Skriftleg spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:8 (2002-2003)
Innlevert: 04.10.2002
Sendt: 07.10.2002
Svart på: 14.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Flekkefjord kommune godkjente i vår en byggesøknad om et bryggeanlegg på en eiendom i kommunen. Byggherren ble i ettertid anmeldt av fylkesmannen for ulovlig byggevirksomhet, og arbeidet ble stanset. Byggherren ble også pålagt å fjerne ca. 60 lass med stein som han hadde fylt ut på tomten.
Vil miljøvernministeren sørge for at byggherren ikke blir skadelidende på grunn av offentlig svikt i rutinene?

Grunngiving

I sommer ble jeg gjort kjent med en sak der Flekkefjord kommune hadde gitt byggetillatelse for et bryggeanlegg. Byggherren søkte om å bygge en forstøtningsmur og brygge. Kommunen innvilget søknaden, og byggherren fikk beskjed om at kommunen kunne avgjøre denne saken selv. I ettertid grep fylkesmannen i Vest-Agder inn. Miljøvernavdelingen har kjent kommunens vedtak ugyldig, og byggherren er anmeldt til politiet for brudd på verneforskriftene. Etter at det ble gitt byggetillatelse startet byggherren i våres arbeidet i strandkanten. Han har mudret for å få den rette dybden utenfor bryggen, og kjørt på omkring 60 lass med stein. Arbeidet ble så stanset og han fikk frist til 1. august med å fjerne steinmassene. Byggherren peker på at han har kommet i en ufrivillig vanskelig situasjon, der han etter beste skjønn ikke kan forstå at han har gjort noe galt. Han reagerte videre kraftig på at han ble politianmeldt og stilt økonomisk ansvarlig for opprydding. Saksbehandleren i Flekkefjord kommune bekreftet i Fædrelandsvennen 23. juli byggherrens versjon, han anså byggesaken som kurant, og mente det ikke var nødvendig å kontakte fylkesmannen før byggetillatelse ble gitt. Jeg ble opprørt over episoden. Jeg mener at byggherren ikke kan belastes for noe han "ikke" er skyld i. Jeg mener videre at dersom lovgivningen medfører at folk blir "kriminelle" etter at de har fått tillatelse av offentlige myndigheter, så undergraver dette lovgivningen på en måte som er uholdbar. Jeg tok derfor kontakt med departementet ved statssekretær André Støylen for å få ham til å undersøke saken med fylkesmannen, og om der fantes løsninger slik at byggherren ikke ble økonomisk skadelidende. Han lovet da at han skulle undersøke saken, og komme tilbake til meg med hva som kunne gjøres. Da jeg medio august ikke hadde fått noen tilbakemelding, ringte jeg igjen departementet for å undersøke saken. Statssekretæren var da ikke å få tak i, og jeg la igjen beskjed om han kunne ringe meg. Jeg fikk imidlertid ikke noen telefon. I ettertid har jeg tatt fire telefoner med samme resultat. Dette mener jeg er uholdbart. Med dette som bakgrunn finner jeg å fremme dette som skriftlig spørsmål til miljøvernministeren.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Representanten Rolf Terje Klungland stiller spørsmål om jeg vil sørge for at byggherren ikke blir skadelidende på grunn av offentlig svikt i rutinene i tilknytning til behandlingen av en bryggesak i Flekkefjord kommune.

Ved telefonhenvendelse til fylkesmannen i Vest-Agder har Miljøverndepartementet fått nærmere informasjon om denne saken. Vi har fått opplyst at et større bryggeanlegg ble godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven, og arbeidet ble igangsatt. Fylkesmannen grep imidlertid inn i saken fordi området er vernet som fuglefredningsområde etter naturvernloven. Fylkesmannen godkjente ikke bryggeanlegget etter vernebestemmelsene. Man ble senere enige om en kompromissløsning, og fylkesmannen vedtok 13. september 2002 å tillate en mindre brygge på nærmere fastsatte vilkår.

Miljøverndepartementet har ikke grunn til å kommentere denne saken ytterligere. Saken er behandlet av kommunen og fylkesmannen og skal ikke behandles av departementet. Jeg må derfor henvise spørsmål i tilknytning til denne saken til kommunen eller fylkesmannen som rette vedkommende.

Jeg beklager at du mener å ikke ha fått tilfredsstillende svar gjennom telefonhenvendelser til departementet om denne saken.