Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Sør-Trøndelag (1 - 13 av 13)
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:146 (2021-2022)

  Innlevert: 26.10.2021

  Sendt: 27.10.2021

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sørge for at de eldre i Stjørdal og Selbu kommuner får et minst like godt tilbud som i dag hvis regjeringen skroter forsøket med statlig finansiering av pleie- og omsorgstjenestene?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:142 (2021-2022)

  Innlevert: 26.10.2021

  Sendt: 26.10.2021

  Til behandling

  Vil statsråden holde løftet fra Hurdalsplattformen, og sørge for at fylkeskommunene får en rask avklaring om opptak til videregående opplæring, før arbeidet med nye inntaksordninger i fylkeskommunene er kommet så langt at det er for sent å stoppe Solberg-regjeringas tvangsvedtak?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:126 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  11.10 ble vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Dommen i Høyesterett er en stor seier for samene og vil få konsekvenser for andre utbyggingssaker i samiske reindriftsområder. Vil statsministeren komme til Stortinget og redegjøre for dommen, hvilke konsekvenser den har for utbyggingen på Fosen og hvilke konsekvenser den har for andre utbyggingssaker i samiske reindriftsområder?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:124 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Vil den nye statsråden revurdere tidligere statsråds avvisning av Stortingets vedtak om en ekspertenhet for offentlige anskaffelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:120 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Landbruksdirektoratet har redusert tillegget Rørosmeieriet får som gir redusert innbetalingen til Prisutjevningsordningen (PU). Meieriets innbetaling øker nå fra 22 millioner kroner til over 30 millioner i året. Dette gjør at de må øke prisen i butikken, med fare for at salget går ned. Bondeorganisasjonene mener det må ses på hvordan omsetningen av økologisk melk kan styrkes. Hva gjør statsråden for å sikre at Rørosmeieriet og salget av økologisk melk ikke blir skadelidende som en følge av de økte innbetalingene til PU?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:75 (2021-2022)

  Innlevert: 19.10.2021

  Sendt: 19.10.2021

  Svart på: 26.10.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Hva vil næringsministeren gjøre med de politiske rammebetingelsene for næringsmiddelindustrien, slik at Nortura kan revurdere sin beslutning om å sentralisere driften sin, og er næringsministeren villig til å gå i dialog med selskapet for å forhindre at dette skjer?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:64 (2021-2022)

  Innlevert: 15.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Svart på: 21.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Stortinget har flere ganger slått fast følgende mål: “I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.” I den nye regjeringsplattformen står det: “Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.” Hvordan skal regjeringen gå fram for å svekke Stortingets mål, slik de foreslår?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:61 (2021-2022)

  Innlevert: 15.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Svart på: 25.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  EU kommisjonen går inn for stans i oljeaktiviteten i Arktis og uttrykker ønske om å stanse import av olje og gass som stammer derfra. Kommisjonen vil samarbeide med sine partnere for en multilateral forpliktelse om ikke å tillate videre utvinning av hydrokarbon-reservene i Arktis eller tilliggende regioner, og til ikke å kjøpe slike produkter om de likevel produseres. Vil den nye regjeringen stille seg bak dette slikt initiativet, og hvilke konsekvenser mener statsråden det vil få for de planlagte utbyggingene i bla Barentshavet?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:63 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Svart på: 25.10.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  I Hurdalplattformen lover regjeringen å gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede. Hva anslår statsråden vil være konsekvensene av å innføre en slik ordning?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:33 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Svart på: 25.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I Hurdalplattformen lover den nye regjeringen å sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet. Hva slags fornybar kraft mener statsråden skal bygges ut for å sikre ny og eksisterende industri nok energi, og hva er det anslåtte økte energibehovet til ny industri som skal dekkes gjennom fornybar kraft?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:10 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Svart på: 22.10.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Saltstraumen i Bodø regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm, og de spesielle strømforholdene har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Det er et unikt område og er derfor et marint verneområde opprettet i 2013. Det meldes likevel om at det er mye marint avfall som fiskeutstyr, det er stor påvirkning av turisme, og det er spørsmål om vernet har noen reell praktisk betydning. Hva vil Statsråden gjøre for å sikre et faktisk vern av et så viktig område?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:9 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Svart på: 22.10.2021 av arbeids- og sosialminister Hadia Tajik

  Vil regjeringen sikre at NAVs tilskuddsordning til bil gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge elbil, og vil anbudet som skal inngås innen 1. november tilstrebe å innfri kravet om at det offentlige skal velge nullutslippsbiler fra 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:7 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Svart på: 13.10.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Er Statkrafts oppkjøp av vindparker i Europa innenfor politiske føringer for selskapet, i så fall hvilke, og er statsråden enig i at selskapets overskuddslikviditet heller burde brukes på opprustinger og utvidelser av norske vannkraftanlegg i stedet for å kjøpe utenlandske vindturbiner?