Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (81 - 100 av 2230)
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2150 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Svart på: 07.07.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hvordan vil statsråden sikre at norske TV-kunder har reell valgfrihet, og hvordan ivaretas forbrukerrettighetene deres når de rammes av konflikter slik som den som nå pågår mellom TV2 og Get?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2149 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Er det slik at regjeringen nå har gått bort fra navnet "Nærpolitireformen", og hva er eventuelt begrunnelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2148 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden garantere at målet om 2 politifolk per 1 000 innbyggere nås i løpet av 2020 og hvor skal disse drøyt 600 stillingene som behøves for å nå måltallet ansettes?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2147 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 31.07.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er statens samlede utgift til konsulentbruk til nå i 2020, totalt og fordelt på kategorier (kommunikasjon osv.)?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2146 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden bidra til å opprettholde Egersund trafikkstasjon med et fullverdig tilbud for befolkningen i Sør-Rogaland?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2144 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Svart på: 06.07.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva er status i forhandlingene om differensiert arbeidsgiveravgift, og kan statsråden garantere at ordningen blir minst like god fra 2021 og i årene fremover?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2143 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 07.07.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Kan statsråden gi en oversikt over hvilke tall regjeringen bruker om antall drepte husdyr i rovdyrangrep i 2005, 2009, 2013, 2017 og 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2142 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Kan statsråden vise hvilket tallgrunnlag regjeringen legger til grunn for et scenario der andelen el-biler fortsetter å vokse på dagens nivå, og hvilke endringer i utslippsnivå vi da kan forvente i 2025 og 2030?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2141 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Kan statsråden gi en oversikt som viser nivå på årlig støtte i kroner fra staten for å stimulere til bedre bredbånd og/eller mobildekning, samt beskrive hvilke endringer er gjort i regimet for å gjøre det mer treffsikkert over tid, og fremskaffe oversikt som viser på dekning av bredbånd og mobil pr fylke i for eksempel 2005, 2013 og 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2140 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Svart på: 07.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Kan statsråden klargjøre om offentlige etater må utlyse alle innovasjonskontrakter, eller om kreative aktører kan få utviklingskontrakter/innovasjonskontrakter direkte mot offentlige etater?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2139 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 06.07.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Kan statsråden gi en oversikt over vesentlige prosjekter samt omfang av midler det offentlige bruker/har brukt under borgerlig flertall på å kjøpe, utvikle, subsidiere og/eller forske på teknologi/produkter/systemer som involverer hydrogen, og sammenligne det med tilsvarende tidslengde under forrige regjering?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2138 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 06.07.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Hva er departementets tall for total prislapp for den rødgrønn regjerings feilslåtte månelanding på Mongstad, og hva er vedvarende nytteeffekt av satsingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2137 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 06.07.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Basert på regjeringens tallgrunnlag, hvor mye må norsk GDP pr innbygger reduseres for å komme på globalt gjennomsnitt, og hvordan ville årlig lønnsutvikling vært dersom man skulle oppnå det innen en tiårsperiode?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:2136 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Hvilket syn har statsråden på at Afrika vil bryte med "offerbildet" som evig trengende av bistand og utflytting?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:2135 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Anser statsråden det som uheldig og uønsket at kommende generasjoner skal frykte eller oppleve at de ikke har bedre levestandard enn deres foreldre?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2134 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Har statsråden fått innsyn i hvilke kostnadskalkyler for bygging og drift, samt anslag for ferjetakster, antall reisende og offentlige subsidier som ble lagt til grunn da fylkene bestilte inn nye el-ferjer, og hvis så - hvor er avvikende i disse regnestykkene siden økte ferjetakster kom som en overraskende nyhet?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2133 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvordan stiller statsråden seg til utbygging av 3. rullebane på Gardermoen, og hva sier de faglige rådene?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2132 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden gi et anslag for de økonomiske nettogevinster av veireformen og jernbanereformen?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2131 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 06.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mye penger som er bevilget til vedlikehold og fornying av eksisterende E16 Arna-Voss i perioden 2006-13 og 2014-20, samt hvor mye midler som er brukt til planlegging og forberedende arbeid for bygging av ny E16 i tilsvarende perioder?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2130 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvilke vurderinger gjør justis- og beredskapsministeren rundt å se på regelverket og vurdere mulighetene for at ektefeller og barn fra land også utenfor EØS- området kan unntas fra reiserestriksjonene?