Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Møre og Romsdal (1 - 20 av 25)
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:728 (2019-2020)

  Innlevert: 17.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Til behandling

  Hvis AutoPass på ferjer fører til for høge kostnader og stor økonomisk belastning for mange, kvifor innfører da staten denne ordninga sjølv medan statsministeren har vist til at fylka må gjera eigne vurderingar for eller mot innføring?
 • Skriftleg spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:710 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Til behandling

  Kan det i dag opnast for å tillate direkte leidningar mellom kraftproduksjon og hydrogenproduksjon som ikkje er knytt til nettet, og viss ikkje, vil statsråden vurdere dette eller tilsvarande ordningar som kan betre økonomien i hydrogenprosjekt?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:666 (2019-2020)

  Innlevert: 09.01.2020

  Sendt: 10.01.2020

  Svart på: 15.01.2020 av olje- og energiminister Sylvi Listhaug

  Hva vil statsråden gjøre for å bedre forsyningssikkerheten og situasjonen for næringslivet i Romsdal og på Nordmøre, og når kan næringsaktørene forvente en avklaring?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:630 (2019-2020)

  Innlevert: 21.12.2019

  Sendt: 02.01.2020

  Svart på: 08.01.2020 av olje- og energiminister Sylvi Listhaug

  Mener olje- og energiministeren at den forventningen Mørenett som potensiell kjøper av 132kv-nettet har om å få hjelp av Statnett til å drifte regionalnettet i mange år gir grunn til å bremse prosessen og vurdere andre mulige kjøpere?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:618 (2019-2020)

  Innlevert: 18.12.2019

  Sendt: 23.12.2019

  Svart på: 07.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I oktober avviste justisministeren at det var blitt 100 færre i politipatruljen i Oslo. I en sak hos Dagbladet 26. oktober ble justisministeren konfrontert med denne uttalelsen, men det fremkommer av saken at han ikke ville svare på avisens spørsmål. Kan statsråden utdype hva han mener med at tallet er feil, og hva han mener er epler og pærer?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:617 (2019-2020)

  Innlevert: 18.12.2019

  Sendt: 23.12.2019

  Svart på: 09.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Mener justisministeren det er hensiktsmessig dersom forskere og studenter må gå gjennom et dobbelt byråkrati på 6-9 måneder før de får svar på om den kan intervjue noen i politiet til sin oppgave, og hvilke konsekvenser kan et slikt regime få for forskningen på politiet og ikke minst politireformen?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:580 (2019-2020)

  Innlevert: 17.12.2019

  Sendt: 17.12.2019

  Svart på: 20.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Det velfungerende Utrykningspolitiet (UP) er en svært viktig grunn til at tallet på alvorlig skadde og drepte i trafikken er lavt i forhold til mange andre land. Er det grunn til å bekymre seg for at regjeringen ønsker å legge ned UP eller omstrukturere UP fra dagens modell?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:579 (2019-2020)

  Innlevert: 17.12.2019

  Sendt: 17.12.2019

  Svart på: 20.12.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Korleis vurderer statsråden at det billigaste alternativet på strekninga E136 Flatmark–Monge er i samsvar med Stortingets mål om å redusere nedbygginga av dyrka mark og omsynet til etablerte verneområde, og er statleg plan rett å bruke i slik sak?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:571 (2019-2020)

  Innlevert: 16.12.2019

  Sendt: 16.12.2019

  Svart på: 09.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva hadde konsekvensene for samferdselsdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 209,4 og 512,1 millioner kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:477 (2019-2020)

  Innlevert: 04.12.2019

  Sendt: 05.12.2019

  Svart på: 12.12.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil KMD la Nye Molde kommune få reguleringsplanen som gjeld giftdeponi på Raudsand til ny handsaming, slik alle parti i den nye kommunen bortsett frå eitt krev?
 • Skriftleg spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:475 (2019-2020)

  Innlevert: 04.12.2019

  Sendt: 04.12.2019

  Svart på: 16.12.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvordan kan regelverket for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav i tildelingskontrakter endres, slik at entreprenørene ikke må ta for stor belastning for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav, samtidig som man unngår bevisst forskyvning av betaling av merverdiavgift?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:426 (2019-2020)

  Innlevert: 29.11.2019

  Sendt: 29.11.2019

  Svart på: 29.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Jeg viser til oppslaget med statsministeren i VG i går, 28.11.19, og spør om det er startet et slikt arbeid i Samferdselsdepartementet, og om Samferdselsdepartementet på nåværende tidspunkt er kjent med saker der det er lagt til grunn feil tolking av EØS-retten?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:411 (2019-2020)

  Innlevert: 28.11.2019

  Sendt: 28.11.2019

  Svart på: 05.12.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvordan vurderer statsråden Statnetts samfunnsansvar som oppfylt ved et salg av regionalnettet til en kjøper uten lokal tilstedeværelse, der Statnett likevel ser ut for å bli praktisk ansvarlig for driften og der det er en annen relevant, lokal kjøper?
 • Skriftleg spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:353 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Svart på: 26.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  I pågående omklassifiserings- og salgsprosess av Statnetts 132 kV-nett er det flere som har meldt interesse for å kjøpe i Møre og Romsdal. Hvilke kriterier har overordnede myndigheter som NVE og OED bedt Statnett vektlegge ved salg av 132kV-nettet, og har politiske myndigheter, primært OED, gitt føringer for at man ønsker bare ett regionalt nettselskap i Møre og Romsdal, slik Statnett som selger av 132kV-nettet, nå argumenterer for?
 • Skriftleg spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:347 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 20.11.2019

  Svart på: 26.11.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Vår samfunnsoppbygging med verdiskaping og bosetning langs vårt vidstrakte land er krevende for full bredbåndsutbygging. Kostnader med utbygging til de som ennå ikke har tilgang er vesentlige høyere enn hva som tjenes igjen med dagens støtteregime. Ser ministeren at det er behov for ytterligere tiltak utover dagens ordning for å sikre utbygging til områder med svært liten kommersiell interesse, og hvilke tiltak ser i tilfelle ministeren det nødvendig å sette inn for å sikre at alle får tilbud over hele landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:343 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 20.11.2019

  Svart på: 26.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Jeg er opptatt av hvordan staten som eier av ulike selskap utøver sin samfunnsrolle sammen med andre folkevalgte organer – kommuner og fylkeskommuner. I saken om omklassifisering, salg og ny konsesjon av 132kV-nettet på Vestlandet kan Statnett velge mellom flere mulige løsninger. Hvordan har OED sikret seg at Statnett oppfyller samfunnsoppdraget når det er flere som er interessert i å kjøpe anleggene, og hvilke lover legges til grunn ved salg/avhending av offentlig eiendom der det er flere mulige kjøpere?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:317 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Svart på: 21.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva er status for forslaget til ny finansavtalelov, og når planlegger statsråden å fremme en lovproposisjon for Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:297 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Svart på: 18.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Det vises til statsrådens svar på mitt spørsmål 196/2019. Det vises i svaret til muligheten for å sette barnebidrag på sperret konto i tilfeller hvor en forelder opplever at barnet blir bortført til et annet land. Må det foreligge dom eller er det tilstrekkelig at det er tatt ut tiltale i en slik type sak, i hvor høy andel av sakene benyttes muligheten til å sette penger på sperret konto, hvem eier den sperrede kontoen og i hvilket land opprettes den?
 • Skriftleg spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:275 (2019-2020)

  Innlevert: 10.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Svart på: 15.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Norge har ambisjon om å bli verdens fremste sjømatnasjon. Men havbruksbransjen opplever at saksbehandlingsressursene ikke står i stil med det behovet bransjen har for en effektiv forvaltning av sine konsesjoner og tillatelser. Lange køer og dermed lang saksbehandlingstid medfører ineffektivitet og resulterer ofte i at produksjonene ikke kan optimaliseres. Hva gjør statsråden for at blant annet Fiskeridirektoratet blir rigget for fremtidig ønsket vekst?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:240 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Svart på: 14.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I Prop. 1 S (2019-2020) sier Justis- og beredskapsdepartementet at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor. Hvilke politidistrikt gjelder dette, og hvor høy andel av innbyggerne i hvert av disse politidistriktene vil ha over 45 minutter kjøretid til nærmeste passkontor?