Skriftleg spørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:100 (1996-97)
Innlevert: 17.03.1997
Sendt: 18.03.1997
Svart på: 21.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Ifølge Dagbladet 17. mars 1997 har departementet gått med på å utsette Norske Skogs bygging av en ny papirgjenvinningsfabrikk med avsvertingsanlegg på ubestemt tid. Hva inneholder avtalen mellom departementet og Norske Skog, og med hvilken begrunnelse har departementet gått med på en utsettelse på ubestemt tid?"

Grunngiving

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Jeg viser til spørsmål 100 vedrørende innholdet i departementets avtale med Norske Skog og begrunnelsen for at departementet har gått med på at Norske Skog utsetter byggingen av et returfiberanlegg på ubestemt tid.

Miljøverndepartementet og Norske Skogindustrier ASA inngikk den 7. november 1996 en avtale som bl.a. innebærer at Norske Skog forplikter seg til å bygge et returfiberanlegg med en årlig kapasitet på minimum 100000 tonn returpapir. Når anlegget skal stå ferdig er ikke tidfestet, men Norske Skog har fram til anlegget står ferdig påtatt seg betydelige økonomiske forpliktelser for å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for gjenvinning av returpapiret. Det vises for øvrig til kopi av avtalen som følger vedlagt.

Avtalen av 7. november 1996 erstatter tidligere avtale mellom Miljøverndepartementet og Norske Skog av 1992, med tilleggsavtale i 1995, som bla. innebar at Norske Skog i løpet av 1998 skulle bygge et retufiberanlegg med en årlig kapasitet på 100000 tonn returpapir. For å sikre lønnsomhet ved et slikt anlegg ønsker Norske Skog at det bygges i forbindelse med utvidelse av selskapets produksjonskapasitet for papir i Norge. I en situasjon med avsetningsproblemer for returpapir bl.a. på grunn av stagnasjon i papirmarkedet globalt, anser Norske Skog det som lite aktuelt å øke produksjonskapasiteten i Norge nå. Dette var bakgrunnen for den nye avtalen som ble inngått i 1996. Miljøverndepartementet forutsetter imidlertid at nåværende avtale med Norske Skog gir stabile og forutsigbare rammebetingelser for gjenvinning av returpapir.

Når det gjelder en del av oppslagene som nylig har vært i pressen om at innsamlet papir går på fyllplass, er disse ikke korrekte. De faktiske forhold er i følge oversikter fra Statens forurensningstilsyn at av de ca. 340000 tonn papp og papir som årlig samles inn fra husholdninger og virksomheter, blir ca. 130000 tonn bølgepapp o.l. materialgjenvunnet ved norske bedrifter, 170000 tonn hvitt papir (aviser, ukeblader m.m) materialgjenvinnes ved norske og europeiske fabrikker, 25000 tonn har blitt eksportert til Asia, ca. 6000 tonn har gått til energiutnyttelse ved biobrenselanlegg tilknyttet papir-industrien i Norge og 8 - 10000 tonn ligger i dag på lager. Ved eksport av returpapir til Asia har det vært benyttet ledig returtransportkapasitet på båter som går mellom Europa og Asia.

Selv om avsetningssituasjonen for innsamlede aviser og ukeblader i dag er vanskelig, betyr dette altså ikke at papiret går på fyllplass. Avsetningsproblemene har imidlertid ført til at økonomien i innsamlingen i en periode har vært dårlig. Norske Skog har derfor nå i en periode brukt betydelige midler for å sikre økonomien i innsamlingen.

Vedlegg til svar:

Avtale mellom Norske Skogindustrier ASA og Miljøverndepartementet om gjenvinning av returpapir

1. Bakgrunn:

Norske Skogindustrier ASA (Norske Skog) og Miljøverndepartementet inngikk 3. desember 1992 en avtale, endret ved tilleggsavtale av 9. januar 1995, som bl.a. innebærer at Norske Skog skal bygge et returfiberanlegg i Norge med en årlig kapasitet på minimum 100000 tonn returpapir i løpet av 1998.

Norske Skog ønsker at et slikt anlegg bygges i forbindelse med en utvidelse av Norske Skogs produksjonskapasitet for avispapir i Norge. Av markedsmessige grunner vurderer for tiden Norske Skog utvidelse av denne produksjonskapasiteten som lite aktuelt.

I løpet av 1996 har det oppstått betydelige avsetningsvanskeligheter for innsamlet norsk returpapir. Årsaken til dette er at innsamlingen av returpapir både i Norge og ellers i Europa har økt betydelig, samtidig som etterspørselen etter returpapir til materialgjenvinning ikke har økt tilsvarende. Dette har ført til fallende priser på returpapir, samtidig som det i perioder har vært begrensede eksportmuligheter.

2. Formål:

Avtalens formål er å redusere miljøproblemene forårsaket av papiravfall ved å sikre at returpapir gjenvinnes der dette ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget.

3. Definisjoner:

I denne avtalen menes med:

returpapir - papiravfall av avsvertingskvalitet, f.eks. aviser, ukeblader, tidsskrifter, reklame, kataloger, bøker m.m.

gjenvinning - nyttiggjøring av avfallsmaterialer ved materialgjenvinning eller energiutnyttelse

materialgjenvinning - utnyttelse av avfall slik at materialet beholdes helt eller delvis, enten til sitt opprinnelige formål eller til andre formål. For returpapiret innebærer dette at papiret utnyttes til produksjon av ulike typer papir, emballasje, isolasjonsmateriale, bygningsplater m.m.

energiutnyttelse - utnyttelse av energien i returpapiret gjennom forbrenning

returfiberanlegg - anlegg for avsverting og behandling av returpapir til papirproduksjon.

4. Norske Skogs forpliktelser:

For å sikre gjenvinning av innsamlet norsk returpapir både på kort og lang sikt, vil Norske Skog bidra på følgende måte:

a) Norske Skog skal bygge og sette i drift et returfiberanlegg med en årlig kapasitet på minimum 100000 tonn returpapir.

b) Norske Skog skal legge til rette for at returpapir kan energiutnyttes ved selskapets egne anlegg. Returpapiret skal supplere og/eller erstatte annet brensel, og forbrennes i anlegg med høy grad av energiutnyttelse når dette er et økonomisk forsvarlig alternativ til materialgjenvinning.

c) Norske Skog skal sørge for at alt returpapir som samles inn frem til 31. desember 1996 eller som allerede er samlet inn og ligger på lager, ut over hva som normalt ligger på lager, sikres avsetning til gjenvinningsformål på følgende måte:

Norske Skog yter en kontantstøtte på 150 kr/tonn returpapir som i perioden går til særskilt eksport eller energiutnyttes, på vilkår som fastsettes nærmere av Norske Skog.

d) Norske Skog skal med virkning fra 1. januar 1997 opprette et fond med en grunnkapital på 15 mill NOK. Fra og med 1998 skal Norske Skog styrke fondet med 10 mill. NOK årlig frem til returfiberanlegget er satt i drift. Norske Skogs årlige ansvar for å styrke fondet er begrenset slik at den samlede kapital i fondet ikke overstiger 40 mill. NOK. Fondet skal brukes til å hindre stopp i separat innsamling og gjenvinning av returpapir ved å bidra til stabile og forutsigbare rammebetingelser for avsetning av returpapir til gjenvinning, f.eks. ved at det gis tilskudd til energiutnyttelse eller ekstraordinær eksport til materialgjenvinning.

Ikke benyttede fondsmidler vil kunne overføres til investeringer i et returfiberanlegg i regi av Norske Skog.

5. Miljøverndepartementets forpliktelser:

a) Miljøverndepartementet vil arbeide for en fortsatt økning i innsamlingen og gjenvinningen av returpapir gjennom bruk av ulike virkemidler, herunder arbeide for å innføre en sluttbehandlingsavgift på avfall, jf. omtale i St. prp. nr. 1 (1996-97) for Miljøverndepartementet, s 98.

b) Innenfor de årlige budsjettmessige rammer vil Miljøverndepartementet vurdere å bidra med investeringsstøtte til bygging av et returfiberanlegg. Beløp og vilkår vil bli nærmere spesifisert i et eget tilsagnsbrev på bakgrunn av en konkret søknad fra Norske Skogindustrier A.S.

6. Avsluttende bestemmelser

Avtalen av 3. desember 1992 med endringer i tilleggsavtale av 9. januar 1995 oppheves ved denne avtale.

Denne avtalen utelukker ingen fra å samle inn eller gjenvinne returpapir, eller fra å organisere systemer for innsamling og gjenvinning av slikt avfall.

Vesentlige endringer i rammebetingelsene for denne avtalen av økonomisk, politisk, miljømessig eller markedsmessig karakter, gir grunnlag for reforhandling av avtalen eller deler av denne.

Oslo, 7. november 1996

For

For Norske

Miljøverndepartementet

Skogindustrier ASAThorbjørn Berntsen

Jan Reinås