Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Akershus (1 - 20 av 203)
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1771 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Hvis sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett skal skje slik det er nedfelt i eksisterende intensjonsavtale, vil det da bli ett eller to rettssteder på Romerike?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1766 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Stortinget har vedtatt endringer i bioteknologiloven og at flere tiltak skal starte 1. januar 2021. Regjeringen har med andre ord sju måneder på seg til å sikre at kvinner skal få helsehjelp de nå har krav på. Hva er regjeringens plan fra nå og fram til 1. januar for å oppfylle vedtakene fra Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1743 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at bruken av omvendt voldsalarm øker, slik at færre ofre for vold og trusler må leve et liv i skjul og frykt?
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Schytz (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1719 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at flere nordmenn føler seg trygge nok til å ta i bruk Smittestopp-appen og øke tilliten til system for smittesporing?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1718 (2019-2020)

  Innlevert: 24.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Hva er oppdatert anslag over forventede samlede utbetalinger for månedene mars, april og mai, under den midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (kompensasjonsordningen)?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1709 (2019-2020)

  Innlevert: 23.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Hva var budsjettert til reiser og konferanser i departementer og direktorater for 2020, hva er p.t. anslagene for forventet bruk i 2020, og hvilke kutt er foreslått foretatt i revidert nasjonalbudsjett i lys av dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1707 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Hva som gjøres, og hva mer han vil gjøre, for å redusere de geografiske forskjellene i andelen med innrapportert status tre måneder etter slaget (landssnitt på 77 % i 2018, men med forskjeller fra 98 % (Stavanger) til under 20 % (f eks Narvik på 18 %)?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1691 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 20.05.2020

  Svart på: 28.05.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva har forsvarsministeren gjort for å sørge for at Forsvaret har oppdaterte, tilgjengelige og anvendelige retningslinjer for forsvarsansattes bruk av programmer/apper med stedsdataregistrering på telefoner og nettbrett?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1681 (2019-2020)

  Innlevert: 19.05.2020

  Sendt: 19.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Antibiotikaresistens kan kalles helsevesenets «klimakrise». Bredspektret antibiotika øker forekomsten av antibiotikaresistens mer enn smalspektret antibiotika. Sykehusene har redusert forbruket av antibiotika fra 2012. Hvor mange prosent har sykehusene i Norge redusert forbruket av bredspektret antibiotika, per sykehus fra 2012 til de nyeste tallene?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1671 (2019-2020)

  Innlevert: 18.05.2020

  Sendt: 19.05.2020

  Til behandling

  Har ABE-reformen hatt innvirkning på helseforetakenes prioriteringer knyttet til beredskapslagre med smittevernutstyr og legemidler, samt intensivkapasiteten på norske sykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1670 (2019-2020)

  Innlevert: 18.05.2020

  Sendt: 19.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Jeg er bekymret over at institusjoner ikke øker stillingsprosent for de som jobber deltid eller har vikarstillinger. Hvilke helseforetak har tilbydd større stillingsprosent til de som jobber deltids- eller har vikarstillinger på sykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1653 (2019-2020)

  Innlevert: 17.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Til behandling

  Hva er bakgrunnen for at regjeringen i korrespondanse med ESA om kompensasjonsordningen har gått bort fra kravet om at omsetningsfallet skal knyttes til virusutbruddet og smitteverntiltakene som er innført i Norge og avgrenses til selskapers aktiviteter i Norge, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vurderes denne endringen å ha, og hvorfor har ikke regjeringen lagt frem sak for Stortinget der Stortinget inviteres til å ta stilling til om man støtter en slik endring av virkeområdet for ordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1648 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Svart på: 22.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Smittevernloven skal gjelde alle som oppholder seg i landet. Vil statsråden, av hensyn til befolkningen som helhet, vurdere å gi personer som oppholder seg i landet uten opphold, og som er avhengig av irregulært arbeid, inkludert salg av sex, få tilgang på midlertidig ytelser fra NAV for å sikre at aktivitet, som kan fremme smitte av Covid-19, ikke opprettholdes?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1622 (2019-2020)

  Innlevert: 14.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Svart på: 26.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvorfor har regjeringen valgt å opprettholde strengere restriksjoner for breddeidretten enn det som VG har skrevet om at FHI har anbefalt, og frykter statsråden for legitimiteten til restriksjonene på områder hvor regjeringen har valgt strengere tiltak enn det de faglige rådene fra FHI tilsier?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1614 (2019-2020)

  Innlevert: 13.05.2020

  Sendt: 14.05.2020

  Til behandling

  Mange bedrifter må ha en viss grunnbemanning selv med stort omsetningsbortfall, både for å håndtere lov- og avtalemessige plikter, og for å ivareta sine medarbeidere. Hvorfor har regjeringen valgt å ikke følge opp komitemerknaden fra Innst. 232 L (2019-2020) om å inkludere uunngåelige lønnskostnader i kompensasjonsordningen fra april måned?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1611 (2019-2020)

  Innlevert: 13.05.2020

  Sendt: 14.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvordan vil regjeringen sikre at folks rett til å betale med kontanter blir ivaretatt gjennom koronapandemien, samt at det gjøres allment kjent, både blant de som ønsker å bruke kontanter og betalingsmottakere, at Folkehelseinstituttet mener det ikke foreligger noen indikasjon på at kontanter representerer en risiko for spredning av viruset eller innebærer en høyere risiko for kontaktsmitte enn ved pin-bruk?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1607 (2019-2020)

  Innlevert: 13.05.2020

  Sendt: 13.05.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 25.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er karantenereglene for import av bil fra Sverige?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1582 (2019-2020)

  Innlevert: 10.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at det for næringsdrivende som leverer mva-oppgave for 1. termin 2020 innen betalingsfristen 10. juni 2020 ikke blir foretatt skjønnsfastsettelse og ilagt tilleggsskatt og renter?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1581 (2019-2020)

  Innlevert: 10.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Vil Finansdepartementet gjøre en risikovurdering av vedtaket om overføring av skatteoppkreverne til Skatteetaten 1. november 2020 og beslutte nytt overføringstidspunkt når denne vurderingen foreligger?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1555 (2019-2020)

  Innlevert: 08.05.2020

  Sendt: 08.05.2020

  Svart på: 18.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvilke økonomiske ordninger og krisestøtte finnes for de kommunene som opplever en særskilt stor krise og høy arbeidsledighet som følge av at en stor del av kommunens aktivitet og arbeidsplasser er tilknyttet reiseliv, og planlegges det målrettede tiltak for kommuner i denne situasjonen?