Skriftleg spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:24 (1999-2000)
Innlevert: 27.10.1999
Sendt: 27.10.1999
Svart på: 02.11.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Kommunal- og regionaldepartementet har tatt det prisverdige initiativ å henvende seg til et stort antall kommuner med oppfordring om samarbeid på tvers av etatsgrenser ved å etablere offentlige servicekontorer. Erfaringer viser at statlige etater tidligere har vært avvisende. Hvilke tiltak vil bli foretatt for å sikre seg at statlige etater stiller seg positivt til lokale initiativ om å etablere offentlige servicekontorer?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Først vil jeg bemerke at jeg setter pris på at du støtter det initiativet vi har tatt overfor en del utvalgte kommuner i forhold til etableringen av offentlige servicekontorer (OSK).

Før jeg konkret kommer inn på ditt spørsmål om Kommunal- og regionaldepartementets medvirkning i arbeidet med OSK, vil jeg understreke at vårt engasjement må ses i nær sammenheng med det arbeidet som gjøres fra sentralt hold generelt på dette feltet.

Som du er kjent med, tar regjeringen sikte på å innføre OSK som en generell ordning i kommunene. OSK skal i hovedsak være basert på lokalt initiativ og samarbeid mellom kommunene og statlige etater. Andre lokale tilpasninger kan også være aktuelle. OSK ligger formelt inn under Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) ansvarsområde.

Det er en sentral problemstilling du tar opp når det gjelder statlige etaters medvirkning og holdning til etablering av slike kontorer i og med at OSK vil være basert på samarbeid på tvers av tradisjonelle etatsgrenser, så vel statlige som kommunale. Dette står også sentralt i det arbeidet som er satt i gang. Jeg vil her som et eksempel nevne AADs brev til departementene av 23 april 1999. I brevet ble det blant annet understreket viktigheten av at fagdepartementene og deres underliggende instanser allerede nå er positive til lokale initiativ for samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og tradisjonelle etatsgrenser, som for eksempel offentlig servicekontor. I brevet ble de også oppfordret til selv å ta initiativ til og å gjennomføre slike tiltak.

Som en følge av regjeringens målsetning har AAD nedsatt en arbeidsgruppe som bl.a. skal kartlegge formelle hindringer for etablering og drift av vel fungerende OSK og legge forholdene til rette for etablering av slike kontorer i kommunene. Videre skal gruppen fremme forslag om hvordan eventuelle hindringer kan fjernes. Dette arbeidet gjøres parallelt med det arbeid som allerede er satt i gang i mange kommuner. Arbeidet på sentralt nivå er derfor ment å lette og støtte opp om det arbeidet som gjøres på lokalt nivå på dette feltet. Arbeidsgruppen skal legge frem sin rapport innen utgangen av februar neste år.

Det initiativ som KRD har tatt i dette arbeidet skjer i nær forståelse og i samarbeid med AAD. Gjennom utkantsatsingen har KRD satt fokus på bl.a. offentlig og privat tjenesteyting i kommuner som er preget av stor nedgang i folketallet. En sentral problemstilling her er å se på hvordan man kan sikre et tilfredsstillende offentlig tjenestetilbud til befolkningen.

KRD har gjennom satsingen overfor kommuner med sterk nedgang i folketallet registrert et stigende behov for å starte samarbeid på tvers av tradisjonelle etatsgrenser. Endringer i arbeidsoppgaver og teknologi tilsier effektivisering som i verste fall kan medføre nedlegging av enkelte statlige tjenester i mindre kommuner. For å møte denne utfordringen og sikre befolkningen tilgang på offentlig service, er det ønskelig med sterkere satsing på samarbeid mellom kommunale og statlige etater.

I en slik sammenheng vil mulighetene for å etablere offentlige servicekontorer være av spesiell interesse. Parallelt med det arbeidet som skjer i AAD har KRD derfor invitert de kommunene med størst nedgang i folketallet, pilotkommunene under utkantsatsingen og de fire kommunene som deltar i omstillingsprogrammet for Indre Finnmark til å være med i et samarbeidsprosjekt med den målsetting å etablere offentlig servicekontor i egen kommune. Vi gjør oppmerksom på at OSK kan inneholde andre oppgaver som er lokalt tilpasset.

Og så til spørsmålet om hvilke tiltak KRD vil sette i gang for å få statlige etater til å støtte opp om dette arbeidet. For det første vil dette arbeidet, som nevnt ovenfor, skje i nær kontakt med det generelle arbeidet som gjøres i AAD. I tillegg vil departementet engasjere en koordinator som skal fungere som et bindeledd mellom kommunene og aktuelle statsetater m.fl. Koordinatoren vil også sørge for at det skjer en erfaringsoverføring mellom kommunene, og at problemer som de aktuelle kommunene tar opp blir drøftet med berørte statsetater og departementer. Jeg vil ikke påstå at et slikt arbeid er enkelt, men det er min bestemte oppfatning at en kombinasjon av konkret jobbing i kommunene og dialog med statsetatene/departementene vil være hensiktsmessig for å bringe denne saken fremover.

Forberedelsen til å starte dette prosjektet er ennå ikke avsluttet. Søknadsfristen for kommunene er forlenget til 10. desember. Når det er klart hvor mange kommuner som vil delta, vil departementet ta initiativ til en samling der en drøfter nærmere hvordan en faglig skal arbeide i dette samarbeidsprosjektet. På dette møtet er det naturlig at andre departement og sentrale direktorat deltar. Det er ikke ønskelig å ha et skreddersydd opplegg for koordineringsrollen før vi har drøftet problemstillingen med kommunene. Det er viktig at kommunene kommer med innspill på hvilke problemer de står overfor i og med at det er kommunene og statlige etater som skal ha den aktive rollen i arbeidet. Det er derfor for tidlig nå å kunne være mer konkret på hvordan det praktiske arbeidet skal legges opp.

Etter at vi har hatt samlingen med de aktuelle kommunene, vil det foreligge et mer konkret opplegg for arbeidet. Vi må imidlertid være innstilt på at mange av problemstillingene, og dermed viktige premisser for vår koordineringsrolle, ikke vil komme frem før dette arbeidet har kommet et stykke på vei. Det vil derfor være naturlig å se på opplegget for dette arbeidet som en kontinuerlig prosess som må revideres og tilpasses over tid. Vi tar imidlertid sikte på at vi i begynnelsen av neste år vil ha en mer konkret plan for arbeidet.