Skriftleg spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:269 (1998-99)
Innlevert: 30.04.1999
Sendt: 30.04.1999
Svart på: 07.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Jeg viser til oppslag i VG 30.april der det fremgår at en ungdom er sparket som leder av elevlaget på Hamartoppen Folkehøyskole fordi han er homofil. Rektor opplyser at de som står frem som homofile må forlate skolen. Er denne skolen A) godkjent av departementet? B) mottar skolen statsstøtte? C) har elevene rettigheter til Statens lånekasse?
Hvis ja på noen av punktene - hvilke allmenne retningslinjer følger av dette og hva vil statsråden foreta seg ?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til brev av 30. april 1999 med spørsmål i forbindelse med en sak på Hedmarktoppen (i brevet kalt Hamartoppen) folkehøgskole som har vært tatt opp i media.

Hedmarktoppen folkehøgskole ble i 1970 godkjent av departementet for tilskudd etter lov av 28. juli 1949 nr 19 om folkehøgskular, og får tilskudd på linje andre folkehøgskoler. Elevene har vanlige rettigheter i Statens lånekasse.

Representanten Grete Knudsen spør om hvilke allmenne retningslinjer som følger av dette, og hva jeg som statsråd vil foreta meg.

Den sak media har fokusert på, gjaldt forhold i et elevlag av tidligere elever. Denne virksomheten går ikke inn under det tilskuddsberettigede arbeidet ved skolen, og ligger derfor ikke under departementets tilsyn og kontroll.

I media har saken imidlertid også blitt relatert til skolens forhold til homofile elever, og uttalelser av rektor i den forbindelse. Jeg ba derfor departementet ta kontakt med skolen, og innhente en skriftlig redegjørelse fra rektor om saken. Jeg fant det ikke riktig å vurdere saken bare på grunnlag av medias framstilling.

Redegjørelsen er kommet, og viser at Hedmarktoppen følger de generelle bestemmelser som slår fast at ingen kan nektes opptak ved skolen eller bortvises fordi vedkommende er homofil fra skolens side.

Departementet føler ansvar for at folkehøgskolene, så vel som andre tiltak som får statlig støtte, opptrer i tråd med generelt lov og regelverk overfor alle de ulike grupper av mennesker de har med å gjøre.