Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1881 - 1900 av 2269)
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:389 (2019-2020)

  Innlevert: 25.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 03.12.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva vil klima- og miljøministeren gjøre for å flytte oppdrettsanlegget ved Husevågøy, ytterst i Nordfjord, til et område hvor det ikke kommer i konflikt med verdifulle koraller, og hva vil statsråden gjøre for å få en bedre kartlegging av sjøbunnen for slike søknader behandles i framtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:388 (2019-2020)

  Innlevert: 24.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 02.12.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Medfører det riktighet at Forsvaret planlegger at også gradert informasjon skal lagres i skytjenester levert av det multinasjonale selskapet Microsoft, hvilke fordeler og potensielle farer ser Forsvaret med tiltaket, hvilke vurderinger har blitt gjort i forhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og har Forsvaret vurdert andre alternativer, for eksempel etablering av en felles offentlig skytjeneste?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:387 (2019-2020)

  Innlevert: 24.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 29.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Ifølge TV2 24. november hadde Tellenes vindpark i Rogaland en inntekt på 240 mill. kroner i 2018, men uten å betale en krone i selskapsskatt til Norge. Mener statsråden at disposisjonene gjort av eierne bak Tellenes vindpark er i tråd med gjeldende norsk lov, og hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å sørge for at verdiskapning i Norge kommer til beskatning her?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:386 (2019-2020)

  Innlevert: 24.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 02.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Vil statsråden snarest redegjøre for luftambulansekrisen for Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:385 (2019-2020)

  Innlevert: 24.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 02.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Hva gjør statsråden for å følge opp Stortingets vedtak og statlige retningslinjer for lederlønninger og sluttavtaler i helseforetakene, mener statsråden at saken fra Oslo universitetssykehus der en klinikkleder fikk lukrativ sluttavtale ved retrettstilling ved fylte 70 år som akseptabel og i tråd med retningslinjer, og kan statsråden redegjøre for om det er inngått liknende sluttavtaler for ledere i andre helseforetak?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:384 (2019-2020)

  Innlevert: 24.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 27.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  6.11.19 svarer statsråden meg på spørsmålet om hvorfor regjeringen innstiller på å gå imot vedtaket i Stortinget om å utarbeide en miljøbonusordning for vinnerne av kystruteanbudet ut fra at dette ikke er mulig i forhold til statsstøtteregelverket. Han svarer blant annet: "Den utgreiinga vi har gjort, viser at det er lite rom for å leggje til rette for ein slik miljøbonus som Stortinget skisserer i sitt oppmodingsvedtak [...]" Kan statsråden gi den utfyllende, juridiske betraktningen for dette her, eller oversende utredningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:383 (2019-2020)

  Innlevert: 24.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 30.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvordan vurderer barne- og familieministeren at Forbrukerrådet står sterkere i arbeidet med å kjempe for forbrukernes rettigheter, når regjeringspartiene kutter 5 mill. i deres budsjett?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:382 (2019-2020)

  Innlevert: 23.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 29.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Fri Fagbevegelse tok den 19.11.19 opp en beklagelig sak der et ambulansefly ikke fikk landet på Kjevik flyplass pga. manglende beredskapsvakt. De tillitsvalgte i brann- og redningstjenesten, frykter at det som nylig skjedde på Kjevik, som er den første store flyplassen som har mistet hjemmeavtalen, snart kan skje andre steder også. Mange frykter at innsparingene på dette feltet i Avinor kan ende med at liv går tapt. Hva vil statsråden gjøre for at ambulansefly blir sikret landing også om natten?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:381 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 02.12.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan vil Regjeringen sørge for at alle kommuner og skoler settes i stand til å oppfylle kompetansemålene relatert til svømming, selvberging og livredning i ny læreplan for kroppsøving?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:380 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 02.12.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kostnader til reklame i inntektsgivende aktivitet er fradragsberettiget. Fradrag følger av skatteloven § 6-1 første ledd som hjemler fradragsrett for kostnader pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Som reklame regnes tiltak som går ut på å fremheve virksomheten og dens produkter eller tjenester med det formål å øke eller opprettholde omsetningen. Hva er provenyeffekten for staten av å avvikle skattefradraget for kommersielle virksomheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:379 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 03.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Når vil statsråden komme til Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tannhelse, og hva mener må gjøres for bedre å hjelpe mennesker med tannhelseproblemer som følge av kreftbehandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:378 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 10.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Vil justis- og innvandringsministeren sørge for at bakgrunnen til de 182 på landnivå blir klarlagt og offentliggjort, slik at denne kriminalitet kan bekjempes på en god måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:377 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 28.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Statsråden har mottatt en tilleggsvurdering fra Statens vegvesen knyttet til organisering av trafikant- og kjøretøyområdet. Når tas det en beslutning, og blir Stortinget involvert i beslutningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:376 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 29.11.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  I Bondebladet 5. september lover stortingsrepresentant Andre N Skjelstad frå Venstre at han vil ta opp handsaminga av ein flaumsak i Luster med landbruksministeren ved fyrste høve. Kva vart resultatet av denne dialogen og kva endringar har dette gitt for handsaminga av den konkrete saka?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:375 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 06.12.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden gjera greie for tidslinja og kommunikasjonen som har vore mellom prosjektledelse, Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet i samband med avgjera om å avlyse konkurransen på E 02 Kvitsøy-kontrakta i Rogfast?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:374 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 05.12.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Ved behandling av endringer i privatskolelova mv., vedtok Stortinget anmodningsvedtak nr. 655, 11. juni 2015 som lyder: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan sikre rekrutteringen til de små og verneverdige håndverksfagene og finansiering av disse utdanningene." Forslaget ble sist omtalt i Innst. 285 S (2016-2017). Hva har regjeringen gjort for å følge opp vedtaket, og hvordan er satsing på praktiske estetiske fag utover grunnskolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:373 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Svart på: 03.12.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Suppleringsvern er under arbeid, og store områder fordelt i hele landet kan bli berørt. Landområder mellom Langsua og Jotunheimen nasjonalparker er blant disse. Statsråden har uttrykt at ulike samfunnshensyn blir vurdert opp mot vernet. Enkelte områder som er til vurdering nå har også blitt vurdert før og konkludert som mer egna for dagens bruk enn vern. Hvordan blir det endelige forslaget vurdert opp mot tidligere verneprosesser som er kjørt, og når kommer konklusjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:372 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Svart på: 29.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Når vil regjeringen skaffe oppdaterte tall for det samlede behovet for IKT-kompetanse?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:371 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Svart på: 30.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden se nærmere på og vurdere endring i refusjonsordningen ved plassering av søsken i barnevernet?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:370 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Svart på: 02.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Haraldsplass Diakonale sykehus har regionalt ansvar for inneliggende palliative pasienter. I det nye bygget er det 12 plasser på Sunniva sengepost, men sykehuset har kun basisfinansiering til 5 og finansierer selv tre plasser. Til tross for ledige plasser ved Sunniva planlegger Helse-Bergen egne plasser. Helse Vest vil ikke gripe inn. Hva kan statsråden gjøre for at det ikke bygges opp konkurrerende tilbud, men sørge for at Haraldsplass kan bruke hele sin kapasitet for lindrende behandling?