Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Vestfold (1 - 20 av 21)
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Larsen (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:487 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil forsvarsministeren ta initiativ til at etterlattes søknader om erstatning blir prioritert i FD inn mot FN?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:451 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Til behandling

  Kan forvaltningen og domstolene overprøve og pålegge leger at bestemte oppgaver skal gjennomføres av medhjelpere og hvem har i så fall ansvaret for at helsehjelpen er forsvarlig?
 • Skriftleg spørsmål fra Grete Wold (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:402 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Vi ser at et godt og sikkert krisesentertilbud er nødvendig for mange, og denne lovpålagte oppgaven løses ofte ved interkommunale samarbeid. For å drive et egnet og sikkerhetsmessig forsvarlig tilbud er det avgjørende å ha egnede og tilrettelagte bygninger. Husbankens Forskrift om lån til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak § 3 omfatter ikke krisesenter. Vil statsråden ta initiativ til en forskriftsendring slik at også krisesenter omfattes av § 3 i nevnte forskrift?
 • Skriftleg spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:401 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil være en pådriver for at rettigheter for barn på flukt ivaretas, sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn og vil ha en gjennomgang av praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste. Hvordan vil statsråden følge opp disse punktene, når vil gjennomgangen være ferdig og hva slags konsekvenser vil det ha for barnefamilier i samme situasjon som familien i Tønsberg?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:338 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  I Hurdalsplattformen fastslås det i et kulepunkt at tredje rullebane skal skrinlegges, mens det i neste kulepunkt står at det skal nedsettes et utvalg for å se på fremtidig kapasitet, og at dette utvalgets arbeid vil danne grunnlag for regjeringens konklusjon i spørsmålet om tredje rullebane. Hvorfor skal det nedsettes et utvalg når det allerede er sagt at man skal vurdere behovet for en tredje rullebane i den kommende luftfartsmeldingen som Stortinget har bedt om?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:337 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Svart på: 16.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Regjeringsplattformen sier at regjeringen ønsker å «nedsette et uavhengig utvalg for å se på fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn på Gardermoen.» I sitt svar til representant Erlend Wiborg av 27. oktober 2021 skriver statsråden at «Jeg vil vurdere om spørsmålet om Rygge som avlastningsflyplass for Gardermoen bør være en del av mandatet til dette utvalget.» Vil statsråden la spørsmålet om Sandefjord Lufthavn Torp kan være avlastningsflyplass for Gardermoen være en del av mandatet til dette utvalget?
 • Skriftleg spørsmål fra Grete Wold (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:332 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Svart på: 19.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Når har statsråden planlagt at de nødvendige læremidlene vil kunne tas i bruk slik at svaksynte og blinde elever kan få samme opplæring som andre, og at bruddene i likestillings- og diskrimineringsloven opphører?
 • Skriftleg spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:325 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Viser til svar på skriftlig spm nr 79 (2021-2022). Det kommer meldinger om umenneskelige forhold på grensa mellom Hviterussland og Polen. Polen har vedtatt at grensevaktene kan tvinge flyktninger tilbake over grensa og at de kan unnlate å behandle asylsøknader fra personer som har krysset grensa. Hvordan vil statsråden følge opp situasjonen også overfor polske myndigheter, for å sikre menneskerettighetene, og hvilken garanti har vi for at ikke våre EØS-midler nå brukes til grensegjerder, grensekontroll og pushbacks?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:276 (2021-2022)

  Innlevert: 04.11.2021

  Sendt: 08.11.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Svart på: 12.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil klima- og miljøministeren legge til rette for at det fortsatt skal være sikringskvalitet på drivstoff og god tilgang på 98-oktan?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:257 (2021-2022)

  Innlevert: 04.11.2021

  Sendt: 04.11.2021

  Svart på: 12.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil samferdselsministeren vise handlekraft ved å følge opp Stortingets enstemmige vedtak om å redusere forskuddsbetalingen for AutoPASS-ferje snarest mulig?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:221 (2021-2022)

  Innlevert: 29.10.2021

  Sendt: 01.11.2021

  Svart på: 08.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Har samferdselsministeren noen tanker om hvordan Statens vegvesen skal gå frem overfor berørte parter i saker om grunnervervelse og mulig ekspropriasjon, og mener han det er riktig av SVV å ikke forholde seg til alle parter som blir direkte berørt av en ekspropriasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:196 (2021-2022)

  Innlevert: 29.10.2021

  Sendt: 01.11.2021

  Svart på: 04.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  I Hurdalplattformen står det følgende. «Tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 70 prosent i prosjektene som i dag finansieres 66/34 av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de store byene». Betyr det at bybanen til Fyllingsdalen skal motta 70 prosent finansiering, og vil den samme statlige andelen også gjelde bybane til Åsane?
 • Skriftleg spørsmål fra Grete Wold (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:177 (2021-2022)

  Innlevert: 28.10.2021

  Sendt: 29.10.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Svart på: 05.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Flere av de enslige mindreårige flyktningene som har kommet til Norge fra Afghanistan, og fortsatt er i Norge, opplever nå stor usikkerhet for å bli sendt tilbake til et land i krise. Hva vil statsråden gjøre for å sikre stabilitet og mindre utrygghet for de afghanske asylsøkerne, og andre med midlertidig opphold?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:169 (2021-2022)

  Innlevert: 28.10.2021

  Sendt: 28.10.2021

  Svart på: 11.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kollektivavtalen er en forpliktende avtale mellom Helfo og Legeforeningen, som skal bidra til oversiktlige og forutsigbare forhold knyttet til ordningen med direkte økonomisk oppgjør. Hvilke konsekvenser mener statsråden det har når Helfo skriftlig forplikter seg til sentral avklaring om konkret takstforståelse, men deretter unnlater å følge opp dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:135 (2021-2022)

  Innlevert: 25.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Svart på: 02.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan statsråden klargjøre om og i hvilke tilfeller legens vurdering av delegering til medhjelper kan overprøves av andre?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:108 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil regjeringen forsikre meg om at økningen fra 66 % statlig bidrag til 70 % i prosjektene Fornebubanen og ny t-banetunnel vil medføre 714 millioner kroner til reduksjon av bompenger i Oslopakke 3?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:93 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 21.10.2021

  Svart på: 29.10.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil statsråden følge opp sine intensjoner om å lytte til folk der de er ved at et enstemmig kommunestyre går sterkt imot søknaden fra NOAH, og vil statsråden ta initiativ til at søknaden ikke blir godkjent av Miljødirektoratet?
 • Skriftleg spørsmål fra Grete Wold (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:89 (2021-2022)

  Innlevert: 20.10.2021

  Sendt: 21.10.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Svart på: 28.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Det er nå mulig for personer i Norge å søke om familiegjenforening fra Norge på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Afghanistan. Vil regjeringen åpne for at det også er mulig å søke fra Norge for personer som har klart å flykte over grensen til Pakistan, og hva vil regjeringen gjøre for å følge anbefalingene fra UNHCR av 15. oktober 2021 om å lette søknadsprosessene for familiegjenforening mellom afghanere i Norge og deres familiemedlemmer som enten oppholder seg i Afghanistan eller i regionen?
 • Skriftleg spørsmål fra Grete Wold (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:54 (2021-2022)

  Innlevert: 15.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 23.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil fjerne ordningen med ABE-kutt og erstatte den med målrettede prosesser og effektivitetsmål. Hva mener statsråden med det, ligger det noen områder til grunn når man skriver målrettet, og er det konkretisert hvilke mål man skal nå?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:52 (2021-2022)

  Innlevert: 15.10.2021

  Sendt: 18.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden bekrefte at regjeringen ikke vil gjøre endringer i de nummererte konsesjonsrundene i denne stortingsperioden?