Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:265 (2003-2004)
Innlevert: 13.01.2004
Sendt: 14.01.2004
Svart på: 19.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): 17. september 2003 besluttet statsråden å stoppe behandlingen av søknader fra somaliske asylsøkere, også enslige mindreårige søkere. Det er ikke angitt noen tidsavgrensning. Dette er en uholdbar situasjon, særlig for mindreårige. I Sverige, som også innførte en slik stopp, er behandlingen nå kommet i gang igjen.
Hvor lenge mener statsråden det er forsvarlig å la saker angående enslige mindreårige asylsøkere ligge uten behandling?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Bakgrunnen for at jeg 17. september 2003 besluttet å instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om en midlertidig stans i behandlingen av asylsøknader fra Somalia var den store økningen i antallet somaliske asylsøkere som kom til Norge.

Utlendingsdirektoratet gjennomgikk sommeren 2003 sin praksis i Somalia-saker. Dette hadde utgangspunkt i at mange somaliere har kommet fra områder som er og har vært relativt rolige og stabile. Relativt få somaliske asylsøkere har vært utsatt for forfølgelse i flyktningkonvensjonens forstand. De siste årene har under 1 pst. av asylsøkerne fra Somalia fått asyl i Norge, mens i gjennomsnitt 80 pst. har fått opphold på humanitært grunnlag. Jeg slutter meg til Utlendingsdirektoratets vurdering av at det relativt store antallet personer som ble innvilget en tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn, men uten å ha et beskyttelsesbehov, var en av hovedårsakene til den store tilstrømmingen av asylsøkere fra Somalia.

Med utgangspunkt i Utlendingsdirektoratets varslede praksisomlegging, har jeg sett det som ønskelig å få et oppdatert informasjonsbilde når det gjelder Somalia-spørsmål. Slik jeg ser det er det viktig at Norges måte å behandle disse sakene på i størst mulig utstrekning samsvarer med hva som gjøres i andre land. Somaliere er en stor asylsøkergruppe i Europa, som Sverige og blant annet også UNHCR har fokus på. I denne situasjonen har jeg sett det som viktig i en kort periode at Somalia-sakene ble stilt i bero, inntil informasjonsbildet var noe mer komplett.

Jeg har imidlertid med virkning fra 16. desember 2003 instruert Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å gjenoppta behandlingen av søknader fra somaliske asylsøkere.

Det legges nå vekt på mer individuelle og konkrete vurderinger av søknadene enn før. Det vil fortsatt være et fokus på kvinners og enslige mindreåriges situasjon. Jeg legger derfor til grunn at søknader fra enslige mindreårige asylsøkere prioriteres på samme måte som tidligere. Søkere med et individuelt behov for vern vil fortsatt få dette.