Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (101 - 120 av 2230)
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2129 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden gi en oversikt over midler brukt til planlegging av Intercity prosjektet fordelt på indre og ytre del, samt tilsvarende for E39 prosjektet fordelt på de ulike fjordkryssing strekningene?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2128 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 06.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden anslå hva hans egen sykkelandel i reisehverdag til/fra jobb og utenom arbeidstid er, og hva som er tilsvarende for regjeringen som helhet?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2127 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 06.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor store midler som ble tildelt til miljøvennlig transport gjennom daværende Transnova i 2013, og hvor store midler det offentlige bruker nå på tilsvarende miljøtiltak gjennom Enova og andre virkemidler?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2126 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 09.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden gi en oversikt over hvilke infrastrukturprosjekter de siste 15 år hvor kinesiske aktører har vært med som hoved- eller underentreprenør, og når ble kontraktene fremforhandlet? For fylkesveier bes det spesifisert hvilket fylke som er prosjektansvarlig.
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2125 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 06.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil ministeren sørge for at Autopass for ferger får en mer sosial profil ved at minste innbetaling for private settes ned til 1200 igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2124 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Den statsstøttede minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, ved daglig leder Linda Noor, mener Norge må akseptere at muslimer praktiserer flerkoneri. Alle de fire lovskolene innen sunni-islam tillater flerkoneri. Flerkoneri er forbudt i Norge, og står i sterk kontrast til vår lovfestede praksis om likestilling mellom kjønnene. Hva er likestillingsminister Rajas syn på Minotenks holdning til praksisen flerkoneri i Norge, og kjenner han, som tidligere talsperson for en moské, konkret til at flerkoneri praktiseres i moskeer i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2123 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 08.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Forberedelse av lovgiving er statens kjernevirksomhet og den oppgaven lyser regjeringen nå ut på anbud. Har Næringsministeren, eller andre ministre, planer om å lyse ut flere av statens kjerneoppgaver på anbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2122 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Kva er den årlege kostnaden for Noreg og kor mange årsverk i offentleg verksemd går med til å hjelpa i førebuing, implementere og følgje opp EU-direktiv og forordningar inn i det norske lovverket?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2121 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 02.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kva midlar treng Avinor for å dekke drifta av sivil luftfart ved Andenes Lufthamn og er det Avinor som skal stå for vedlikehaldet samt dekke kostnadene ved å oppretthalde full rullebanelengde med tilhøyrande flyoperative flater, slik det er skrive inn frå regjeringa i Prop 151S?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2120 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 16.07.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Stortinget vedtar de årlige statsbudsjettene. Samtidig skal Norge som internasjonal aktør og giverland være til å stole på – skiftende regjeringer har inngått avtaler og gitt politiske erklæringer mv. om bruk av bistandsmidler med til dels betraktelig lengre tidshorisont enn ett budsjettår. Kan jeg med dette be om en samlet oversikt over alle slike tilsagn om bistandsmidler regjeringen anser Norge for å være politisk bundet av, fordelt år for år for perioden 2021–2025 og fordelt på de enkelte budsjettkapitler og -poster?
 • Skriftleg spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2119 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil Helseministeren nå innføre plikt om å gjennomføre covid-19 test for alle personer fra Sverige og andre høyrisikoland som ønsker å jobbe i norsk helsevesen, før de kommer til Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2118 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil ministeren sikre lokal ledelse i henholdsvis Ofoten og Vesterålen tingrett og når vil sorenskriverembetene i så fall bli utlyst?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2117 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvordan vil departementet forklare den drastiske nedgangen i andelen innvilgede søknader om voldsoffererstatning i voldtektssaker?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2116 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Ifølge en ny rapport laget for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opplyser hele 26 av 28 nordnorske kommuner at de har vansker med å rekruttere nok personer med høyere utdanning for å dekke arbeidslivets behov for kompetanse. Manglende tilgjengelighet på utdanninger i regionen er pekt på som en av årsakene til rekrutteringsutfordringene. Hvordan har utviklingen i antall studieplasser og studiesteder vært i perioden 1990-2020, fordelt på hvert av de opprinnelige fylkene og på ulike utdanninger, spesielt profesjonsutdanningene?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2115 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  7 av 10 fisk sendes ubearbeidet ut av landet, og det fører til at arbeidsplasser og verdiskaping, som skulle ha trygget bosetning og lokalsamfunn i distriktene, går ut av landet. Kan ministeren skissere hva regjeringa vil gjøre for å styrke helårsdrift og helårsarbeidsplasser i fiskeindustrien i nord?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2114 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvordan har næringsministeren jobbet for å bedre konkurransesituasjonen i telekom-bransjen, og hvordan vil ministeren sikre et marked som kommer forbruker til gode i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2113 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 06.07.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  På hvilken måte vil statsråden legge opp til dialog med berørte grunneiere, næringsdrivende og lokalsamfunn for å besvare hvilke rettigheter og muligheter disse nå har til å utvikle, bo og drive sine eiendommer videre?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2112 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Er statsråden enig i at tiltakskost for et klimatiltak kun bør omfatte beregning av effekter som kan direkte relateres til en utslippsreduksjon, og dersom ikke hvorfor er da effekten av helsegevinster medregnet som en positiv effekt, mens effekten av bortfall av verdiskapning og arbeidsplasser knyttet til kjøttproduksjon ikke er medregnet som en negativ effekt?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2111 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden bekrefte at også at inntektssvikten som kommunale kinoer uten eget organisasjonsnummer har, vil bli dekket gjennom den refusjonen kommunene får fra kommunaldepartementet slik kinoer med eget organisasjonsnummer får fra Kulturrådet ?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2110 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 02.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Så vidt jeg har forstått har Norge som eneste land i Europa krav til kjøreseddel fra politiet med aldersgrense på 75 år. Dette var i utgangspunktet en vandelsattest men det kreves også helseattest. Sjåfører får altså fornyet førerkort på tung bil (hvert år), men ikke kjøreseddelen. En eldre yrkessjåfør kan når som helst kan sette seg inn i et 50 tonns vogntog og kjøre til Bergen midt på vinteren, mens vedkommende ikke kan kjøre ei drosje med en passasjer. Stemmer dette, og ser statsråden noe urimelig i dette forholdet, og vil han eventuelt ta noen initiativ til endring?