Skriftleg spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:615 (2002-2003)
Innlevert: 27.05.2003
Sendt: 27.05.2003
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Svart på: 04.06.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Eksisterende oljeverndepot på Fedje i Hordaland skal flyttes til Florø. Fedje ligger like ved innseilingen til Mongstad, Europas nest største oljehavn. Beslutningen er tatt av Kystdirektoratet med støtte fra Fiskeridepartementet. Både kommuner i området og et enstemmig Fylkesutvalg har bedt om at oljeverndepotet på Fedje videreføres.
Mener miljøvernministeren at en flytting av oljevernutstyr ut av et høyrisikoområde gir en betryggende miljømessig beredskap?

Grunngiving

Fedje ligger sentralt plassert i forhold til skipstrafikken både til Mongstad og Sture. Mongstad har alene ca. 2 500 anløp av store tankskip hvert år; over 50 av disse anløpene er skip på over 300 000 dwt. På tvers av denne trafikken går lokaltrafikk og ordinær kysttrafikk. Noen av disse største skipene har hatt driftstans etter at de har lastet og forlatt Mongstad-området. Hendelsen kunne derved også ha funnet sted innenfor området, og understreker den risikoen som er forbundet med den store skipstrafikken. Fedje har i tillegg til oljeverndepot både trafikksentral og lostjeneste. Det er ikke uten grunn at disse viktige tjenestene hittil har vært lokalisert nettopp her. Fra miljøvernhold, fra berørte kommuner og fra fylkesutvalget i Hordaland er det pekt på at analysene som er gjennomført for området ikke på en betryggende måte fanger opp den store risikoen i området. Jeg har også oppfattet det slik at det er snakk om relativt beskjedne beløp dersom man i tillegg til en ny base i Florø også viderefører oljeverndepotet på Fedje.
Jeg håper at miljøvernministeren vil se nærmere på denne saken og legge vekt på analyser som gir et realistisk bilde av den faktiske risikoen i området, og deretter vurdere videreføring av oljeverndepot på Fedje med vekt på god miljøsikring.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Spørsmålet er overført fra miljøvernministeren til fiskeriministeren.

Det er et meget solid beslutningsgrunnlag som ligger til grunn for avgjørelsen om å flytte det eksisterende oljeverndepotet fra Fedje til Florø.

Beslutningen ble tatt på grunnlag av en helhetlig analyse av utstyr- og personellbehovet til den statlige oljevernberedskapen langs hele norskekysten. På bakgrunn av analysen og en omfattende høringsrunde ble det foreslått endringer i depotstrukturen på Vestlandet som omfattet nedlegging av depotet på Fedje. Samtidig ble det foreslått å styrke depotet som i dag er lokalisert i Bergen, og flytte dette nordover i leden hvor det finnes flere lokaliteter med en tilfredsstillende infrastruktur. Videre ble det foreslått å opprette et nytt depot i Florø for å oppnå kortere responstid nordover mot Stadt hvor beredskapsdekningen ikke er tilfredsstillende i henhold til analysen. På grunn av lokale innsigelser ble det foretatt en ny særskilt vurdering av beredskapen i Nord-Hordaland/ytre del av Fensfjorden som viste at selv uten depoet på Fedje vil det være tilstrekkelige ressurser til at målsettingen for oljevernberedskapen i området, nås.

Det sentrale i forhold til beredskapssituasjonen i Nord-Hordaland er at depotet som i dag ligger i Bergen sentrum flyttes lenger ut i skipsleden før depotet på Fedje flyttes til Florø. Det nye depotet vil sørge for at den samlede oljevernberedskapen i farvannet vil forbli nærmest uendret. Kystverket vurderer nå flere aktuelle lokaliteter i Hjeltefjorden.

Fiskeridepartementet har det overordede ansvaret for at den statlige oljevernberedskapen er på et akseptabelt nivå langs hele kysten. På bakgrunn av de betydelige sikkerhetstiltakene som er etablert for innseilingene til Sture og Mongstad, samt den betydelige private og offentlige beredskapen som også er bygd opp i området, mener jeg at flyttingen av oljevernutstyr fra Fedje gir en fullt forsvarlig miljømessig oljevernberedskap i området.