Skriftleg spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:128 (1999-2000)
Innlevert: 22.12.1999
Sendt: 23.12.1999
Svart på: 05.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Tyske forskere har de siste årene vært på leting etter råstoffer til nye legemidler som kan finnes i korallrevene utenfor Frøya i Sør-Trøndelag. Norge står i fare for å tape milliardbeløp fordi vi ikke har regelverk som regulerer uttak av genressurser. Ifølge Adresseavisen 03.12.99 forbereder Miljøverndepartementet nå et regelverk som vil sikre nasjonal kontroll. Når vil dette regelverket være på plass og hva kan statsråden gjøre for å hindre at betydelige verdier kan gå tapt før loven er trådt i kraft?

Grunngiving

Oljedirektoratet har med hjemmel i kontinentalsokkelloven gitt tyske forskere tillatelse til vitenskapelige undersøkelser etter naturforekomster. De tyske forskerne har formelt søkt om uttak av dypvannskoraller og svamp. De kan inneholde enzymer som blir benyttet i forsvarssystemer mot andre organismer. Enzymene kan være interessante i medisinsk sammenheng ved at de blir brukt i medikamenter som har god effekt på immunsystemet hos mennesker. Tillatelsen som er gitt tar ikke hensyn til at begrenset prøvetaking faktisk gir tilgang til genressurser og senere kommersiell utnytting og eventuell patentering av disse. Norge står derfor i fare for å tape milliardbeløp fordi vi ikke har regelverk som regulerer uttak av genressurser. Biodiversitetskonvensjonen som ble ratifisert i 1993 legger til grunn at hver stat har suveren rett til genressursene og kan bestemme over tilgangen til dem. Norge har i motsetning til mange andre land ikke fulgt opp konvensjonen på dette området. Dette har nå resultert i at utenlandske forskere utnytter manglene i vårt regelverk til å få fri tilgang til verdifulle genressurser.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Miljøverndepartementet har nedsatt en interdepartemental gruppe som består av representanter fra 7 ulike departement (Utenriks-, Landbruks-, Fiskeri-, Miljøvern-, Sosial- og helse og Kirke-, undervisnings og forskningsdepartementet). Gruppen skal vurdere og fremme forslag til politiske og juridiske virkemidler knyttet til uttak av genressurser i alle typer miljø. På bakrunn av møte i denne gruppen er arbeidet med å utforme et notat som drøfter behovet for en grundigere utredning om tilgang og rettigheter til genressurser igangsatt. Notatet diskuterer dessuten bruk av eksisterende virkemidler og behovet for et eventuelt midlertidig regelverk.

I St.prp. nr. 56 (1992-93) "Om samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om biologisk mangfold" slås det fast at behovet for et lovverk på feltet vil avhenge av den internasjonale utviklingen og at det på tidspunktet da protokollen ble ratifisert ikke var behov for endringer av norsk lovverk på området.

Det er liten tvil om at situasjonen nå er endret og at lovverket er ufullstendig med tanke på å ivareta de økonomiske interessene ved uttak av genetiske ressurser i alle typer miljø. Det vil derfor være et mål å utforme juridiske virkemidler som omfatter dette området så raskt som mulig.