Skriftleg spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:446 (1999-2000)
Innlevert: 07.09.2000
Sendt: 08.09.2000
Svart på: 15.09.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vurderer statsråden det som aktuelt å la studieretningsfaget geografi 1 få realfagspoeng på samme måte som de andre realfagene?

Grunngiving

Stortingets kirke-, undervisnings- og forskningskomite har mottatt brev fra Tyholmen Videregående skole i Arendal. Fra brevet som er datert 20.06.00 siteres:
"Geografiseksjonen ved Tyholmen Videregående skole i Arendal har vurdert situasjonen for studieretningsfaget geografi 1 (fysisk geografi) i studieretningen for allmenne, økonomiske og administrative fag. Vi har tilbudt faget siden det kom etter Reform 94, men ser nå at det kommer dårlig ut i forhold til de andre realfagene fordi det ikke utløser ekstra poeng. Sammenlignet med fag som for eksempel biologi som gir ekstra poeng, ser vi ingen grunn til at ikke fysisk geografi også skal ha dette. Det er kjent at det bl.a. er mangel på studenter som tar geologi som fag ved universitet og høyskoler. I motsetning til de andre realfagene er geografi et fag elevene i videregående skole ikke møter før på VK1, og kommer av den grunn også dårligere ut."
I brevet ber geografiseksjonen om at studieretningsfaget geografi 1 skal få realfagspoeng på samme måte som andre realfag.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Stortinget behandlet spørsmålet om tilleggspoeng for fordypning i realfag ved opptak til høgre utdanning i forbindelse med St.meld. nr. 49 (1996-97) Prinsipp for rangering av søkjarar til studium ved universitet og høgskolar. Forut for stortingsmeldingen hadde en bredt sammensatt arbeidsgruppe foreslått at slike tilleggspoeng ble gitt for fagene matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

I stortingsmeldingen ble det likevel foreslått at slike poeng kun skulle gjelde for fordypning i matematikk og fysikk. I Innst. S. nr. 259 (1996-97) heter det imidlertid:

Komiteen finner forslaget om å innføre ekstra fordypningspoeng for realfag interessant og mener forslaget fra arbeidsgruppen bør innføres som en prøveordning. Komiteen mener imidlertid det bør gis samme antall bonuspoeng for alle de fire realfagene, og vil understreke en styrking av realfagene generelt.

På bakgrunn av merknadene i Innst. S. nr. 259 (1996-97) gis det nå tilleggspoeng for fordypning i de fire realfagene matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Videre skal ordningen evalueres.

Dersom flere fag blir omfattet av ordningen vil denne bli utvannet og en vil vanskelig oppnå den ønskede effekt. Videre stiller jeg meg også skeptisk til å inkludere nye fag før en evaluering av ordningen foreligger.