Skriftleg spørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:543 (2001-2002)
Innlevert: 04.09.2002
Sendt: 05.09.2002
Svart på: 12.09.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Det har oppstått betydelig usikkerhet etter at Stortinget behandlet saken om mattilsyn våren 2002. Departementene har fremmet en rekke forslag som de berørte parter ikke opplever å ha fått uttalt seg om, og dette har ført til misnøye hos enkelte grupper. Jeg mener alle områder som blir berørt av denne omorganiseringen, som f.eks. kontorinndeling og oppgavefordeling, må fremmes for Stortinget slik at vi får en forsvarlig demokratisk behandling.
Vil statsråden fremme saken for Stortinget?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Regjeringen la i St.prp. nr. 63 (2001-2002) fram sitt syn på en del sentrale organisatoriske og lokaliseringsmessige spørsmål vedrørende et nytt landbasert mattilsyn. Det ble her foreslått at det nye mattilsynet skal ha tre organisatoriske nivå - et sentralt nivå, et regionalt nivå og et lokalt nivå. Det lokale enhetene skal utgjøre grunnpilarene i tilsynets virksomhet og ha kompetanse og ressurser som er tilstrekkelig for både å drive veiledning av brukerne, føre tilsyn og fatte vedtak i første instans. Landbruksdepartementet foreslo en relativt slank sentralenhet som i første rekke skal ha fokus på strategiske ledelsesoppgaver, og 5-7 regionale enheter som i tillegg til å ha regional styrings- og koordineringsfunksjon for de lokale enhetene også skal kunne tillegges oppgaver av nasjonal karakter. Departementets vurdering når det gjelder plasseringen av den sentrale enheten var at denne bør lokaliseres i Oslo-regionen, nærmere bestemt til Ås i Akershus. Det var i proposisjonen påpekt at et sentralt element for å holde tilstrekkelig tempo i prosessen er å få etablert en administrasjon for den nye organisasjonen. Departementet tok derfor sikte på at leder for det nye landbaserte mattilsynet skal være på plass ved årsskiftet 2002/2003.

Ved behandlingen av proposisjonen i Stortinget la et flertall til grunn at det skal etableres ett, felles mattilsyn for landbasert og sjøbasert matproduksjon og at det fremmes sak om dette for Stortinget på egnet måte. Flertallet sluttet seg for øvrig til de vurderinger som Regjeringen la fram og la eksplisitt til grunn at laboratorievirksomheten skal organiseres uavhengig av tilsynet. Flertallet understreket videre viktigheten av at det blir holdt en god framdrift i gjennomføringen av hele programmet for å sikre at reformen blir mest mulig vellykket.

På denne bakgrunn vurderte Helsedepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet det som nødvendig raskt å ta stilling til enkelte spørsmål av stor betydning for den videre framdriften. Kongen i statsråd fastsatte derfor den 16. august 2002 regioninndelingen for det nye mattilsynet. Samtidig ble avklart øvrige spørsmål av stor betydning for å holde den forutsatte framdriften - enkelte prinsipper for fordeling av departementsansvar, inndeling av Mattilsynet i regioner samt lokalisering av hovedkontor og regionkontorer. Det vises her til omtalen i kgl.res. hvor det redegjøres for de vurderinger som er gjort om disse spørsmålene, jf. også http://odin.dep.no/matforvaltning/.

Avklaringen av disse spørsmålene har etter Regjeringens vurdering lagt til rette for at det kan holdes tilstrekkelig tempo i det videre arbeidet med å etablere ett, felles mattilsyn, slik stortingsflertallet forutsatte. Det vises til at stillingen som leder for det nye tilsynet ble utlyst i slutten av august slik at den framtidige leder kan være på plass ved årsskiftet 2002/2003. Den nye lederen vil ha ansvar for tilsetting av bl.a. ledere av regionkontorene og den videre prosess med etableringen av det nye tilsynet. Det er også grunn til å understreke betydningen av å ha på plass regiondirektørene så tidlig som mulig, anslagsvis seinvinteren/våren 2003, slik at det kan legges opp en god prosess for behandlingen av de mange spørsmål som skal avklares internt i det nye tilsynet. Dette hensynet er svært viktig når en tar i betraktning at en står overfor en stor og omfattende reform hvor fire tilsynsstrukturer skal samordnes i ett, felles tilsyn med om lag 1 200 ansatte. For å klare å holde en slik framdrift må stillingene som regiondirektør utlyses høsten 2002.

Stortingets flertall har som referert ovenfor forutsatt at Regjeringen fremmer sak for Stortinget om ett, felles mattilsyn på egnet måte. For å holde den forutsatte framdriftsplanen vil det være nødvendig å gjøre dette allerede høsten 2002. Det er Regjeringens utgangspunkt at Stortinget skal gis en presentasjon av saken med hovedvekt på to hensyn:

- Å vise Regjeringens oppfølging av Stortingets forutsetning om at den nå bør etableres ett, felles mattilsyn.

- Å så langt som mulig gi en samlet framstilling av hovedtrekkene i den nye matforvaltningen.

På denne bakgrunn er det i løpet av siste halvdel av august sendt ut to høringsnotat som del av departementenes forberedelse av fremleggelsen. Høringsinstansene har frist for uttalelse til 15. oktober og departementene tar sikte på å legge fram saken i en tilleggsproposisjon til St.prp. nr. 1 (2002-2003) i begynnelsen av november.