Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:118 (2002-2003)
Innlevert: 21.11.2002
Sendt: 21.11.2002
Svart på: 28.11.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Østfold har avslått en søknad fra Glomma Papp om å utvide kapasiteten ved sin fyrkjele, noe som er nødvendig for å kunne øke produksjonen fra 40 000 til 60 000 tonn papir årlig. Utvidelsen av kapasiteten er viktig for å trygge arbeidsplassene ved bedriften.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra til å trygge arbeidsplassene ved denne hjørnesteinsbedriften i Sarpsborg i en tid da norsk eksportindustri har store nok problemer som de har?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Representanten Hansen fremholder i sitt spørsmål at fylkesmannen i Østfold har avslått en søknad fra bedriften om utvidelse av kapasiteten ved anlegget.

Glomma Papp AS har i dag utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Tillatelsen omfatter krav til en rekke miljømessige forhold, det stilles bl.a. krav til utslipp fra bedriftens fyrkjele. Fyrkjelen er bedriftens hovedenergikilde, og det benyttes tungolje som brensel. Ved forbrenning av tungolje vil det oppstå utslipp til luft av flere forurensende stoffer som støv, svovel- og nitrogenforbindelser. Disse stoffene bidrar bl.a. til redusert lokal luftkvalitet, forsuring og overgjødsling.

I forbindelse med at Glomma Papp AS ønsker å utvide sin produksjon fra 40 000 til 60 000 tonn papir årlig, søkes det om å installere en ny fyrkjele med fortsatt bruk av tungolje som brensel. Forurensningsloven krever ny utslippstillatelse når produksjonen skal utvides eller endres slik at det er fare for økt forurensning.

Søknaden er fortsatt til behandling i SFT. Som en del av behandlingen er det innhentet høringsuttalelser fra ulike parter. Blant disse er fylkesmannen i Østfold som anbefaler at en utvidelse av anlegget kun kan aksepteres dersom det ikke medfører økte utslipp, men dette er en høringsuttalelse - ikke et vedtak.

Bedriften hevder i sin høringsuttalelse at de forslag til krav som SFT har varslet, vil medføre store kostnader og føre til forskjellsbehandling i forhold til andre virksomheter. De varslede kravene vil, etter bedriftens mening, enten kreve overgang til lettolje eller installering av et renseanlegg, noe som vil svekke virksomhetens konkurransekraft.

SFT vil i sin vurdering legge "vekt på de forurensningsmessige ulemper" ved utvidelsen "sammenholdt med de fordeler og ulemper som utvidelsen for øvrig vil medføre", jf. forurensningsloven § 11. Det skal med andre ord ikke bare legges vekt på de forurensningsmessige momentene, men også andre faktorer som økonomi og sysselsetting. Før SFT fatter et vedtak, skal saken være tilstrekkelig opplyst ut fra de forholdene som allerede er nevnt. SFT har bl.a. bedt Glomma Papp AS om en nærmere redegjørelse for utslippets betydning for lokal luftkvalitet.

Miljøverndepartementet er klageinstans for vedtak fattet av SFT. En ny utslippstillatelse til Glomma Papp AS vil derfor kunne komme til departementet som klagesak. Jeg finner det derfor ikke nå riktig å gi en nærmere vurdering av saken.