmannskontor dette gjelder, og videre hvilke som er planlagt nedlagt eller sammenslått i den forbindelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1977 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Når kan personer med behov for logoped regne med å få et tilbud via tilgjengelig teknologi i stede for å gjennomføre lange dyre og tidkrevende reiser?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1976 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Klassekampen har hentet inn en oversikt fra helseforetakene over fødeavdelinger som holder stengt i sommer. VG har også bedt om tall på hvor mange kvinner som har termin i stengingsperioden og melder at 274 kvinner skal føde mens deres lokale fødeavdeling holder sommerlukket. Hvordan mener helseministeren at dette er forsvarlig for mor og barn?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1975 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Svart på: 04.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Folk oppfordres til å sende inn prøver av eksempelvis hår og møkk fra bjørn for å fastslå identiteten til bjørnen. Prøveresultatene kommer svært lenge etter at prøven er sendt inn. Kan statsråden instruere de som utfører analysejobben for myndighetene til å analysere prøvende fortløpende, slik at resultatene kan være til effektiv hjelp i rovdyrforvaltningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1974 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Er statsråden kjent med om de svinebesetninger som blei besøkt av undercover-journalisten i NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», sendt 19. juni 2019, hadde tilsynsrapporter fra Mattilsynet som påpekte feil og mangler ved svineholdet?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1973 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre for å få raskere saksbehandling i Pasientskadenemnda?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1972 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Svart på: 02.07.2019 av statsminister Erna Solberg

  Korleis vil statsministeren konkret fylgje opp Stortinget sitt vedtak om gransking av Mattilsynet?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1971 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Svart på: 02.07.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Kan statsråden love at det blir gitt ordinær høyringsfrist på 3 måneder på sitt framlegg om føresegner om skadebot for pelsdyrbønder som er råka av regjeringa sitt næringsforbod?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1970 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Mener statsråden at bruken av appen «Staffer» er lovlig, og mener statsråden at denne typen app er ønsket inn i norsk arbeidsliv?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1969 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange tonn overskuddsvarer av tekstil og klær som hvert år genereres i varehandelen, samt andelen av dette som henholdsvis forbrennes, går til deponi, gjenvinnes, ombrukes og doneres til veldedige formål?