Skriftleg spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:193 (2002-2003)
Innlevert: 16.12.2002
Sendt: 16.12.2002
Svart på: 19.12.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Norsk Forbund for Utviklingshemmede melder om at tvangsflytting av utviklingshemmede er et utbredt problem. Kommunene flytter mennesker mot deres vilje, ensidig av økonomiske hensyn.
Er dette en praksis sosialministeren kan stille seg bak, eller vil hun foreta seg noe for å styrke utviklingshemmedes rett til innflytelse på valg av bosted, anke-/klagemuligheter i flyttesaker og sørge for at kommunene ikke tvangsflytter funksjonshemmede utelukkende av hensyn til kommuneøkonomien?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Departementet og jeg har gjennom brev fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede og andre blitt gjort oppmerksom på tilfeller der utviklingshemmede i større eller mindre grad er blitt presset av kommunen til å flytte som vilkår for å motta sosiale tjenester. Departementet har ved flere anledninger advart mot denne praksisen og presisert at kommunen som den alminnelige hovedregel har plikt til å yte nødvendige tjenester der vedkommende bor eller ønsker å flytte. Dette prinsippet følger både av lov om sosiale tjenester og siktemålet med ansvarsreformen. Bare unntaksvis vil en kommune ha saklige grunner for å stille vilkår om at tjenestene skal ytes i tilknytning til et annet botilbud. Et slikt vilkår vil kunne stilles dersom det foreligger spesielt store vansker med å gjennomføre tjenestetilbudet, f.eks. urimelig store ekstrakostnader eller spesielt store praktiske problemer. Uansett vil det være et krav at det er forholdsmessighet mellom hvor byrdefylt det er for parten å måtte flytte, sammenholdt med kommunens begrunnelse for å yte tjenesten i en annen bolig. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om sosiale tjenester.

I et nylig utsendt rundskriv U-10/2002 Boligsosial arbeid - bistand til å mestre et boforhold, er det presisert følgende: "Et eventuelt leieforhold og tjenestene som den enkelte kan ha krav på etter sosialtjeneste- og/eller kommunehelsetjenesteloven, er å anse som to ulike rettsforhold. Det innebærer at den enkeltes rett til tjenester må vurderes ut fra den enkeltes behov og ikke ut fra hvor personen bor."

Regjeringen skal våren 2003 legge frem en stortingsmelding om mål, strategier og tiltak i politikken for funksjonshemmede. I meldingen skal det bl.a. foretas en oppsummering av resultater og erfaringer med ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemming, der boliger og tjenestetilbudet til denne gruppen vil bli omtalt særskilt.