Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Møre og Romsdal (1 - 20 av 63)
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:968 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Kan Utenriksministeren redegjøre for Norges stemmegiving i saken, og hva vil hun gjøre for å sikre at granskningskommisjonen får en balansert tilnærming, slik at også palestinske aktører som Hamas granskes?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:961 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  I en artikkel i Romsdal Budstikke 19. januar i år fremkommer det at oppgaven med å overføre dokumenter og planer fra Statens vegvesen til Nye Veier AS for strekningen E136 Dombås-Vestnes ble stoppet i november 2021. Kan samferdselsministeren opplyse om hvorfor dette ble stoppet og hvilke vurderinger som ligger bak?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:882 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan statsråden gjere greie for og dokumentere kva meterpris som er nytta i ferjefri E-39 prosjektet Møreaksen på både undersjøisk tunell, andre tuneller og bruer, og samtidig gjere greie for kva meterpris som er brukt i rapporten frå Statens vegvesen/Norconsult i tilleggsutgreiinga for fjordkryssingsalternativet Romsdalsaksen, også gjeldende erfaringstall for flytebruer?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:874 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Kan statsministeren legge frem en samlet oversikt over all kontakt, alle samtaler og all dialog som har vært med Jens Stoltenberg, der temaet sentralbanksjef har vært berørt eller nevnt?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:863 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Svart på: 18.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden forklare korleis regjeringa inkluderar og tar med viktige næringar slik som fiskeri, havbruk, og andre viktige næringar som er avhengig av våre kyst og havområder, inn i regjeringa sine planar for etablering av mulig havvind?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:859 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 11.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Statsministeren har både opplyst at han har snakket med Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef, og at han ikke har snakket med Stoltenberg om dette. Hvilken uttalelse fra statsministeren er feil?
 • Skriftleg spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:850 (2021-2022)

  Innlevert: 09.01.2022

  Sendt: 10.01.2022

  Svart på: 13.01.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Forvaltninga av ulv må ta omsyn til Bern-konvensjonen, Naturmangfoldslova og vedteke bestandsmål i Stortinget. Etter den planlagde lisensjakta i ulvesona vert gjennomført, kan det verte att berre to små heilnorske ulvefamilier i ulvesona, begge med berre fire dyr, i tillegg til 1,5 grensefamilier. Kan Statsråden gjere greie for korleis uttak av 25 ulvar er i tråd med bestandsmålet og vårt ansvar for å ivareta en kritisk trua art, og kan statsråden stadfeste at etablerte ulveflokkar i ulvesonen kan virke som en barriere for svenske
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:829 (2021-2022)

  Innlevert: 06.01.2022

  Sendt: 07.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Kan Statsråden være vennlig å svare fullstendig på mitt skriftlige spørsmål nr. 634 fra 10.12.2021, inkludert en tabell 3 med de modifikasjoner som er beskrevet der?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:818 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden dokumentere kva forventa straumforbruk som vil bli brukt årleg for at alle offentlig bilar skal kunne blir nullutslipp i 2022, lett varebil frå 2023 og bybuss frå 2025, samt kostnadane med ladestasjonar som må til for å betjene dette, og kva forventa auke i straumprisane vil måtte bli etter eit så betydeleg auka straumforbruk frå det offentlege?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:817 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Vil statsråden gripe inn og sørge for at direktører i helsesektoren ikke kan frata pasienter resept på godkjente medisiner de betaler for selv?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:814 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I lys av svært blandede signaler fra Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet om norsk kraftpolitikk, kan statsråden redegjøre for om regjeringen vil reforhandle kraftavtaler med utlandet eller ikke i denne stortingsperioden?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:811 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 05.01.2022

  Svart på: 13.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Vil statsråden legge til rette for at kommuner som er slått sammen basert på lovlig fattede vedtak i kommunestyrene i de sammenslåtte kommunene, ikke opplever unødvendige omkamper, men får ro til å utvikle kommunen og tjenestetilbudet til det beste for innbyggerne i den nye kommunen?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:771 (2021-2022)

  Innlevert: 21.12.2021

  Sendt: 03.01.2022

  Svart på: 11.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vil statsråden sørge for at nettselskap ikkje får anledning til å sende ut «straffegebyr» til sine kundar, med begrunnelse i auka kostnadar samtidig som dette er direkte i logisk brist med argumenta til nettselskapa for innføring av ny modell, og kva vil statsråden gjere for at nettselskapene ikkje kan sende ut ei slik rekning til kundane som ein reaksjon som kan oppfattast som eit gebyr på at nettselskapa vart stoppa av Stortinget for å innføre ny nettleigemodell frå nyttår?
 • Skriftleg spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:764 (2021-2022)

  Innlevert: 21.12.2021

  Sendt: 22.12.2021

  Svart på: 03.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Statsråden har i ulike sammenhengar vist til at det finst internasjonale forpliktelsar som hindrar at det kan innførast grenser for krafteksporten over utenlandskablane. Kva konkrete avtaler og korleis sett desse skranker for det norske handlingsrommet i kraftpolitikken for å regulere pris og eksport?
 • Skriftleg spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:750 (2021-2022)

  Innlevert: 21.12.2021

  Sendt: 21.12.2021

  Svart på: 05.01.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  For å nå nasjonale mål om utsleppskutt, hastar det med å gjennomføre kutt i klimagassar frå båttrafikk. Vil statsråden sikre at hybridiseringsprosjekta som offshorerederia allereie har fått tilsagn om gjennom Enova kan bli gjennomført, ved at fristane for ferdigstilling blir utsett og gjort gjeldande ut 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:721 (2021-2022)

  Innlevert: 16.12.2021

  Sendt: 20.12.2021

  Svart på: 03.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden redegjøre for hvilken miks i ny kraftproduksjon som regjeringen ser på som mest fordelaktig for Norge å få til, samt hvilken ambisjon om økt volum samlet sett statsråden mener det er riktig at Norge skal ha?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:720 (2021-2022)

  Innlevert: 16.12.2021

  Sendt: 20.12.2021

  Svart på: 04.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden redegjøre for energiforbruk pr. husholdning og bruk av elektrisk kraft til oppvarming i Norge, sammenlignet med andre land i Europa?
 • Skriftleg spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:694 (2021-2022)

  Innlevert: 15.12.2021

  Sendt: 16.12.2021

  Svart på: 23.12.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Utviklinga i design- og ferdigvareindustrien i Norge er avhengig av rammevilkåra for bransjen. I mitt heimfylke Møre og Romsdal er denne industrien stor. Vi har møbel, tekstil, plastvare og anna ferdigvareindustri. Design- og ferdigvareindustrien har dårligere rammevilkår i Norge enn i våre naboland. Partene i bransjen har sett dette på dagsorden og bedt Regjeringa om 50 millioner kr til eit eksportkontor med bransjespesefikke satsingar for auka eksport. Kva vil regjeringa gjere for å fylgje opp den ønska bransjesatsinga?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:684 (2021-2022)

  Innlevert: 14.12.2021

  Sendt: 15.12.2021

  Svart på: 22.12.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Regjeringen har varslet at den vil forlenge den generelle kompensasjonsordningen for perioden november-desember, slik at bedrifter som i denne perioden samlet har et omsetningsfall på 30 prosent eller mer kan få støtte. Hvorfor vil regjeringen inkludere november måned, all den tid dette var før de nye inngripende smitteverntiltakene trådde i kraft?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:655 (2021-2022)

  Innlevert: 10.12.2021

  Sendt: 13.12.2021

  Svart på: 20.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan olje og energiministeren forklare korleis det for ministeren er mulig å påstå at Norge bryter EØS lovgivninga dersom vi regulerer krafteksporten til utlandet, når eit EU land som Sverige faktisk regulerar straumeksporten til Norge?