Skriftleg spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:70 (2001-2002)
Innlevert: 07.12.2001
Sendt: 10.12.2001
Svart på: 14.12.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Etter et besøk jeg hadde på Ringerike fengsel, ble jeg gjort kjent med de innsatte ikke kan få låne bøker fra andre biblioteker. Det er nå ansatt en bibliotekar ved fengselet.
Kan statsråden nå sette fortgang i arbeidet med at de innsatte kan få låne bøker fra biblioteker utenfor institusjonen, via sin bibliotekar?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Bibliotektjenesten i norske fengsler ligger under Kulturdepartementet, og er Statens Bibliotektilsyn sitt ansvarsområde. Dette er i tråd med vår modell for forvaltningssamarbeid i kriminalomsorgen, der ulike tjenester ytes av de offentlige etatene som ellers har ansvaret for dette i samfunnet. Jeg har undersøkt saken, og kan opplyse følgende: Det har dessverre tatt tid å få etablert bibliotektjenesten i Ringerike fengsel selv om lokalene har vært tilgjengelig hele tiden. Fengselet har som en midlertidig ordning kjøpt inn noe bøker, men tilbudet har til nå vært svært begrenset.

Gjennom samarbeid med kultursektoren er det imidlertid nå lagt til rette for en permanent bibliotektjeneste også i Ringerike fengsel, og det er gitt midler til dette fra Bibliotektilsynet til Ringerike kommune fra 01.11.01. Ringerike fengsel har i forbindelse med dette prioritert å legge til rette for den praktiske etableringen i samarbeid med Ringerike kommune. En bibliotekfilial vil bety at lånetilbudet ved biblioteket i fengselet vil bli langt større.

Det er som nevnt i spørsmålet, nå tilsatt en bibliotekar i ½ stilling som skal betjene filialen ved Ringerike fengsel. Bibliotekaren er tilsatt av Ringerike kommune. Slik vil det nå kunne bli et ordinært bibliotektilbud ved fengselet, noe som også innebærer muligheten til å bestille bøker fra andre bibliotek ved behov.