Skriftleg spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:115 (2001-2002)
Innlevert: 14.01.2002
Sendt: 15.01.2002
Svart på: 22.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Det registrerte kvantum av ilandført hummer i den lovlige fangsttiden for Østlands- og Sørlandsområdet har sunket dramatisk over tid. Selv med tillegg av hobbyfiskernes andel blir ikke bildet av en sterkt redusert bestand endret nevneverdig.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette slik at bestanden kan ta seg opp igjen langs kysten?

Grunngiving

Undertegnede har selv i snart 50 år deltatt i det årlige hummerfisket. Tendensen har vært tydelig i mange år: Dersom en skal bedømme størrelsen på bestanden ut fra de fangstresultatene som er oppnådd, så har det vært en nedadgående kurve som begynner å nærme seg det alarmerende. Et program på TV for ikke lenge siden hadde også den samme konklusjonen.
Ulike tiltak har så langt blitt brukt for å forhindre den negative utviklingen. Minstemålet har blitt økt, og bruk av teiner i fredningsperioden underlagt dybdebestemmelser for hobbyfiskere. Kontrollen med overholdelse av bestemmelsene har riktignok vært "sparsommelig", idet kontrollørene har vært ytterst få på strekningen fra svenskegrensa til Lista.
Sammen med konstateringen av dårlig hummerfiske når det er lovlig, går folkesnakket og påstandene. Ulike teorier settes fram, alt fra dykkere som plukker hummer i forbudstiden, via garn som bevisst settes etter hummer i samme tidsrom og til den store krabbebestanden som spiser opp hummeryngel. Uansett årsak er det nødvendig at problemet tas alvorlig.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Basert på et hummerprosjekt ledet av Fiskeridirektoratet Region Rogaland, kom det høsten 2001 en rapport om hummerbestanden. Rapporten viser at hummerbestanden i dag er på et svært lavt nivå og at omfattende tiltak bør settes i verk for at bestanden skal komme opp på et akseptabelt nivå. Forskerne mener at den beste løsning på problemet vil være en totalfredning, i for eksempel 10 år, men dette alternativ vurderes som lite realistisk og det vises derfor til en rekke mildere tiltak, blant annet:

- totalfredning av rognhummer

- redusert fisketid - bortfall av vårfiske i hvert fall i viktige områder

- reduksjon av bifangst i annen redskap - særlig åleruser

- oppgradering av oppsyn og kontrolltiltak

- utvikling av informasjon til brukere/fiskere

- utarbeide en konkret strategiplan for nasjonal gjenreisning av hummerbestanden ("gjenreis hummeren").

Det er antatt at ingen av disse tiltakene enkeltvis kan medføre en gjenoppbygging av bestanden. Det foreslås derfor at det utarbeides en konkret strategiplan for nasjonal gjenreisning av hummerbestanden, der de enkelte tiltak vurderes som komponenter i en samlet plan. Det er i denne sammenheng påpekt at det ikke er noe i veien for at mindre omfattende strakstiltak blir innført i påvente av at mer omfattende tiltak settes i verk.

Fiskeridepartementet har høsten 2001 gjennomført enkelte slike strakstiltak. Gjennom forskriftsendringer av 27. september og 2. oktober 2001 ble helligdagsfredning for hummerfisket i Skagerrak gjeninnført. Fredningen innebærer et generelt forbud mot å sette eller trekke teiner, slik at en ikke skal kunne omgå regelverket ved å få hummer i fisket med teine etter krabber. Videre ble vårfredningen den 21. desember 2001 utvidet til å gjelde fra 1. januar også i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Samme dato ble det gjennomført et dybdepålegg i forbindelse med krabbefiske i hummerfredningstiden for så vidt gjelder Møre og Romsdal og det ble også foretatt en samordning av fredningsbestemmelsene for sistnevnte fylke.

Kompetanse til å fastsette forskrifter som regulerer hummerbestanden er nå delegert fra Fiskeridepartementet til Fiskeridirektoratet. Det er bred enighet blant så vel havforskere og næring som myndigheter om at det står dårlig til med den norske hummerbestand og at ytterligere tiltak må vurderes og iverksettes. Det planlegges derfor en full gjennomgang av alle sider ved hummerbestanden, deriblant de av Havforskningsinstituttet foreslåtte tiltak. En slik totalgjennomgang vil av Fiskeridirektoratet bli forsøkt gjennomført i løpet av 2002.