Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Oppland (1 - 6 av 6)
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:114 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Endringer for Statped er tema i Prop. 1 S (2019-2020) og i kommende Stortingsmelding om tidlig innsats i skolen. 25 mill. kr. flyttes fra Statped til kommuner og fylker. Statped bidrar med viktig kompetanse og innsikt fra små fagmiljøer overfor elever, lærere og kunnskapssektoren. Spisskompetansen i enkelte fagmiljø ikke har nok folk eller kapasitet til å bli fordelt i alle landets kommuner og fylker hver for seg, men må følge de enkeltelevene med behov til enhver tid. Hvordan er flytting av ressurser fra Statped og over til fylker og kommuner tenkt i praksis, og hva gjør at styrking av lokale fagmiljøer må føre til kutt i Statped som organ?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:113 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Under høring i Utdannings- og forskningskomitéen i forbindelse med Inst. 12 S (2019-2020) påpekte Norsk Studentorganisasjon (NSO) at det ikke finnes informasjon om og oversikt over hvor mange studenter som ikke søker, takker ja, møter, begynner på eller fullfører utdanninga si på grunn av dårlig økonomi. Hvordan mener statsråden vi bedre kan vite hvordan dette spiller inn, når økonomi er viktig i studentkravet fra NSO?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:73 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kraftskatteutvalet har tilrådd regjeringa å endre høve for inntektene frå vasskraftverk som no går direkte til kommunane. I Oppland fylke kan for eksempel Skjåk kommune miste 27 mill. kr og 39 årsverk eller 20 pst. av sysselsettinga, og Vang kommune kan miste 34 mill. kroer og 16 pst. av sitt budsjett. Kva for motivasjon skal lokalsamfunn ha for å vere vertskap for kraftanlegg som fører med seg store naturinngrep og forsyner storsamfunnet og eksportkablar med straum, utan å vere sikra inntektene?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:72 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 17.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Viser til forslag om å flytte skatteoppkreverfunksjon fra kommune til stat. Ansatte og berørte i nærområdet fortjener forutsigbarhet. Hvor mange stillinger kan statsråden garantere at det totalt skal være hos Skatteoppkreveren Valdres og Skatt Øst på Avdeling Leira, er statsråden på noen måte villig til å flytte stillinger i skatteetaten fra sentrale strøk til Leira, og hvordan vil regjeringen sikre at Skatteoppkreverfunksjonen over tid forblir på Leira, og vil nå regjeringen gi regionen sikkerhet for viktige arbeidsplasser?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:28 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 11.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Er det vurdert hvordan reduksjonsfaktor for eiendomsskatt slår ut i ulike kommuner og hvilket utgangspunkt de har, og hvor vidt kommuner som allerede har lav faktor og takst eller kommuner som mister betydelige deler av sine driftsinntekter til sårt trengte utgifter til skole, eldreomsorg og andre lovpålagte kommunale tjenester vil få kompensert for tapte inntekter i form av statlige overføringer og/eller inntektssystemet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:27 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 11.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Strukturreformen i høyere utdanning gir fortsatt etterdønninger i hvilke studiesteder som tilbyr høyere utdanning. Nord Universitet sitt vedtak om nedlegging av studiestedene Nesna og Sandnessjøen er omdiskutert. Statsråden har tatt til orde for å vurdere styring og mål i sektoren. Vil Venstre og statsråden støtte Frp sitt initiativ til å løfte saka inn i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og vil gjennomgangen av styring og mål se på prosessen rundt å legge ned studiesteder?