Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (101 - 120 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1909 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 27.06.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  ER det slik at det i dag er helt like fysiske krav til begge kjønn ved opptak til de ulike utdanningene i Forsvaret, inkludert uttak til tjenester i førstegangstjenesten, hvis ikke, hvilke forskjeller gjelder de ulike kategoriene?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1908 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 27.06.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vurderer regjeringen med utgangspunkt i ønsket om et mangfoldig Forsvar å innføre kvoteringer knyttet til andre forhold, som eksempelvis etnisk bakgrunn, legning eller annet, og i så fall hvorfor ikke?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1907 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 27.06.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I lys av at kriteriene til opptak er kjønnsnøytrale, hvilken empiri legger regjeringen til grunn for at nettopp måltallet 30 % sikrer at de mest kvalifiserte blir akseptert?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1906 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Under valgkampen i 2013 garanterte Høyre byggestart i 2018 av Sotrasambandet som OPS prosjekt. Den manglende kapasitet har store samfunnsøkonomiske kostnader. Det rammer tusenvis av pendlere hver dag. Forsinkelsen kan påvirke utflytting av godshavn til Ågotnes, som har betydning for ny lokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Det påvirker utviklingen i hele regionen. Statsråden har tidligere svart at OPS-kontrakten for Sotrasambandet skulle utlyses våren 2019. Når kommer utlysningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1905 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  RIBO og Vev-Al-Plast i Saltdal har gjennom mange år utviklet en Samhandlingsmodell som kan dokumentere gode resultater. NTNU kan vise til at 48% av ungdommene som har vært inne i opplegget kommer i ordinært arbeid, i tillegg er flere i et utdanningsløp. For å utnytte mulighetene i modellen er det behov for flere AFT-plasser på Vev-Al-Plast, slik at AFT-plassene administrert av NAV følger opp Helse Nords antall plasser på RIBO. Kan ministeren følge opp dette slik at antallet unge uføre kan reduseres?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1904 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 25.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Etter et dramatisk og mislykket forsøk på retur til Afghanistan, fikk et av Abbasi-barna, ved ankomst Oslo 19.6.19, et sammenbrudd og ble hentet i ambulanse og deretter medisinert. Da ble det også avgjort at personen ikke burde reise videre med fly. PU ga beskjed om at de ikke ville dekke en ekstra natt på hotell. Synes justisministeren det ikke er rimelig at PU tar økonomisk ansvar for en ekstra natt på hotell, som følge av et psykisk sammenbrudd i forbindelse med denne dramatiske tvangsreturen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1903 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  I «Strategi for småflyvirksomheten i Norge» står det blant annet at «regjeringen vil gjennomføre en utredning om hvordan staten best mulig kan legge til rette for en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet (…)». Hva gjør regjeringen for å finne en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området og når vil denne løsningen presenteres?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1902 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 27.06.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Ifølge melding fra fiskeridirektøren, J-39-2019, Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen fremkommer det i § 12 Påbud om bruk av sorteringsrist at Nord for 62°N skal det ved bruk av reketrål og stormasket trål være innmontert sorteringsristsystem i trålen. Dersom det er sorteringsrist i reketrålen, kan da ministeren se noen muligheter for å vurdere å endre dybdegrensen på 170 meter i Nordland, slik at det kan tråles også i grunnere farvann?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:1901 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Norges største IT-selskap, Evry, skal nå selges til det multinasjonale selskapet Tieto. Evry drifter kritisk norsk IT-infrastruktur for bl.a. finansbransjen, kommunesektoren, helsevesenet og olje- og gassnæringen. Har regjeringen vurdert de beredskaps- og sikkerhetsmessige virkningene av oppkjøpet, og er oppkjøpet klarert med tanke på sikkerhetsloven?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1900 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Svart på: 24.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan vil regjeringen sørge for at det raskt kommer på plass et system for å sikre nyutdannede lærere veiledning eller mentor, og vil kunnskapsministeren vurdere nye tiltak for å få dette til å skje?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1899 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Jordmødrene ved Drammen sykehus har sendt bekymringsmelding til fylkeslegen fordi sommeren er planlagt med for lav bemanning. Dette er ikke første gang vi hører om jordmødre som er fortvilet over bemanningen og føler at situasjonen er så alvorlig at de må varsle. Hvilke tiltak vil statsråden ta for å sikre bemanningen på Drammen sykehus i sommer, og kan han gi en oversikt over hvor mange bekymringsmeldinger fra de ansatte knyttet til bemanning på fødeavdelingene det har vært de siste to årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1898 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Kan statsråden snarest få oversatt Vitenskapskomiteen for mattrygghet sin rapport VKM Report 2017:9, som angår de fleste brukere av fjellet til fiske, beite, jakt, turisme og bærplukking, fra engelsk til norsk?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1897 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil samferdselsministeren følge opp anmodningen fra Hedmark fylkesting om å utarbeide ny bompenge- og takstutredning i tråd med «Granavolden-plattformen» for E6 Kolomoen-Moelv og de øvrige bomprosjekter i Hedmark som kan legges fram til for fylkestinget for behandling, og når kan dette komme på plass?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1896 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Svart på: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil ferieavviklingen i de ulike regionale helseforetakene påvirke tilbudet som gis innen psykiatrien i sommer, og er det forhold som vil kunne svekke den akuttpsykiatriske beredskapen enkelte steder i landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1895 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Svart på: 25.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat i sykehussektoren er nå i streik for retten til pensjon fra første krone. Kravet er relevant, også for andre statsansatte og for ansatte i privat sektor, men det er foreløpig kun de nevnte LO- og YS-forbundene som har gått streik for dette kravet. Hvordan vil statsråden følge opp kravet om pensjon fra første krone når streiken er over?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1894 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Kva tid vert den varsla ordninga for skadebot for pelsdyrbønder sendt på høyring, og kva element vil den byggja på?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1893 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Svart på: 24.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Renholdbransjen er en svært utsatt bransje for sosial dumping. Arbeidstilsynet har nedprioritert tilsyn og kontroll av renholdbransjen. Hvilke kunnskaps- og risikobaserte forhold ligger til grunn for nedprioriteringen av tilsyn, kan statsråden bekrefte at dette ikke henger sammen med hvordan forskriften for allmenngjøring er utformet, - at tilsyn ikke skjer i bedrifter som omfattes av landsdekkende tariffavtaler, og hvordan vil statsråden sikre at ulovligheter avdekkes i alle deler av bransjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1892 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Svart på: 25.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Er arbeidsministeren og hennes departement involvert i de pågående vurderingene av behovet for budsjettbevilgninger til opprettelse av en nasjonal kiropraktorutdanning i Bergen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1891 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 18.06.2019

  Svart på: 24.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  15.6. hentet PU en afghansk familie for retur til Afghanistan. Videre retur av moren ble stoppet i Istanbul av medisinske grunner. Retur av barna ble etterhvert stoppet fordi afghanske myndigheter ikke aksepterte familien tilbake til Afghanistan. Ble aksjonen planlagt og gjennomført av PU uten nødvendig aksept om retur fra afghanske myndigheter, på hvilken måte ble justisministeren gjort oppmerksom på dette i forkant, og ble beslutningen fra afghanske myndigheter endret underveis i aksjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1890 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 18.06.2019

  Svart på: 24.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Er det slik at statsrådens svar på tidligere spm. fra meg skal tolkes som om at det er armlengdes avstand som fortsatt gjelder, og at kulturkomitéen skal se bort fra komiteens flertall sin føring ang. bevilgning mellom Moldejazz festival Kongsbergjazz festival?