Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Oppland (1 - 20 av 127)
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2730 (2019-2020)

  Innlevert: 23.09.2020

  Sendt: 23.09.2020

  Til behandling

  Direktøren for Mattilsynet har uttalt i media at det er opp til hver enkelt bonde som føler seg urettferdig behandlet å klage på vedtak fattet av Mattilsynet. Kan statsråden gjøre rede for hvor mange klager som er kommet inn på vedtak fattet av Mattilsynet, og i hvilke organ disse er behandlet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2726 (2019-2020)

  Innlevert: 22.09.2020

  Sendt: 23.09.2020

  Til behandling

  Smitten i Oslo nå er på rødt nivå, og innbyggerne oppfordres om å unngå buss, trikk og bane. Dette påvirker skoleelever som avhenger av kollektivtransport. Til tross for oppfordringen om å unngå kollektivreiser, har ikke skolene anledning til å være fleksible slik at foreldrene kan organisere alternativ reisemåte utenom rushtiden, kombinert med delvis hjemmeskole, så lenge trafikklysmodellen er på gult nivå. Hvordan skal skoler, elever og foreldre forholde seg til slik motstrid mellom lov og lokale smitteverntiltak?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2715 (2019-2020)

  Innlevert: 22.09.2020

  Sendt: 22.09.2020

  Til behandling

  Hva har regjeringen gjort og hva vil regjeringen gjøre for å sikre at grunnleggende rettstatsprinsipper også gjelder for innbyggere med utviklingshemming?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2704 (2019-2020)

  Innlevert: 21.09.2020

  Sendt: 22.09.2020

  Til behandling

  Hvor mange brukere er det per veileder som følger opp arbeidssøkere og per veileder som følger opp brukere med nedsatt arbeidsevne, per september 2020 sammenlignet med perioden før mars og september 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2680 (2019-2020)

  Innlevert: 18.09.2020

  Sendt: 21.09.2020

  Til behandling

  Onsdag sendte partene i kommunal sektor et brev til statsministeren der de ber om et møte. Leder for Unio kommune og i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier til Utdanningsnytt 17. september «(…) det er klart at forventningene og kravene må stå i forhold til mulighetene [vi] har for å levere.» Vil regjeringen, gjennom en ekstra bevilgning, sørge for samsvar mellom krav og ressurser, slik at elevenes rettigheter og lærernes arbeidsforhold oppfylles i en krevende situasjon, eller skal skolen fortsatt bære belastningen alene?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2554 (2019-2020)

  Innlevert: 08.09.2020

  Sendt: 08.09.2020

  Svart på: 15.09.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Det er uttrykt bekymring hos enkelte studieforbund knyttet til overgangen fra å være underlagt Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet. Flere studieforbund som har benytter seg av Tilretteleggingstilskuddet er urolige for videre administrasjon av dette tilskuddet. Det er også uro rundt muligheten for å bruke en andel av opplæringstilskuddet til administrasjon, slik flere har måttet gjøre de siste årene. Kan statsråden berolige studieforbund som nå går over til kulturdepartementet med at tilskuddet blir videreført minimum på dagens nivå, samt vil tilretteleggingstilskuddet bli videreført og kunne benyttes på samme måte videre, som i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2534 (2019-2020)

  Innlevert: 07.09.2020

  Sendt: 07.09.2020

  Svart på: 16.09.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor stor andel av de arbeidsledige og permitterte har fått mulighet til å delta i et relevant kompetanseutviklingstilbud i høst som følge av de ekstraordinære tiltakene, hvor mange kombinerer dagpenger og utdanning og hvor mange permitterte og arbeidsledige uten fullført videregående opplæring deltar nå i høst i et løp for å fullføre – og hvilke tiltak har statsråden satt i verk for å rådgi, motivere og informere permitterte og ledige om mulighetene til å ta utdanning mens man mottar dagpenger, slik at flest mulig deltar i dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2533 (2019-2020)

  Innlevert: 07.09.2020

  Sendt: 07.09.2020

  Svart på: 15.09.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva vil være provenytapet av å gi alle arbeidstakere under 30 år et skattefradrag på «1 000 kroner i måneden», og hvor mange a) tiltaksplasser i Nav og b) ungdomsveiledere i Nav kunne dette alternativt finansiert?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2509 (2019-2020)

  Innlevert: 04.09.2020

  Sendt: 04.09.2020

  Svart på: 10.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Har regjeringen vurdert å iverksette tiltak for å hindre reinstitusjonalisering av mennesker med utviklingshemming og sikre en utvikling i samsvar med nasjonale føringer, internasjonale forpliktelser og vår gjeldende nasjonale boligpolitikk?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2482 (2019-2020)

  Innlevert: 01.09.2020

  Sendt: 02.09.2020

  Svart på: 10.09.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva gjør regjeringen for å tilrettelegge og forebygge for å sikre at tvangsflytting og tvangsisolasjon kan unngås?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2442 (2019-2020)

  Innlevert: 28.08.2020

  Sendt: 28.08.2020

  Svart på: 04.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Er statsråden enig i at mest effektive virkemidler må kunne tas i bruk omgående når det er gitt fellingstillatelse i en slik situasjon som har oppstått i Sør-Fron, på hvilken måte vil statsråden nå bidra til at felling av ulv kan gjennomføres raskt og mest mulig effektivt, og vil statsråden for øvrig sørge for en god og løpende dialog med kommunen om dette umiddelbart?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2441 (2019-2020)

  Innlevert: 28.08.2020

  Sendt: 28.08.2020

  Svart på: 04.09.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  "Eg har dokumentasjon på fleire hendingar, til dømes trafikkulykker, der politiet ikkje kjem til skadestaden før etter om lag ein time. I ein del tilfelle kjem ikkje politiet i det heile tatt" skriv brannsjef i Lom og Skjåk brannvesen til Politimeisteren i Innlandet, referert i Fjuken 27. august. Er det rett at kommunal beredskap er betre enn statleg, når brannvesen stadig må gjere politioppgåver?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2419 (2019-2020)

  Innlevert: 26.08.2020

  Sendt: 27.08.2020

  Svart på: 03.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden bekrefte at kriteriet om at «…kompetansen til den enkelte, og funksjonen de er satt til å utøve, som avgjør hvem som skal konverteres» fremdeles står ved like, og at offiserer som er tiltenkt å utføre tilsvarende arbeidsoppgave som i dag, ikke kan tvangskonverteres til spesialister?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2405 (2019-2020)

  Innlevert: 25.08.2020

  Sendt: 26.08.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 02.09.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvilke styringssignaler har regjeringen gitt SSB om videreføringen av piloten for grensehandelsstatikk med formål om et kontinuerlig og årlig grensehandelsbarometer, og kan statsråden anslå når et slikt grensehandelsbarometer eventuelt vil kunne være på plass?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2365 (2019-2020)

  Innlevert: 21.08.2020

  Sendt: 21.08.2020

  Svart på: 28.08.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Skolene er i år påført ekstrautgifter som følge av koronasituasjonen. Parallelt skal skolene iverksette fagfornyelsen, der innkjøp av nye læremidler vil være en stor utgift. Charlottenlund barneskole i Trondheim risikerer å måtte kutte lærerstillinger pga. av ekstraordinære koronautgifter. Situasjonen er tilsvarende i andre kommuner. Vil statsråden garantere at ingen skoler må kutte i lærerstillinger som følge av koronautgifter, samt sikre at alle grunn- og videregående skoler kan kjøpe inn læremidler tilpasset fagfornyelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2358 (2019-2020)

  Innlevert: 21.08.2020

  Sendt: 21.08.2020

  Svart på: 01.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Mener statsråden det er riktig at bruken av helikopter, som er et meget effektivt hjelpemiddel, og helt vanlig til mange slike like formål ellers i landet skal vurderes så forskjellig fra område til område i Norge og vil statsråden bidra til en mer enhetlig praksis?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2354 (2019-2020)

  Innlevert: 20.08.2020

  Sendt: 21.08.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på: 28.08.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden garantere at kommunene blir kompensert for ekstrakostnader knyttet til test-virksomhet, og vil det fra regjeringen tas initiativ til å kunne gjennomføre oppgaveglidning mellom kommuner og forvaltningsnivåer slik at nasjonens samlede ressurser utnyttes på en optimal måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2343 (2019-2020)

  Innlevert: 20.08.2020

  Sendt: 20.08.2020

  Svart på: 28.08.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  I den bydelen i Oslo med høyest smittetall, har noen foreldre organisert felles kjøreordning for å unngå kollektivtransport til skolen. For å unngå kjøring i rushtiden, var skolen innstilt på at deler av skolearbeidet kunne gjøres hjemme. Nå viser det seg at dette ikke er mulig, fordi Udir. har knyttet opplæringsplikten på gult smittenivå til fysisk tilstedeværelse. Vil statsråden ta initiativ til å endre reglene slik at skolen lokalt kan finne praktiske og fleksible løsninger som både ivaretar elevenes sikkerhet og opplæringsplikten?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2330 (2019-2020)

  Innlevert: 19.08.2020

  Sendt: 19.08.2020

  Svart på: 26.08.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  I Stortinget i mai opplyste statsråden at det var forventet at alle skulle fått dagpenger i løpet av juli. Nå nærmere vi oss slutten av august og det opplyses at det fortsatt er 67 000 som ikke har fått beregnet dagpenger. Hvor mange av disse kommer fra EØS-land, og hvilke type bedrifter er de permittert fra?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2265 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 13.08.2020

  Svart på: 18.08.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Stortinget vedtok i 2018 at regjeringen skulle få på plass en evaluering av seksårsreformen i skolen. Hvor langt er evalueringen kommet, når kan vi vente oss en konklusjon og framlegg av funnene, samt når og hvordan skal dette komme førsteklassingene og lærerne ved skolestart til gode?