Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Hordaland (1 - 20 av 67)
  • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

    Dokument nr. 15:689 (2019-2020)

    Innlevert: 13.01.2020

    Sendt: 14.01.2020

    Til behandling

    I hvilke grad har helseforetakene lykkes med gjennomføring av den "gyldne regel", der økningen innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB ) og psykisk helsevern skal være større enn somatikk. Kan det bes om en oversikt fra de 5 siste regnskapsår med prosentvis fordeling av utvikling mellom somatikk og TSB/psykisk helsevern, fordelt på de ulike regionale helseforetak?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

    Dokument nr. 15:661 (2019-2020)

    Innlevert: 09.01.2020

    Sendt: 09.01.2020

    Til behandling

    Hva vil regjeringen gjøre av nye tiltak for å sikre de såkalte ROP-pasientene (med samtidige rus- og psykiske lidelser) gode boligtilbud og et større mangfold av boligløsninger, og vil regjeringen sørge for at det blir utviklet en nasjonal oversikt over boligsituasjonen til ROP-pasientene slik fagmiljø etterlyser?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

    Dokument nr. 15:649 (2019-2020)

    Innlevert: 07.01.2020

    Sendt: 08.01.2020

    Svart på: 15.01.2020 av helseministeren Bent Høie

    Kan helseministeren avkrefte at spørsmål av betydning for Helse Nords vedtak om Helgelandssykehuset ble diskutert av styret bak lukkede dører, og mener han eventuelt at en slik styrebehandling er i tråd med helseforetakslovens krav om åpne styremøter?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

    Dokument nr. 15:607 (2019-2020)

    Innlevert: 20.12.2019

    Sendt: 20.12.2019

    Svart på: 06.01.2020 av helseministeren Bent Høie

    Hvordan vurderer regjeringen behovet for tillate organdonasjon etter hjerte- og åndedrettsstans (cDCD), og vil regjeringen legge innføring av en slik ny metode frem for Stortinget?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

    Dokument nr. 15:606 (2019-2020)

    Innlevert: 20.12.2019

    Sendt: 20.12.2019

    Svart på: 09.01.2020 av helseministeren Bent Høie

    Vil statsråden sikre at det blir et mer likeverdig tilbud til såkalt kjølehette ved kreftbehandling i alle helseregioner?
  • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

    Dokument nr. 15:595 (2019-2020)

    Innlevert: 18.12.2019

    Sendt: 19.12.2019

    Svart på: 08.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

    Viser til spørsmål 15:516. Opplever at ministeren ikke svarte på spørsmålet om prinsippet med likebehandling i saksbehandling av to borettslag selv om de har ulik størrelse, samt mulighet for å fremme en søknad og få en helhetlig vurdering av prosjektet. Den lokale aktøren er også forundret over at Enova tar kontakt med konkurrenter om andres søknader. Kan derfor statsråden utdype svaret?
  • Skriftleg spørsmål fra Peter Frølich (H) til justis- og innvandringsministeren

    Dokument nr. 15:556 (2019-2020)

    Innlevert: 13.12.2019

    Sendt: 16.12.2019

    Svart på: 02.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

    Hva hadde konsekvensene for Justis- og beredskapsdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 125 millioner kroner og 158,9 millioner kroner?
  • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

    Dokument nr. 15:532 (2019-2020)

    Innlevert: 12.12.2019

    Sendt: 12.12.2019

    Svart på: 19.12.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

    Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barnevernet og andre norske myndigheter trygger barns rettigheter i tilfeller der barn sendes ut av landet?
  • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

    Dokument nr. 15:525 (2019-2020)

    Innlevert: 11.12.2019

    Sendt: 12.12.2019

    Svart på: 19.12.2019 av eldre- og folkehelseministeren Terje Søviknes

    Kan statsråden svare på hva begrunnelsen er for at destillerier ikke kan ha gårdsutsalg på lik linje som for eksempel siderbønder?
  • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

    Dokument nr. 15:516 (2019-2020)

    Innlevert: 09.12.2019

    Sendt: 10.12.2019

    Svart på: 17.12.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

    Prestestien borettslag i Bergen omfatter 655 leiligheter, og har erstattet sitt ut daterte fjernvarmeanlegg med et bergvarmeanlegg. De har redusert utslipp med 578 817 m3 naturgass. De ble anbefalt å søke Enova sitt fjernvarmeprogrammet på grunn av prosjektets størrelse. I senere telefonmøte med Enova ble det sagt at de ikke ville støtte prosjektet fordi det ikke var rett løsning og ville belaste nettet. Kan Enova nekte et borettslag å søke midler, og gjelder ikke prinsippet om likebehandling i saksbehandling?
  • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

    Dokument nr. 15:513 (2019-2020)

    Innlevert: 09.12.2019

    Sendt: 10.12.2019

    Svart på: 16.12.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

    Når vil «nødropet» fra statsrådens partifeller og de andre kommunestyrerepresentantene på Osterøy bli besvart fra regjeringens side?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

    Dokument nr. 15:496 (2019-2020)

    Innlevert: 08.12.2019

    Sendt: 09.12.2019

    Svart på: 20.12.2019 av helseministeren Bent Høie

    Kan statsråden informere om flysikkerheten for de gjenværende ambulanseflyene når fem ambulansefly er tatt av tjeneste på grunn av teknisk svikt?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

    Dokument nr. 15:495 (2019-2020)

    Innlevert: 08.12.2019

    Sendt: 09.12.2019

    Svart på: 20.12.2019 av helseministeren Bent Høie

    Vil statsråden gi en oversikt over kjente ekstrakostnader for det offentlige i luftambulansetjenesten i 2018 og 2019, inkludert innleie av ekstra fly og økt bemanning i helsetjenesten?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

    Dokument nr. 15:461 (2019-2020)

    Innlevert: 03.12.2019

    Sendt: 03.12.2019

    Svart på: 18.12.2019 av helseministeren Bent Høie

    Vil statsråden utdype sitt svar på spørsmål 385 om lederlønninger og sluttavtaler i helseforetakene, der statsråden skriver at Oslo Universitetssykehus HF har behandlet saken om en klinikkleders sluttavtale i henhold til den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer, og redegjøre for om avtalen datert 19.juni 2019 er i tråd med den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

    Dokument nr. 15:437 (2019-2020)

    Innlevert: 01.12.2019

    Sendt: 02.12.2019

    Svart på: 16.12.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

    Kan eldre- og folkehelseministeren redegjøre for hva regjeringen har gjort for å kartlegge, forebygge og hindre vold og trusler i sykehjem?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

    Dokument nr. 15:434 (2019-2020)

    Innlevert: 01.12.2019

    Sendt: 02.12.2019

    Svart på: 09.12.2019 av helseministeren Bent Høie

    Kan statsråden gi en oversikt over hvordan alle tiltakene i Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er fulgt opp, status for måloppnåelse, og om handlingsplanen vil bli avsluttet i 2020?
  • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

    Dokument nr. 15:431 (2019-2020)

    Innlevert: 29.11.2019

    Sendt: 29.11.2019

    Svart på: 06.12.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

    Viser til svar datert 2. okt i år om oppdeling av offentlige anskaffelser for å ikke begrense konkurranse og markeder. Sykehusinnkjøp har tatt grep, men Universitet og høgskolerådet har ikke fulgt opp Stortinget og anskaffelsesegelverket "del opp eller begrunn-prinsippet". Ministeren ga et klart svar i oktober, men det når tydeligvis ikke ut til de som gjennomfører anskaffelsene. Hva gjør ministeren for at offentlige anskaffelser blir brukt i samsvar med Stortingets føringer?
  • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

    Dokument nr. 15:392 (2019-2020)

    Innlevert: 25.11.2019

    Sendt: 26.11.2019

    Svart på: 03.12.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

    Hva er utenriksministerens reaksjon på at egyptiske sikkerhetsstyrker i helgen raidet kontorene til og anholdt tre journalister fra den siste uavhengige nettavisen i landet, Mada Masr, og hvordan tas dette opp med egyptiske myndigheter i lys av de tydelige forventningene Norge nylig uttrykte ovenfor Egypt i UPR-gjennomgangen om å beskytte ytringsfrihet, la være å kriminalisere journalister, og å slippe til FNs spesialrapportører på beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

    Dokument nr. 15:386 (2019-2020)

    Innlevert: 24.11.2019

    Sendt: 25.11.2019

    Svart på: 02.12.2019 av helseministeren Bent Høie

    Vil statsråden snarest redegjøre for luftambulansekrisen for Stortinget?
  • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

    Dokument nr. 15:385 (2019-2020)

    Innlevert: 24.11.2019

    Sendt: 25.11.2019

    Svart på: 02.12.2019 av helseministeren Bent Høie

    Hva gjør statsråden for å følge opp Stortingets vedtak og statlige retningslinjer for lederlønninger og sluttavtaler i helseforetakene, mener statsråden at saken fra Oslo universitetssykehus der en klinikkleder fikk lukrativ sluttavtale ved retrettstilling ved fylte 70 år som akseptabel og i tråd med retningslinjer, og kan statsråden redegjøre for om det er inngått liknende sluttavtaler for ledere i andre helseforetak?